en en

Podanie žiadosti AISP

  1. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o registrácii je potrebné doručiť do Národnej banky Slovenska vždy v listinnej forme. Pre úplnosť požadovaných náležitostí sa odporúča žiadosť podať prostredníctvom vyplneného formulára, pričom podpisy osôb oprávnených konať za žiadateľa musia byť úradne osvedčené. Úradne osvedčené musia byť aj podpisy osôb oprávnených konať za žiadateľa na každom doplnení žiadosti. Súčasťou žiadosti, ako aj jej každého doplnenia je vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti a aktuálnosti žiadosti a predkladaných príloh.
  2. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o registrácii na poskytovanie služieb informovania o platobnom účte posielajte na nižšie uvedenú adresu:

Národná banka Slovenska
Odbor finančných technológií a inovácií
Oddelenie platobných služieb a inovácií
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

  1. V záujme efektívneho, ako aj inovatívneho prístupu je potrebné, po riadnom podaní žiadosti v listinnej forme a úhrade poplatku, do NBS doručiť žiadosť aj v elektronickej forme. Pre tento účel Vám NBS zriadi virtuálne úložisko. Požiadať NBS o jeho zriadenie je potrebné na e-mailovej adrese psd2@nbs.sk.