en en

Podmienka K - Opis mechanizmov vnútornej kontroly v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu

Vysvetlivky

Žiadateľ o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb sa udelením povolenia stane povinnou osobou na účely Zákona AML. V tejto súvislosti musí žiadateľ o udelenie povolenia vypracovať tzv. program vlastnej činnosti spĺňajúci kritériá Zákona AML, s prihliadnutím na metodické usmernenia NBS, ako aj usmernenia vydané Európskym orgánom pre bankovníctvo (EBA). AML/CFT mechanizmy žiadateľa musia byť súčasťou mechanizmov vnútorného riadenia a vnútornej kontroly.

 • Právny základ
  • § 64 ods. 2 písm. l) ZoPS
  • § 64 ods. 4 písm. g) ZoPS
  • Zákon AML
  • Smernica č. 2015/849
  • Nariadenie č. 2015/847
  • čl. 5 ods. 1 písm. k) Smernice PSD 2
  • Usmernenie 14, časť 4.1, Usmernenie EBA povoľovacie

Prílohy

Opis mechanizmov vnútornej kontroly, ktoré žiadateľ zaviedol s cieľom dodržiavať uvedené povinnosti, má obsahovať tieto informácie:

PRÍLOHA K1

žiadateľovo posúdenie rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojených s jeho podnikaním vrátane rizík spojených so zákazníckou základňou žiadateľa, s poskytovanými produktmi a službami, s používanými distribučnými kanálmi a so zemepisnými oblasťami prevádzky

PRÍLOHA K2

opatrenia, ktoré žiadateľ zaviedol alebo zavedie s cieľom zmiernenia rizík a dodržiavania príslušných povinností v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vrátane žiadateľovho postupu posúdenia rizika, politík a postupov plnenia požiadaviek hĺbkového preverovania zákazníkov, ako aj politík a postupov odhaľovania a oznamovania podozrivých transakcií alebo činností

PRÍLOHA K3

systémy a kontrolné mechanizmy, ktoré žiadateľ zaviedol alebo zavedie s cieľom zabezpečiť, aby pobočky a agenti plnili požiadavky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vrátane prípadov, keď agent alebo pobočka má sídlo v inom členskom štáte

PRÍLOHA K4

mechanizmy, ktoré žiadateľ zaviedol alebo zavedie s cieľom zabezpečiť, aby zamestnanci a agenti absolvovali primeranú odbornú prípravu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

PRÍLOHA K5

totožnosť osôb, ktoré sú zodpovedné za zabezpečenie dodržiavania povinností v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu zo strany žiadateľa, a dôkaz, že ich odborné znalosti v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu sú dostatočné na to, aby mohli efektívne plniť túto úlohu

PRÍLOHA K6

systémy a kontrolné mechanizmy, ktoré žiadateľ zaviedol alebo zavedie s cieľom zabezpečiť, aby jeho politiky a postupy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu boli aktuálne, účinné a relevantné

PRÍLOHA K7

systémy a kontrolné mechanizmy, ktoré žiadateľ zaviedol alebo zavedie s cieľom zabezpečiť, aby agenti nevystavovali žiadateľa zvýšenému riziku prania špinavých peňazí a financovania terorizmu

PRÍLOHA K8

príručku pre zamestnancov žiadateľa o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu