en en

Index používaný ako referenčná hodnota

Čo je index používaný ako referenčná hodnota?
Indexom je podľa čl. 3, ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/ES a nariadenie (EÚ) č. 596/2014 (ďalej len „nariadenie o referenčných hodnotách“) akékoľvek číslo, ktoré je:
a) publikované alebo zverejnené,
b) pravidelne určované:
i) vcelku alebo čiastočne, pomocou vzorca alebo akejkoľvek inej metódy výpočtu alebo pomocou posúdenia a
ii/) na základe hodnoty jedného alebo viacerých podkladových aktív alebo cien vrátane odhadu cien, skutočných alebo odhadovaných úrokových sadzieb, kotácií alebo záväzných kotácií alebo iných hodnôt či prieskumov.

Referenčnou hodnotou je podľa čl. 3, ods. 3 nariadenia o referenčných hodnotách akýkoľvek index, s odkazom na ktorý je určená splatná suma v rámci finančného nástroja alebo finančnej zmluvy alebo hodnota finančného nástroja, alebo index použitý na meranie výkonnosti investičného fondu s cieľom sledovať rentabilnosť tohto indexu alebo vymedziť pridelenie aktív z portfólia či vypočítať poplatky s výkonnosťou.

Používanie referenčnej hodnoty je vymedzené v čl. 3 ods. 7 nariadenia o referenčných hodnotách ako:
a) vydávanie finančného nástroja, v ktorom sa odkazuje na index alebo kombináciu indexov,
b) určenie splatnej sumy v rámci finančného nástroja alebo finančnej zmluvy odkázaním na index alebo kombináciu indexov,
c) skutočnosť, keď je subjekt zmluvnou stranou finančnej zmluvy, v ktorej sa odkazuje na index alebo kombináciu indexov,
d) poskytnutie úrokovej sadzby úveru, ako sa vymedzuje v článku 3 písm. j) smernice 2008/48/ES, vypočítanej ako rozpätie alebo prirážka k indexu alebo kombinácii indexov, ktorá sa používa výlučne ako odkaz vo finančnej zmluve, ktorej veriteľ je zmluvnou stranou,
e) meranie výkonnosti investičného fondu prostredníctvom indexu alebo kombinácie indexov s cieľom sledovať rentabilnosť tohto indexu alebo kombinácie indexov, vymedziť pridelenie aktív z portfólia alebo vypočítať poplatky spojené s výkonnosťou.
Používanie referenčnej hodnoty je taktiež určené v článku 29 nariadenia o referenčných hodnotách.

Rozsah pôsobnosti nariadenia o referenčných hodnotách
Podľa čl. 2 sa nariadenie o referenčných hodnotách vzťahuje na poskytovanie referenčných hodnôt, prispievanie vstupnými údajmi na určenie referenčnej hodnoty a používanie referenčnej hodnoty v rámci EÚ.

Správcovia referenčných hodnôt
Správcom referenčnej hodnoty je podľa čl. 3 ods. 6 nariadenia o referenčných hodnotách fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má vplyv na poskytovanie referenčnej hodnoty. Nariadenie o referenčných hodnotách určuje okrem iného požiadavky týkajúce sa správy, riadiacich mechanizmov, a to vrátane riadenia konfliktu záujmov a kontroly činnosti správcu referenčných hodnôt. Podľa čl. 34 nariadenia o referenčných hodnotách požiada fyzická alebo právnická osoba so sídlom v EÚ, ktorá má v úmysle konať ako správca, príslušný orgán (v podmienkach Slovenskej republiky Národnú banku Slovenska) o povolenie alebo registráciu.
Nariadenie o referenčných hodnotách upravuje aj uznávanie správcov so sídlom v tretej krajine a schválenie používania referenčných hodnôt poskytovaných v tretej krajine.

Členenie referenčných hodnôt podľa kritérií významnosti
V závislosti od naplnenia kvalitatívnych kritérií referenčných hodnôt alebo od celkovej hodnoty, ktorú tvoria finančné nástroje, finančné zmluvy alebo hodnota investičných fondov, ktoré odkazujú priamo na referenčnú hodnotu alebo odkazujú na referenčnú hodnotu nepriamo, t. j. v kombinácii referenčných hodnôt, nariadenie o referenčných hodnotách vymedzuje tri kategórie referenčných hodnôt, ktorý mi sú:
a) kritické,
b) významné a
c) nevýznamné referenčné hodnoty.

Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o referenčných hodnotách

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2089 z 27. novembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o referenčné hodnoty EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy, referenčné hodnoty EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou a referenčné hodnoty pre zverejňovanie informácií o udržateľnosti

Vykonávacie nariadenia k naradeniu o referenčných hodnotách

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1368 z 11. augusta 2016, ktorým sa stanovuje zoznam kritických referenčných hodnôt používaných na finančných trhoch podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/482 z 22. marca 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1368, ktorým sa stanovuje zoznam kritických referenčných hodnôt používaných na finančných trhoch podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1122 z 8. júla 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1368, ktorým sa do zoznamu kritických referenčných hodnôt používaných na finančných trhoch zostaveného podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 pridáva nórska medzibanková referenčná sadzba a vypúšťa sa z neho London Interbank Offered Rate

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1847 zo 14. októbra 2021 o určení zákonnej náhrady určitých nastavení sadzby CHF LIBOR

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1848 z 21. októbra 2021 o určení náhrady referenčnej hodnoty v prípade sadzby Euro overnight index average

Delegované nariadenia, ktorými sa dopĺňa nariadenie o referenčných hodnotách

Delegované nariadenia Komisie (EÚ) 2018/64 z 29. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 s cieľom uviesť, ako sa kritériá uvedené v článku 20 ods. 1 písm. c) bode iii) majú uplatňovať na účely posúdenia, či by v dôsledku určitých udalostí mohlo dôjsť k významnému a negatívnemu dosahu na integritu trhu, finančnú stabilitu, spotrebiteľov, reálnu ekonomiku alebo financovanie domácností a podnikov v jednom alebo vo viacerých členských štátoch

Delegované nariadenia Komisie (EÚ) 2018/65 z 29. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o spresnenie technických prvkov vymedzenia pojmov stanovených v článku 3 ods. 1 nariadenia

Delegované nariadenia Komisie (EÚ) 2018/66 z 29. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o určenie toho, ako sa má posudzovať nominálna hodnota iných finančných nástrojov než deriváty, pomyselná hodnota derivátov a čistá hodnota aktív investičných fondov

Delegované nariadenia Komisie (EÚ) 2018/67 z 3. októbra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o stanovenie podmienok posúdenia vplyvu vyplývajúceho z ukončenia alebo zmeny existujúcich referenčných hodnôt

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1637 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa postupov a charakteristík funkcie dohľadu

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1638 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa bližšie určuje, ako zabezpečiť, aby boli vstupné údaje primerané a overiteľné, a vnútorné postupy dohľadu a overovania prispievateľa, ktorých zavedenie musí správca kritickej alebo významnej referenčnej hodnoty zabezpečiť, ak vstupnými údajmi prispieva útvar front office

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1639 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické normy, ktorými sa bližšie určujú prvky kódexu správania, ktorý majú vypracovať správcovia referenčných hodnôt, a ktoré sú založené na vstupných údajoch od prispievateľov

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1640 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické normy, ktorými sa ďalej špecifikujú požiadavky na správu, riadenie a kontrolu pre prispievateľov pod dohľadom

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1641 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú informácie, ktoré majú poskytnúť správcovia kritických alebo významných referenčných hodnôt a ktoré sa týkajú metodiky používanej na určenie referenčnej hodnoty, interného preskúmania a schválenia metodiky a postupov pre uskutoč-ňovanie podstatných zmien metodiky

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1642 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú kritériá, ktoré majú príslušné orgány zohľadňovať pri posudzovaní toho, či by správcovia významných referenčných hodnôt mali uplatňovať určité požiadavky

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1643 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické normy, ktorými sa bližšie určuje obsah vyhlásenia o referenčnej hodnote, ktoré má uverejniť správca referenčnej hodnoty, a prípady, v ktorých sa požadujú aktualizácie uvedeného vyhlásenia

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1644 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa určuje minimálny obsah dohôd o spolupráci s príslušnými orgánmi tretích krajín, ktorých právny rámec a postupy v oblasti dohľadu boli uznané za rovnocenné

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1645 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa formy a obsahu žiadosti o uznanie príslušným orgánom referenčného členského štátu a predloženia informácií v oznámení pre Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1646 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa informácií, ktoré sa majú poskytnúť v žiadosti o povolenie a v žiadosti o registráciu

Usmernenia ESMA týkajúce sa nevýznamných referenčných hodnôt

Otázky a odpovede ESMA týkajúce sa nariadenia o referenčných hodnotách