en en

Podmienka A - Plán podnikateľských činností, v ktorom sa stanovuje najmä druh predpokladaných platobných služieb

Vysvetlivky

Plán podnikateľských činností má za úlohu predstaviť obchodný model budúceho poskytovateľa platobných služieb v obmedzenom rozsahu, t. j. aké platobné služby bude vykonávať a akým spôsobom ich bude vykonávať. Rozsah poskytovaných platobných služieb je potrebné dôkladne zvážiť už pri podaní žiadosti, nakoľko obchodný model je podrobený dôslednému preskúmaniu orgánom dohľadu. Na účely poskytovania platobných služieb v rozsahu udeleného povolenia musí žiadateľ predložiť návrh zmluvy o poskytovaní platobných služieb, ktorú bude uzatvárať s klientami či používateľmi platobných služieb.

Poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu je poskytovateľ platobných služieb, ktorý je oprávnený poskytovať platobné služby podľa § 2 ods. 1 písm. a) až f) ZoPS v obmedzenom rozsahu, a to na základe rozhodnutia o registrácii na poskytovanie týchto platobných služieb, ak priemer z celkovej sumy platobných operácií vykonaných týmto poskytovateľom platobných služieb za posledných 12 mesiacov nepresahuje sumu 3 000 000 eur za mesiac, a to vrátane platobných operácií vykonaných prostredníctvom agentov platobných služieb, a súčasne žiadna z fyzických osôb zodpovedných za riadenie alebo prevádzku tohto poskytovateľa platobných služieb nebola odsúdená za trestný čin súvisiaci s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo financovaním terorizmu alebo iný hospodársky trestný čin. Ak priemer z celkovej sumy platobných operácií podľa prvej vety nie je známy, poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu namiesto tohto priemeru použije hodnotu uvedenú v obchodnom pláne podnikania zohľadňujúcom požiadavky Národnej banky Slovenska a vychádzajúcom z navrhovanej stratégie činnosti žiadateľa obsiahnutého v žiadosti podľa § 64 ods. 4 písm. i) ZoPS.

 • Právny základ
  • § 2 ods. 1 ZoPS
  • § 64 ods. 2 písm. b) ZoPS
  • § 77 ods. 1 ZoPS
  • § 31 ods. 5 ZoPS
  • čl. 5 ods. 1 písm. a) Smernice PSD 2
  • Usmernenie 3, časť 4.1, Usmernenie EBA povoľovacie

Prílohy

Plán podnikateľských činností, ktorý má poskytnúť žiadateľ, má obsahovať tieto informácie:

PRÍLOHA A1

detailný opis druhu plánovaných platobných služieb vrátane vysvetlenia, ako žiadateľ určil, že činnosti a operácie, ktoré sa budú vykonávať, zodpovedajú niektorej z právnych kategórií platobných služieb uvedených v prílohe I k Smernici PSD 2

PRÍLOHA A2

vyhlásenie, či žiadateľ niekedy bude mať v držbe finančné prostriedky

PRÍLOHY A3

Opis vykonávania rôznych platobných služieb s podrobným uvedením všetkých zainteresovaných strán, a to pre každú poskytovanú platobnú službu:

schémy toku finančných prostriedkov

mechanizmy vyrovnania

prípadné návrhy zmlúv medzi všetkými stranami zapojenými do poskytovania platobných služieb vrátane služieb s kartovými schémami

časy spracovania

PRÍLOHA A4

Návrh rámcovej zmluvy a obchodných podmienok, ako je vymedzená v čl. 4 ods. 21 Smernice PSD 2, odhadovaný počet rôznych priestorov, v ktorých žiadateľ zamýšľa poskytovať platobné služby a/alebo prípadne vykonávať činnosti súvisiace s poskytovaním platobných služieb.

Vysvetlenie:

Rámcová zmluva obsahuje informácie podľa § 31 ods. 5 ZoPS.

PRÍLOHA A5

návrh postupu na prípravu, uzatváranie, vykonávanie a vysporiadanie obchodov vrátane mechanizmu a pravidiel tvorby cien, pokiaľ poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu chce vykonávať prevody s finančnými prostriedkami v cudzej mene, ktorých predmetom je nákup alebo predaj finančných prostriedkov v jednej mene za finančné prostriedky v inej mene vykonávaný na vlastný účet alebo na cudzí účet, prípadne sprostredkovanie takýchto prevodov

PRÍLOHA A6

odhadovaný počet rôznych priestorov, v ktorých žiadateľ zamýšľa poskytovať platobné služby a/alebo prípadne vykonávať činnosti súvisiace s poskytovaním platobných služieb

PRÍLOHA A7

opis všetkých prípadných doplnkových služieb k platobným službám

PRÍLOHA A8

vyhlásenie, či žiadateľ zamýšľa poskytovať úvery, a ak áno, do akého limitu

PRÍLOHA A9

vyhlásenie, či žiadateľ plánuje po vydaní rozhodnutia o registrácii poskytovať platobné služby v iných členských štátoch alebo tretích krajinách

PRÍLOHA A10

informáciu, či žiadateľ zamýšľa v priebehu nasledujúcich troch rokov vykonávať alebo už vykonáva iné podnikateľské činnosti, uvedené v článku 18 Smernice PSD 2, vrátane opisu druhu a očakávaného objemu týchto činností