en en

Podmienka B - Podnikateľský plán vrátane odhadu predbežného rozpočtu na prvé tri účtovné roky

Vysvetlivky

Na účely uvedenej podmienky musí žiadateľ o udelenie povolenia určiť cieľovú skupinu klientov, ktorým bude poskytovať platobné služby berúc do úvahy konkurenčné prostredie v oblasti poskytovateľov platobných služieb. V súvislosti s týmto je žiadateľ povinný predložiť predpokladaný odhad reálneho rozpočtu, t. j. ziskov a strát za prvé tri účtovné roky fungovania platobnej inštitúcie, objem a hodnotu vykonaných platobných operácií a iné. Rozpočet je spojený aj s otázkou financovania, kedy musí žiadateľ zdokladovať výšku vlastných resp. cudzích zdrojov financovania na splatenie základného imania v zákonom požadovanej výške.

 • Právny základ
  • § 64 ods. 2 písm. j) ZoPS
  • § 64 ods. 4 písm. i) ZoPS
  • § 72 ZoPS
  • čl. 5 ods. 1 písm. b) Smernice PSD 2
  • čl. 7 a 9 Smernice PSD 2
  • Usmernenie 4, časť 4.1, Usmernenie EBA povoľovacie

Prílohy

Podnikateľský plán, ktorý má poskytnúť žiadateľ, má obsahovať:

PRÍLOHY B1

marketingový plán pozostávajúci z:

analýzy konkurenčného postavenia spoločnosti v príslušnom segmente platobného trhu

opisu používateľov platobných služieb, marketingových materiálov a distribučných kanálov

PRÍLOHA B2

overené ročné účtovné závierky za predchádzajúce tri roky, ak existujú, alebo súhrn finančnej situácie v prípade tých spoločností, ktoré zatiaľ nevypracovali ročné účtovné závierky

PRÍLOHY B3

odhad predbežného rozpočtu na prvé tri účtovné roky, ktorý preukazuje, že žiadateľ je schopný používať vhodné a primerané systémy, zdroje a postupy, ktoré mu umožnia riadne fungovanie, pričom tento odhad má zahŕňať:

odhad výkazu ziskov a strát a súvahy vrátane cieľových scenárov a stresových scenárov, ako aj ich základné predpoklady, ako napríklad objem a hodnota transakcií, počet klientov, stanovenie cien, priemerná suma na transakciu, očakávaný nárast prahu ziskovosti

vysvetlenia základných línií príjmov a výdavkov, finančných dlhov a kapitálových aktív

schému a podrobný rozpis odhadovaných peňažných tokov v nasledujúcich troch rokoch

do odhadu predbežného rozpočtu je potrebné zahrnúť aj dodatočné finančné prostriedky, ktoré budú použité pri ďalšej činnosti

PRÍLOHA B4

informácie o vlastných zdrojoch vrátane výšky a podrobného rozpisu zloženia počiatočného kapitálu, ako sa uvádza v čl. 7 Smernice PSD 2

PRÍLOHY B5

Informácie o minimálnych požiadavkách na vlastné zdroje a ich výpočet metódou(-ami) uvedenou(-ými) v čl. 9 Smernice PSD 2, ako určí príslušný orgán, pokiaľ žiadateľ nezamýšľa poskytovať len platobné iniciačné služby, vrátane:

ročnej projekcie podrobného rozpisu vlastných zdrojov na tri roky podľa použitej metódy

ročnej projekcie vlastných zdrojov na tri roky podľa iných metód