en en

Požiadavky na podnikanie IEP

Inštitúcie elektronických peňazí podliehajú dohľadu NBS. Okrem povinností, ktoré vyplývajú všetkým obchodným spoločnostiam podľa obchodného zákonníka, daňových, účtovných a iných predpisov, musia spĺňať regulačné požiadavky podľa zákona o platobných službách, napr.

 • dodržiavať minimálne požiadavky na vlastné zdroje,
 • chrániť prostriedky prijaté od používateľov platobných služieb,
 • dodržiavať pravidlá ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu,
 • dodržiavať pravidlá ochrany finančného spotrebiteľa.

Na inštitúcie elektronických peňazí sa vzťahujú rôzne vykazovacie povinnosti voči NBS. Členovia orgánov inštitúcie elektronických peňazí a vedúci zamestnanci musia byť bezúhonní a odborne spôsobilí. Odborná spôsobilosť znamená, že dotknuté osoby majú praktické a teoretické vedomosti o danom podnikaní.
Inštitúcie elektronických peňazí musia vypracovať a dodržiavať postupy na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania, vrátane riadenie rizík v oblasti IKT a bezpečnosti. Zveriť výkon niektorej zo svojich činností môže len za stanovených podmienok.
Inštitúcie elektronických peňazí musia platiť ročný príspevok za dohľad NBS. Podliehajú povinnému externému auditu.
Ak sú zároveň aj poskytovateľmi platobných služieb musia hlásiť závažné prevádzkové a bezpečnostné incidenty, ako aj údaje o podvodoch v súvislosti s platbami.
Podrobnosti o niektorých z  uvedených povinností sú uvedené nižšie a v príslušnej legislatíve.

Vlastné zdroje

Vlastné zdroje inštitúcie elektronických peňazí nesmú klesnúť pod úroveň jej splateného základnému imania (teda pod 350 000 eur). Inštitúcia elektronických peňazí je povinná mať vlastné zdroje financovania najmenej vo výške 2 % priemeru dlžných elektronických peňazí.

Oblasť ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu (AML/CFT)

Práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb (povinných osôb) pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu upravuje zákon č. 297/2008 Z. z. (zákon o AML). Inštitúcia elektronických peňazí, pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí je povinnou osobou podľazákona o AML.

Vydavatelia elektronických peňazí sú povinní vypracovávať a pravidelne prehodnocovať program vlastnej činnosti. Program vlastnej činnosti je základným rámcom pre oblasť AML/CFT, ktorý obsahuje praktické zabezpečenie plnenia práv a povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o AML.
Vydavateľ elektronických peňazí v rámci vykonávania činností podľa tohto zákona je povinný identifikovať, posudzovať, vyhodnocovať a aktualizovať riziká legalizácie a financovania terorizmu podľa druhu obchodov a obchodných vzťahov, pri zohľadnení vlastných rizikových faktorov a rizikových faktorov uvedených v prílohe č. 2 tohto zákona. Rizikové faktory je vydavateľ elektronických peňazí povinný určiť najmä podľa typu klienta, účelu, pravidelnosti a dĺžky trvania obchodného vzťahu alebo príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu, typu produktu, hodnoty a spôsobu uskutočnenia obchodu a rizikovosti krajiny alebo zemepisnej oblasti, ku ktorej sa obchodné vzťahy alebo obchody vzťahujú. Ide o uplatňovanie rizikovo-orientovaného prístupu vo vzťahu ku klientom a k činnostiam, ktoré poskytuje.

Ďalšie dôležité informácie k oblasti AML/CFT:

 1. Národné hodnotenie rizík legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu („NHR“)
 2. Medzinárodné sankcie – Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležitostí Slovenskej republiky
 3. FATF odporúčania (štandardy) a ďalšie dokumenty
 4. Moneyval – Výbor expertov pre hodnotenie oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu
 5. Finančná spravodajská jednotka PZ  – metodické usmernenia a stanoviská k oblasti AML/CFT
 6. Európsky orgán pre bankovníctvo EBA – usmernenia a delegované nariadenia
 7. Ďalšie informácie k oblasti AML/CFT