en en

Podmienka A - Plán podnikateľských činností, v ktorom sa stanovuje najmä druh predpokladaných platobných služieb

Vysvetlivky

Plán podnikateľských činností má za úlohu predstaviť obchodný model budúcej platobnej inštitúcie, t. j. aké platobné služby bude vykonávať a akým spôsobom ich bude vykonávať. Rozsah poskytovaných platobných služieb je potrebné dôkladne zvážiť už pri podaní žiadosti, nakoľko obchodný model je podrobený dôslednému preskúmaniu orgánom dohľadu. Na účely poskytovania platobných služieb v rozsahu udeleného povolenia musí žiadateľ predložiť návrh zmluvy o poskytovaní platobných služieb, ktorú bude uzatvárať s klientami či používateľmi platobných služieb.

 • Právny základ
  • § 2 ods. 1 ZoPS
  • § 64 ods. 2 písm. b) ZoPS
  • § 64 ods. 4 písm. v) a w) ZoPS
  • § 77 ods. 1 ZoPS
  • § 31 ods. 5 ZoPS
  • čl. 5 ods. 1 písm. a) Smernice PSD 2
  • Usmernenie 3, časť 4.1, Usmernenie EBA povoľovacie
  • Usmernenie 18, časť 4.1, Usmernenie EBA povoľovacie
  • Usmernenie EBA k poisteniu

Prílohy

Plán podnikateľských činností, ktorý má poskytnúť žiadateľ, má obsahovať tieto informácie:

PRÍLOHA A1

detailný opis druhu plánovaných platobných služieb vrátane vysvetlenia, ako žiadateľ určil, že činnosti a operácie, ktoré sa budú vykonávať, zodpovedajú niektorej z právnych kategórií platobných služieb uvedených v prílohe I k Smernici PSD 2

PRÍLOHA A2

vyhlásenie, či žiadateľ niekedy bude mať v držbe finančné prostriedky

PRÍLOHY A3

Opis vykonávania rôznych platobných služieb s podrobným uvedením všetkých zainteresovaných strán, a to pre každú poskytovanú platobnú službu:

schémy toku finančných prostriedkov, pokiaľ žiadateľ nezamýšľa poskytovať len platobné iniciačné služby

mechanizmy vyrovnania, pokiaľ žiadateľ nezamýšľa poskytovať len platobné iniciačné služby

prípadné návrhy zmlúv medzi všetkými stranami zapojenými do poskytovania platobných služieb vrátane služieb s kartovými schémami

časy spracovania

PRÍLOHA A4

Návrh rámcovej zmluvy a obchodných podmienok, ako je vymedzená v čl. 4 ods. 21 Smernice PSD 2, odhadovaný počet rôznych priestorov, v ktorých žiadateľ zamýšľa poskytovať platobné služby a/alebo prípadne vykonávať činnosti súvisiace s poskytovaním platobných služieb.

Vysvetlenie:

Rámcová zmluva obsahuje informácie podľa § 31 ods. 5 ZoPS.

PRÍLOHA A5

návrh postupu na prípravu, uzatváranie, vykonávanie a vysporiadanie obchodov vrátane mechanizmu a pravidiel tvorby cien, pokiaľ platobná inštitúcia chce vykonávať prevody s finančnými prostriedkami v cudzej mene, ktorých predmetom je nákup alebo predaj finančných prostriedkov v jednej mene za finančné prostriedky v inej mene vykonávaný na vlastný účet alebo na cudzí účet, prípadne sprostredkovanie takýchto prevodov

PRÍLOHA A6

odhadovaný počet rôznych priestorov, v ktorých žiadateľ zamýšľa poskytovať platobné služby a/alebo prípadne vykonávať činnosti súvisiace s poskytovaním platobných služieb

PRÍLOHA A7

opis všetkých prípadných doplnkových služieb k platobným službám

PRÍLOHA A8

vyhlásenie, či žiadateľ zamýšľa poskytovať úvery, a ak áno, do akého limitu

PRÍLOHA A9

vyhlásenie, či žiadateľ plánuje po udelení povolenia poskytovať platobné služby v iných členských štátoch alebo tretích krajinách

PRÍLOHA A10

informáciu, či žiadateľ zamýšľa v priebehu nasledujúcich troch rokov vykonávať alebo už vykonáva iné podnikateľské činnosti, uvedené v čl. 18 Smernice PSD 2, vrátane opisu druhu a očakávaného objemu týchto činností

PRÍLOHA A11

informácie uvedené v Usmerneniach EBA k poisteniu týkajúcich sa kritérií toho, ako stanoviť minimálnu peňažnú sumu poistenia hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti alebo inej porovnateľnej záruky podľa čl. 5 ods. 4 Smernice PSD 2, ak žiadateľ zamýšľa poskytovať platobné iniciačné služby a služby informovania o účte

PRÍLOHY A12

Ako dôkaz poistenia hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti alebo porovnateľnej záruky v súlade s Usmerneniami EBA k poisteniu a v súlade s čl. 5 ods. 2 a 3 Smernice PSD 2, žiadateľ o udelenie povolenia na poskytovanie platobných iniciačných služieb a služieb informovania o účte má poskytnúť tieto informácie:

PRÍLOHY A12.A

Ako dôkaz poistenia hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti alebo Poistnú zmluvu alebo iný rovnocenný dokument potvrdzujúci existenciu poistenia hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti alebo porovnateľnej záruky na pokrytie sumy, ktorá je v súlade s uvedenými Usmerneniami EBA k poisteniu, a preukazujúci pokrytie príslušných záväzkov, a to:

zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu alebo inú porovnateľnú záruku s cieľom kryť záväzky pri platobnej službe podľa § 2 ods. 1 písm. g) ZoPS

mechanizmy zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu alebo inú porovnateľnú záruku voči poskytovateľovi platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, alebo používateľovi platobných služieb, ktorá má pokryť záväzky vyplývajúce z neautorizovaného prístupu alebo podvodného prístupu k informáciám o platobnom účte alebo z neautorizovaného použitia alebo podvodného použitia informácií o platobnom účte pri platobnej službe podľa § 2 ods. 1 písm. h) ZoPS

PRÍLOHA A12.B

Zdokumentovanie postupu, ako žiadateľ vypočítal minimálnu sumu tak, aby bola v súlade s uvedenými Usmerneniami EBA k poisteniu, vrátane všetkých použiteľných zložiek v Usmernení č.3 bod 3.1 nasledovného vzorca.

Vysvetlivky:
Žiadateľ predkladá uzatvorenú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá:

 1. bude pokrývať riziká uvedené v čl. 73, 89, 90 a 92 Smernice PSD 2
 2. nebude obsahovať odpočítateľné položky
 3. bude zahŕňať výpočet poistnej sumy

Doterajšia aplikačná prax preukázala, že žiadatelia predkladajú návrhy poistných zmlúv, ktoré neobsahujú v predmete zmluvy krytie rizík pri poskytovaní platobnej iniciačnej služby/služby informovania o platobnom účte a zmluvy obsahujú odpočítateľné položky. Predkladané zmluvy tak nie sú v súlade s Usmerneniami EBA k poisteniu. Odporúčame žiadateľovi v konaní najskôr predložiť návrh poistnej zmluvy a po jeho odsúhlasení, pred udelením povolenia je žiadateľ povinný predložiť podpísanú poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu s náležitosťami, tak ako je to uvedené vyššie.