en en

Podmienka C - Doklad, že poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu má počiatočný kapitál (základné imanie)

Vysvetlivky

Výška počiatočného kapitálu resp. základného imania je závislá od druhu a rozsahu poskytovaných platobných služieb podľa čl. 7 Smernice PSD 2. Vklad do základného imania musí spĺňať aspoň jednu položku stanovenú v čl. 26 ods. 1 písm. a) až e) Nariadenia CRR, pričom tento druhovo peňažný vklad musí byť splatený pred podaním žiadosti. Na tieto účely žiadateľ predkladá vyhlásenie správcu vkladu a výpis z účtu o disponibilnom zostatku.

Splatený peňažný vklad do základného imania poskytovateľa platobných služieb v obmedzenom rozsahu zahŕňa v čase udelenia povolenia najmenej jednu položku podľa osobitného predpisu a je najmenej:

 • 20 000 eur, ak poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu bude poskytovať výlučne platobnú službu podľa § 2 ods. 1 písm. f) ZoPS
 • 125 000 eur, ak poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu bude poskytovať niektorú z platobných služieb podľa § 2 ods. 1 písm. a) až e) ZoPS
 • Právny základ
  • § 64 ods. 2 písm. b) ZoPS
  • § 64 ods. 4 písm. b) ZoPS
  • čl. 5 ods. 1 písm. c) Smernice PSD 2
  • Usmernenie 6, časť 4.1, Usmernenie EBA povoľovacie

Prílohy

Ako dôkaz počiatočného kapitálu musí žiadateľ predložiť tieto dokumenty:

PRÍLOHA C1

auditovanú účtovnú závierku v prípade spoločností, ktoré už vykonávali činnosť

PRÍLOHA C2

vyhlásenie správcu vkladu

PRÍLOHA C3

výpis z účtu o disponibilnom zostatku