en en

Vykazovacie a oznamovacie povinnosti IEP

Pravidelné predkladanie hlásení podľa zákona o platobných službách

Hlásenia sú upravené opatrením NBS č. 7/2023 v platnom znení. Rozsah vykazovacej povinnosti je odlišný pre inštitúciu elektronických peňazí a pobočku zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí. Hlásenia sa predkladajú elektronicky, a to prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.

Inštitúcia elektronických peňazí a pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí poskytuje Národnej banke Slovenska aj štatistické údaje o podvodoch súvisiacich s platobnými operáciami podľa opatrenia NBS č. 11/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS č. 7/2021.

Vaše otázky súvisiace s jednotlivými výkazmi alebo vykazovacími a oznamovacími povinnosťami je možné formulovať na mailovú adresu dohladPlatobneSluzby@nbs.sk.

Názov hlásenia Predkladajúci subjekt Termín predkladania
Inštitúcia elektronických peňazí Pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí
Bilancia aktív a pasív mesačne

do 25 kalendárnych dní odo dňa ku ktorému sa vypracúva, okrem hlásenia vypracovaných podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka*
Výkaz ziskov a strát
Hlásenie o vlastných zdrojoch X
Hlásenie o systéme ochrany finančných prostriedkov X
Hlásenie o platobných operáciách
Hlásenie o účtoch, úveroch a elektronických peniazoch
Hlásenie o platobných iniciačných službách a službách informovania o platobnom účte X štvrťročne

do 25 kalendárnych dní odo dňa ku ktorému sa vypracúva
Hlásenie o počte prístupov k platobným účtom a iniciovaní platobných transakcií X
Hlásenie o AML/CFT ročne

do 25 kalendárnych dní odo dňa ku ktorému sa vypracúva
Hlásenie o sťažnostiach a reklamáciách
Hlásenie o poskytovateľovi platobných služieb
Hlásenie o presunoch platobných účtov a cezhraničnom zriaďovaní platobných účtov X

* Výkazy sa predkladajú takto:
a) predbežné hlásenie na základe predbežných údajov, do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, zostavené podľa predbežných údajov, známych k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka, upravených o účtovné prípady účtované od 1. januára do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
b) riadne hlásenie na základe údajov z riadnej účtovnej závierky, do 30 kalendárnych dní po overení ročnej účtovnej závierky audítorom,
c) mimoriadne hlásenie na základe predĺženia lehoty na vypracovanie riadnej účtovnej závierky, do 25. apríla nasledujúceho kalendárneho roka, zostavené podľa údajov k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka, známych k 31. marcu nasledujúceho kalendárneho roka.

Pravidelné predkladanie iných informácií podľa zákona o platobných službách

Inštitúcia elektronických peňazí pravidelne predkladá aj informácie uvedené nižšie.

Názov inej informácie Termín predkladania Miesto predkladania
Správa audítora o overení účtovnej závierky (§ 85b ods. 9) do šiestich mesiacov odo dňa skončenia obdobia, za ktoré bol audit vykonaný Do verejnej časti registra účtovných závierok
List odporúčaní audítora vedeniu (§ 85b ods.9) do šiestich mesiacov odo dňa skončenia obdobia, za ktoré bol audit vykonaný Na adresu:

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

alebo uložením na webové úložisko NBS Dohľad platobné služby pre príslušný dohliadaný subjekt
Správa audítora o overení údajov v hláseniach (§ 85b ods.10) do šiestich mesiacov odo dňa skončenia obdobia, za ktoré bol audit vykonaný
Oznámenie, ktorý audítor bol poverený overením účtovnej závierky (§ 85b ods.12) a Dotazník NBS pre audítorskú spoločnosť do 30. júna kalendárneho roka alebo do polovice účtovného obdobia, za ktoré sa má audit vykonať
Plán kontrolnej činnosti (§ 85g ods.4) do 31. decembra kalendárneho roka predložiť plán na nasledujúci rok

Nepravidelné oznamovacie povinnosti

V závislosti od rozsahu povolenia na vykonávanie činnosti, inštitúcia elektronických peňazí musí plniť aj ďalšie informačné povinnosti, ktoré sú uvedené tu.