en en

Povinnosti žiadateľa pred udelením povolenia IEP

Podľa § 82 ods. 8 ZoPS, žiadateľ, ktorý chce byť inštitúciou elektronických peňazí, je pred udelením povolenia na vydávanie elektronických peňazí povinný preukázať Národnej banke Slovenska:

  1. technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť na riadny a bezpečný výkon vydávania elektronických peňazí, existenciu funkčného, účinného a obozretne fungujúceho riadiaceho a kontrolného systému vrátane systému riadenia rizík a útvaru vnútornej kontroly,
  2. úpravu celkovej cieľovej sumy finančných záväzkov súvisiacich s vydanými elektronickými peniazmi, ktorá tvorí súčasť obchodného plánu podnikania predkladaného podľa § 82 ods. 4 písm. h) ZoPS, ak bola potrebná taká úprava,
  3. úpravu právnych vzťahov s členmi štatutárneho orgánu inštitúcie elektronických peňazí písomnou zmluvou, na ktorú sa nevzťahujú pracovnoprávne predpisy; takouto písomnou zmluvou nesmie byť vylúčená ani obmedzená zodpovednosť člena štatutárneho orgánu inštitúcie elektronických peňazí za škody spôsobené pri výkone jeho funkcie v dôsledku porušenia povinnosti člena štatutárneho orgánu, ktorá pre neho vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo zo stanov inštitúcie elektronických peňazí, alebo z vnútorných právnych predpisov a aktov riadenia inštitúcie elektronických peňazí.