en en

Cezhraničné podnikanie PI a AISP

S členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii sa spájajú aj zjednodušené podmienky pre podnikanie slovenských subjektov v iných členských štátoch a opačne. Takéto zjednodušené podmienky platia aj v oblasti poskytovania platobných služieb, kde platí princíp jednotného európskeho povolenia, ktorý umožňuje poskytovateľom poskytovať platobné služby na základe povolenia udeleného domácim orgánom dohľadu vo všetkých štátoch Európskej únie a EHP (ďalej len „iný členský štát“), bez toho, aby museli v hostiteľských štátoch žiadať o ďalšie povolenie. S cezhraničným poskytovaním služieb sa spájajú notifikačné povinnosti.

Poskytovanie platobných služieb slovenskou platobnou inštitúcie v inom členskom štáte

Problematika podnikania slovenskej platobnej inštitúcie v  iných členských štátoch je upravená predovšetkým zákonom o platobných službáchdelegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/2055 (ďalej len „nariadenie pre spoluprácu“). Nariadenie pre spoluprácu obsahuje štandardné vzory oznámení v prílohách II. až VI.

Platobná inštitúcia môže poskytovať platobné služby v inom členskom štáte prostredníctvom:

  1. svojej pobočky – platobná inštitúcia zašle Národnej banke Slovenska v elektronickej forme prílohu č. II z nariadenia pre spoluprácu alebo
  2. bez založenia pobočky – platobná inštitúcia zašle Národnej banke Slovenska v elektronickej forme prílohu V. z nariadenia pre spoluprácu.

Povinnosťou platobnej inštitúcie v prípade, že má prvýkrát zámer poskytovať platobné služby je písomne oznámiť NBS údaje uvedené v  § 79 ods. 2 zákona o platobných službách.
NBS do jedného mesiaca od prijatia oznámenia platobnej inštitúcie oznámi tieto informácie orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu a informuje o tom platobnú inštitúciu. Ak orgán dohľadu hostiteľského členského štátu do jedného mesiaca od prijatia týchto informácií oznámi Národnej banke Slovenska relevantné informácie v súvislosti s úmyslom poskytovať platobné služby platobnou inštitúciou, najmä o odôvodnených pochybnostiach v súvislosti s úmyslom využiť služby agenta platobných služieb alebo zriadením pobočky, ak ide o legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo financovanie terorizmu, Národná banka Slovenska odmietne zápis agenta platobných služieb alebo pobočky platobnej inštitúcie do registra alebo zruší registráciu, ak už bola vykonaná; ak Národná banka Slovenska s týmito pochybnosťami nesúhlasí, oznámi orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu svoje rozhodnutie vrátane jeho odôvodnenia. Národná banka Slovenska do troch mesiacov od prijatia oznámenia platobnej inštitúcie oznámi orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu a platobnej inštitúcii svoje rozhodnutie, či môže platobná inštitúcia poskytovať platobné služby v hostiteľskom členskom štáte prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky.

3. agenta platobných služieb

Ak platobná inštitúcia zamýšľa poskytovať platobné služby prostredníctvom agenta platobných služieb v inom členskom štáte, oznámi tento zámer Národnej banke Slovenska. Súčasťou oznámenia sú aj údaje podľa § 75 ods. 2 zákona o platobných službách a prílohy podľa ust. § 75 ods. 3 zákona o platobných službách. Zároveň platobná inštitúcia zašle Národnej banke Slovenska v elektronickej forme prílohu č. III z nariadenia pre spoluprácu.
Ak je oznámenie úplné a údaje v ňom pravdivé, NBS informuje príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu o svojom zámere zapísať agenta platobných služieb do zoznamu agentov platobných služieb.
Národná banka Slovenska zapíše agenta platobných služieb do zoznamu agentov platobných služieb do 15 dní odo dňa doručenia stanoviska hostiteľského členského štátu, najneskôr však do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia.
Pobočka platobnej inštitúcie a jej agent platobných služieb môžu začať vykonávať svoje činnosti na území hostiteľského členského štátu po zápise do zoznamu podľa ust. § 74 ods. 1 zákona o platobných službách.

Poskytovanie platobných služieb platobnou inštitúciou so sídlom v inom členskom štáte v Slovenskej republike

Zahraničná platobná inštitúcia so sídlom na území iného členského štátu môže poskytovať platobné služby na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky, a to aj prostredníctvom agenta platobných služieb, ak má povolenie na poskytovanie týchto platobných služieb vydané v inom členskom štáte, a to na základe písomného oznámenia príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu doručeného Národnej banke Slovenska.
Zahraničná platobná inštitúcia teda musí oznámiť svojmu domovskému orgánu dohľadu zámer poskytovať platobné služby v Slovenskej republike v súlade s domácimi právnymi predpismi. Domovský orgán dohľadu následne zašle NBS oznámenie o tejto skutočnosti NBS v rozsahu požiadaviek delegovaného nariadením Komisie (EÚ) 2017/2055.

Zoznam zahraničných poskytovateľov platobných služieb oprávnených na území Slovenskej republiky poskytovať platobné služby podľa územnej pôsobnosti je uvedený tu.