en en

Cezhraničné podnikanie

Od 30.12.2024 nariadenie MiCA umožňuje slovenským poskytovateľom služieb kryptoaktív podnikať v iných členských štátoch a opačne prostredníctvom voľného poskytovania služieb.

Ide o tzv. princíp jednotného európskeho povolenia (passporting), v rámci ktorého na základe povolenia na vykonávanie činnosti udeleného domácim orgánom dohľadu možno podnikať vo všetkých štátoch Európskej únie a EHP (ďalej len „iný členský štát“), a to bez toho, aby musel subjekt žiadať o ďalšie povolenie v hostiteľských štátoch. S cezhraničným podnikaním sa však spájajú notifikačné povinnosti voči domovskému orgánu dohľadu.

Povinnosťou poskytovateľa služieb v oblasti kryptoaktív v prípade, že má prvýkrát zámer poskytovať služby, je písomne oznámiť Národnej banke Slovenska údaje uvedené v čl. 65 MiCA, t.j.:

a) zoznam členských štátov, v ktorých má poskytovateľ služieb kryptoaktív v úmysle poskytovať služby kryptoaktív;
b) služby kryptoaktív, ktoré má poskytovateľ služieb kryptoaktív v úmysle poskytovať na cezhraničnom základe;
c) deň začatia zamýšľaného poskytovania služieb kryptoaktív;
d) zoznam všetkých ostatných činností, ktoré vykonáva poskytovateľ služieb kryptoaktív a na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie.

Podľa čl. 65, bodu 2 MiCA, príslušný orgán domovského členského štátu oznamuje jednotným kontaktným miestam hostiteľských členských štátov a orgánom ESMA a EBA informácie uvedené v odseku 1 do 10 pracovných dní od ich prijatia.

Následne, podľa čl. 65, bodu 4 MiCA, poskytovateľ služieb kryptoaktív môže začať poskytovať služby kryptoaktív v inom členskom štáte, než je jeho domovský členský štát, odo dňa prijatia oznámenia zo strany orgánu členského štátu, ktorý udelil povolenie, alebo najneskôr od 15. kalendárneho dňa po predložení povinných informácií.

Zoznam domácich ako aj zahraničných poskytovateľov služieb kryptoaktív oprávnených podnikať na území Slovenskej republiky bude po 30. 12. 2024 uvedený na stránke NBS v registri subjektov.


Dátum poslednej aktualizácie 13. feb 2024