en en

Podmienka B - Podnikateľský plán vrátane odhadu predbežného rozpočtu na prvé tri účtovné roky

Vysvetlivky

Na účely uvedenej podmienky musí žiadateľ určiť cieľovú skupinu klientov, ktorým bude poskytovať platobné služby berúc do úvahy konkurenčné prostredie v oblasti poskytovateľov platobných služieb. V súvislosti s týmto je žiadateľ povinný predložiť predpokladaný odhad reálneho rozpočtu, t. j. ziskov a strát za prvé tri účtovné roky fungovania poskytovateľa platobných služieb v obmedzenom rozsahu, objem a hodnotu vykonaných platobných operácií a iné. Rozpočet je spojený aj s otázkou financovania, kedy musí žiadateľ zdokladovať výšku vlastných resp. cudzích zdrojov financovania na splatenie základného imania v zákonom požadovanej výške.

 • Právny základ
  • § 64 ods. 2 písm. j) ZoPS
  • § 64 ods. 4 písm. i) ZoPS
  • § 72 ZoPS
  • čl. 5 ods. 1 písm. b) Smernice PSD 2
  • čl. 7 a 9 Smernice PSD 2
  • Usmernenie 4, časť 4.1, Usmernenie EBA povoľovacie

Prílohy

Podnikateľský plán, ktorý má poskytnúť žiadateľ, má obsahovať:

PRÍLOHY B1

marketingový plán pozostávajúci z:

analýzy konkurenčného postavenia spoločnosti v príslušnom segmente platobného trhu

opisu používateľov platobných služieb, marketingových materiálov a distribučných kanálov

PRÍLOHA B2

overené ročné účtovné závierky za predchádzajúce tri roky, ak existujú, alebo súhrn finančnej situácie v prípade tých spoločností, ktoré zatiaľ nevypracovali ročné účtovné závierky

PRÍLOHY B3

odhad predbežného rozpočtu na prvé tri účtovné roky, ktorý preukazuje, že žiadateľ je schopný používať vhodné a primerané systémy, zdroje a postupy, ktoré mu umožnia riadne fungovanie, pričom tento odhad má zahŕňať:

odhad výkazu ziskov a strát a súvahy vrátane cieľových scenárov a stresových scenárov, ako aj ich základné predpoklady, ako napríklad objem a hodnota transakcií, počet klientov, stanovenie cien, priemerná suma na transakciu, očakávaný nárast prahu ziskovosti

vysvetlenia základných línií príjmov a výdavkov, finančných dlhov a kapitálových aktív

schému a podrobný rozpis odhadovaných peňažných tokov v nasledujúcich troch rokoch

do odhadu predbežného rozpočtu je potrebné zahrnúť aj dodatočné finančné prostriedky, ktoré budú použité pri ďalšej činnosti

PRÍLOHA B4

informácie o vlastných zdrojoch vrátane výšky a podrobného rozpisu zloženia počiatočného kapitálu, ako sa uvádza v čl. 7 Smernice PSD 2

PRÍLOHY B5

Informácie o minimálnych požiadavkách na vlastné zdroje a ich výpočet metódou(-ami) uvedenou(-ými) v čl. 9 smernice PSD 2, ako určí príslušný orgán, vrátane:

ročnej projekcie podrobného rozpisu vlastných zdrojov na tri roky podľa použitej metódy

ročnej projekcie vlastných zdrojov na tri roky podľa iných metód