en en

Podmienka Q - Adresa ústredia žiadateľa

Vysvetlivky

Sídlo poskytovateľa platobných služieb v obmedzenom rozsahu, jeho ústredie a poskytovanie platobných služieb musia byť na území Slovenskej republiky a poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu musí vykonávať najmenej jednu platobnú službu podľa vydaného rozhodnutia.

  • Právny základ
    • § 64 ods. 2 písm. k) ZoPS
    • čl. 5 ods. 1 písm. q) Smernice PSD 2
    • Usmernenie 2, bod 2.1 písm. e), časť 4.1, Usmernenie EBA povoľovacie

Prílohy

PRÍLOHA Q1

doklad preukazujúci vzťah k sídlu žiadateľa (napr. list vlastníctva, nájomná zmluva)