en en

Podmienka H - Opis mechanizmov na zabezpečenie kontinuity činnosti

Žiadateľ poskytne v rámci opisu identifikáciu kritických operácií, účinných plánov pre prípad nepredvídaných udalostí a postupu na pravidelné testovanie a skúmanie vhodnosti a efektívnosti takýchto plánov.

  • Právny základ
    • § 64 ods. 2 písm. j) a m) ZoPS
    • § 64 ods. 4 písm. s) ZoPS
    • čl. 5 ods. 1 písm. h) Smernice PSD 2
    • Usmernenie 11, časť 4.1, Usmernenie EBA povoľovacie

Prílohy

Žiadateľ má poskytnúť opis mechanizmov na zabezpečenie kontinuity činnosti, ktorý obsahuje tieto informácie:

PRÍLOHA H1

analýzu dopadu na podnikanie vrátane obchodných procesov a cieľov obnovy, ako sú časové zámery obnovy, ciele týkajúce sa bodov obnovy a chránených aktív

PRÍLOHA H2

určenie záložného miesta a prístupu k IT infraštruktúre, ako aj kľúčového softvéru a údajov pre obnovu po katastrofe alebo narušení

PRÍLOHA H3

vysvetlenie, ako bude žiadateľ riešiť závažné udalosti a narušenia kontinuity, ako je zlyhanie kľúčových systémov, strata údajov, neprístupnosť objektov a strata kľúčových osôb

PRÍLOHA H4

frekvenciu s akou žiadateľ zamýšľa vykonávať test kontinuity činnosti a plánov na obnovu po katastrofe vrátane spôsobu zaznamenávania výsledkov testovania

PRÍLOHA H5

opis opatrení na zmiernenie rizika, ktoré prijme žiadateľ v prípadoch ukončenia platobných služieb, zabezpečenia výkonu prebiehajúcich a čakajúcich platobných transakcií a ukončenia existujúcich zmlúv