en en

Vykazovacie a oznamovacie povinnosti IEP

Pravidelné predkladanie hlásení podľa zákona o platobných službách

Hlásenia sú upravené opatrením NBS č. 8/2019 a opatrením NBS č. 3/2020. Rozsah vykazovacej povinnosti je odlišný pre inštitúciu elektronických peňazí a pobočku zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí. Hlásenia sa predkladajú elektronicky, a to prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.

Vaše otázky súvisiace s jednotlivými výkazmi alebo vykazovacími oznamovacími povinnosťami je možné formulovať na mailovú adresu dohladPlatobneSluzby@nbs.sk

Názov hlásenia Predkladajúci subjekt Termín predkladania
Inštitúcia elektronických peňazí Pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí
Bilancia aktív a pasív mesačne do 25 kalendárnych dní odo dňa ku ktorému sa vypracúva, okrem hlásení vypracovaných podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka*
Výkaz ziskov a strát
Hlásenie o vlastných zdrojoch X
Hlásenie o ekonomickej a finančnej situácii
Hlásenie o bezpečných, likvidných a nízkorizikových aktívach X
Hlásenie o platobných operáciách
Hlásenie o elektronických peniazoch
Hlásenie o podvodoch polročne do 25 kalendárnych dní odo dňa ku ktorému sa vypracúva
Výkaz o  AML/CFT agentov platobných služieb

* Výkazy vypracované podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka sa predkladajú takto:
a) predbežné hlásenie na základe predbežných údajov, do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, zostavené podľa predbežných údajov, známych k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka, upravených o účtovné prípady účtované od 1. januára do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
b) riadne hlásenie na základe údajov z riadnej účtovnej závierky, do 30 kalendárnych dní po overení ročnej účtovnej závierky audítorom,
c) mimoriadne hlásenie na základe predĺženia lehoty na vypracovanie riadnej účtovnej závierky, do 25. apríla nasledujúceho kalendárneho roka, zostavené podľa údajov k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka, známych k 31. marcu nasledujúceho kalendárneho roka.


Pravidelné predkladanie iných informácií podľa zákona o platobných službách

Inštitúcia elektronických peňazí pravidelne predkladá aj informácie uvedené nižšie.

Názov inej informácie Termín predkladania Miesto predkladania
Správa audítora o overení účtovnej závierky (§ 85b ods. 9) do šiestich mesiacov odo dňa skončenia obdobia, za ktoré bol audit vykonaný Do verejnej časti registra účtovných závierok
List odporúčaní audítora vedeniu (§ 85b ods.9) do šiestich mesiacov odo dňa skončenia obdobia, za ktoré bol audit vykonaný Na adresu: Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava
alebo emailom:
elektronicke-oznamenia@nbs.sk
Správa audítora o overení údajov v hláseniach (§ 85b ods.10) do šiestich mesiacov odo dňa skončenia obdobia, za ktoré bol audit vykonaný
Oznámenie, ktorý audítor bol poverený overením účtovnej závierky (§ 85b ods.12) a Dotazník NBS pre audítorskú spoločnosť do 30. júna kalendárneho roka alebo do polovice účtovného obdobia, za ktoré sa má audit vykonať
Plán kontrolnej činnosti (§ 85g ods.4) do 31. decembra kalendárneho roka predložiť plán na nasledujúci rok

Nepravidelné informačné povinnostii

V závislosti od rozsahu povolenia na vykonávanie činnosti, inštitúcia elektronických peňazí musí plniť aj ďalšie informačné povinnosti, ktoré sú uvedené tu.