en en

Postup po podaní žiadosti AISP

Postup Národnej banky Slovenska v rámci povoľovacieho konania:

  1. Doručenie žiadosti žiadateľom s náležitosťami formulára so všetkými prílohami predpokladanými právnymi predpismi a zaplatenie príslušného poplatku.
  2. Posúdenie žiadosti Národnou bankou Slovenska. Ak je žiadosť dostatočná na preukázanie splnenia podmienok na vydanie rozhodnutia o registrácii, Národná banka Slovenska vydá rozhodnutie do 3 mesiacov od doručenia úplnej žiadosti.
  3. Ak žiadosť a jej prílohy nie sú úplné na preukázanie splnenia podmienok na vydanie rozhodnutia o registrácii, Národná banka Slovenska vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti s lehotou na doplnenie spravidla nie dlhšou ako 30 kalendárnych dní. Žiadateľ môže požiadať o predĺženie lehoty.
  4. Ak žiadosť a jej prílohy opätovne nie sú dostatočné na preukázanie splnenia podmienok na udelenie povolenia, opakuje sa postup podľa predchádzajúceho bodu.
  5. Po predložení úplnej žiadosti Národná banka Slovenska vyzve žiadateľa na vykonanie testovacej prevádzky a jej následné predloženie, pričom po jej posúdení sa určí termín miestnej obhliadky v sídle spoločnosti za účelom preukázania technickej, organizačnej a personálnej pripravenosti a schopnosti žiadateľa poskytovať služby informovania o platobnom účte riadne a bezpečne, pričom súčasťou miestnej obhliadky je tiež preverenie existencie funkčného, účinného a obozretne fungujúceho riadiaceho a kontrolného systému žiadateľa. Výzva na vykonanie testovacej prevádzky je potvrdením úplnosti žiadosti.
  1. O stave vybavovania žiadosti sa žiadateľ môže informovať na e-mailovej adrese psd2@nbs.sk.