en en

Podanie žiadosti IEP

  1. Žiadosť o udelenie povolenia je potrebné doručiť do Národnej banky Slovenska vždy v listinnej forme. Pre úplnosť požadovaných náležitostí sa odporúča žiadosť podať prostredníctvom formulára, pričom podpisy osôb oprávnených konať za žiadateľa musia byť úradne osvedčené. Úradne osvedčené musia byť aj podpisy osôb oprávnených konať za žiadateľa na každom doplnení žiadosti. Súčasťou žiadosti, ako aj jej každého doplnenia, je vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti a aktuálnosti žiadosti a predkladaných príloh.
  2. Žiadosť o udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí pre inštitúciu elektronických peňazí je potrebné poslať na nižšie uvedenú adresu:

Národná banka Slovenska
Odbor finančných technológií a inovácií
Oddelenie platobných služieb a inovácií
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

  1. V záujme hospodárnosti a efektívnosti konania odporúčame po riadnom podaní žiadosti v listinnej forme a úhrade poplatku doručiť žiadosť do NBS aj v elektronickej forme. Pre tento účel Vám NBS zriadi virtuálne úložisko. Požiadať NBS o jeho zriadenie je potrebné na e-mailovej adrese psd2@nbs.sk.