en en

Previerka pripravenosti AISP

 1. NBS po vyhodnotení úplnej žiadosti a testovacej prevádzky predloženej žiadateľom uskutoční v sídle žiadateľa miestnu obhliadku za účelom posúdenia technickej, organizačnej a personálnej pripravenosti na riadny a bezpečný výkon poskytovania služieb informovania o platobnom účte, existenciu funkčného, účinného a obozretne fungujúceho riadiaceho a kontrolného systému spoločnosti.
 2. Miestna obhliadka bude zameraná najmä na nasledujúce skutočnosti:
  • vyhodnotenie testovacej prevádzky
  • prezentácia žiadateľa v súvislosti s poskytovaním služieb informovania o platobnom účte
  • prezentácia vzorového prípadu poskytnutia služby informovania o platobnom účte v systéme žiadateľa,
  • postup zúčtovania poplatkov,
  • evidencia zmlúv a ich archivácia,
  • popis informačného a programového zabezpečenia žiadateľa,
  • stretnutie s členmi štatutárneho orgánu žiadateľa,
  • stretnutie so zamestnancom zodpovedným za výkon vnútornej kontroly žiadateľa,
  • stretnutie so zodpovednou osobou za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.
 3. NBS žiadateľovi po uskutočnení miestnej obhliadky zašle zápisnicu z miestnej obhliadky obsahujúcu vyjadrenie k splneniu podmienok technickej, organizačnej a personálnej pripravenosti na riadny a bezpečný výkon poskytovania služieb informovania o platobnom účte, existenciu funkčného, účinného a obozretne fungujúceho riadiaceho a kontrolného systému spoločnosti.