en en

Cezhraničné podnikanie IEP

S členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii sa spájajú aj zjednodušené podmienky pre podnikanie slovenských subjektov v iných členských štátoch a opačne. Takéto zjednodušené podmienky platia aj v oblasti vydávania elektronických peňazí, kde platí princíp jednotného európskeho povolenia, ktorý umožňuje inštitúciám elektronických peňazí pôsobiť na základe povolenia udeleného domácim orgánom dohľadu vo všetkých štátoch Európskej únie a EHP (ďalej len „iný členský štát“), bez toho, aby museli v hostiteľských štátoch žiadať o ďalšie povolenie. S cezhraničným poskytovaním služieb sa spájajú notifikačné povinnosti.

Poskytovanie služieb slovenskou inštitúciou elektronických peňazí v inom členskom štáte Európskej únie

Problematika podnikania slovenskej inštitúcie elektronických peňazí v zahraničí je upravená predovšetkým zákonom o platobných službáchdelegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/2055 (ďalej len „nariadenie pre spoluprácu“). Nariadenie pre spoluprácu obsahuje štandardné vzory oznámení v prílohách II. až VI.
Inštitúcia elektronických peňazí môže vydávať a spravovať elektronické peniaze v inom členskom štáte prostredníctvom:

  1. svojej pobočky – inštitúcia elektronických peňazí zašle Národnej banke Slovenska v elektronickej forme prílohu č. II z nariadenia pre spoluprácu alebo
  2. bez založenia pobočky – inštitúcia elektronických peňazí zašle Národnej banke Slovenska v elektronickej forme prílohu V z nariadenia pre spoluprácu.

Povinnosťou inštitúcie elektronických peňazí v prípade, že má prvýkrát zámer vydávať a spravovať elektronické peniaze v inom členskom štáte je písomne oznámiť NBS údaje uvedené v ust. § 86 ods. 12 zákona o platobných službách. NBS do jedného mesiaca od prijatia oznámenia oznámi tieto informácie orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu a informuje o tom inštitúciu elektronických peňazí. Ak orgán dohľadu hostiteľského členského štátu do jedného mesiaca od prijatia týchto informácií oznámi NBS relevantné informácie v súvislosti s úmyslom vydávať a spravovať elektronické peniaze inštitúciou elektronických peňazí, najmä o odôvodnených pochybnostiach v súvislosti s úmyslom zriadiť pobočku, ak ide o legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo financovanie terorizmu, NBS odmietne zápis pobočky inštitúcie elektronických peňazí do registra alebo zruší registráciu, ak už bola vykonaná; ak NBS s týmito pochybnosťami nesúhlasí, oznámi orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu svoje rozhodnutie vrátane jeho odôvodnenia. NBS do troch mesiacov od prijatia oznámenia podľa odseku 12 oznámi orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu a inštitúcii elektronických peňazí svoje rozhodnutie, či môže inštitúcia elektronických peňazí vydávať a spravovať elektronické peniaze v hostiteľskom členskom štáte prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky.
Pobočka inštitúcie elektronických peňazí môže začať vykonávať svoje činnosti na území hostiteľského členského štátu po zápise do zoznamu podľa § 85d ods. 1 zákona o platobných službách.
Ak inštitúcia elektronických peňazí zamýšľa ponúkať alebo spätne vymieňať elektronické peniaze prostredníctvom iných osôb (tzv. distribútorov) v inom členskom štáte, oznámi tento zámer Národnej banke Slovenska. Súčasťou oznámenia sú aj údaje podľa § 81 ods. 11 písm. c) zákona o platobných službách. Inštitúcia elektronických peňazí zároveň zašle Národnej banke Slovenska v elektronickej forme prílohu č. IV z nariadenia pre spoluprácu.

Poskytovanie platobných služieb slovenskou inštitúciou elektronických peňazí, ktorá zároveň poskytuje platobné služby, v inom členskom štáte Európskej únie prostredníctvom agenta platobných služieb

Ak inštitúcia elektronických peňazí zamýšľa poskytovať platobné služby prostredníctvom agenta platobných služieb v inom členskom štáte, oznámi tento zámer Národnej banke Slovenska. Súčasťou oznámenia sú aj údaje podľa § 75 ods. 2 zákona o platobných službách a prílohy podľa § 75 ods. 3 zákona o platobných službách. Zároveň inštitúcia elektronických peňazí zašle Národnej banke Slovenska v elektronickej forme prílohu č. III z nariadenia pre spoluprácu. Ak je oznámenie úplné a údaje v ňom pravdivé, NBS informuje príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu o svojom zámere zapísať agenta platobných služieb do zoznamu agentov platobných služieb.
Národná banka Slovenska zapíše agenta platobných služieb do zoznamu agentov platobných služieb do 15 dní odo dňa doručenia stanoviska hostiteľského členského štátu, najneskôr však do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Vydávanie a spravovanie elektronických peňazí inštitúciou elektronických peňazí so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie v Slovenskej republike

Zahraničná inštitúcia elektronických peňazí so sídlom na území iného členského štátu môže vydávať a spravovať elektronické peniaze na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky, ak má povolenie na vydávanie elektronických peňazí vydané v inom členskom štáte, a to na základe písomného oznámenia príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu doručeného Národnej banke Slovenska.
Zahraničná inštitúcia elektronických peňazí teda musí oznámiť svojmu domovskému orgánu dohľadu zámer poskytovať platobné služby v Slovenskej republike v súlade s domácimi právnymi predpismi. Domovský orgán dohľadu následne zašle NBS oznámenie o tejto skutočnosti NBS v rozsahu požiadaviek delegovaného nariadením Komisie (EÚ) 2017/2055.

Zoznam zahraničných inštitúcií elektronických peňazí oprávnených na území Slovenskej republiky vydávať a spravovať elektronické peniaze, prípadne poskytovať platobné služby, resp. zoznam distribútor elektronických peňazí, ktorí sú oprávnení ponúkať a spätne vymieňať elektronické peniaze, podľa územnej pôsobnosti je uvedený tu.