en en

Testovacia prevádzka AISP

  1. Po predložení úplnej žiadosti vyzve Národná banka Slovenska žiadateľa na uskutočnenie testovacej prevádzky.
  2. Testovacou prevádzkou je časovo obmedzená prevádzka informačného systému žiadateľa, počas ktorej nedochádza k prevodu reálnych peňažných hodnôt, nedochádza k odosielaniu žiadnych dát z informačného systému žiadateľa o povolenie do externého prostredia (iným osobám); je nástrojom žiadateľa a NBS na preukázanie a overenie celkovej technickej a organizačnej pripravenosti žiadateľa na výkon požadovaných činností.
  3. Počet transakcií uskutočnených v rámci testovacej prevádzky nie je obmedzený. Všetky dokumenty a formuláre vytvorené k jednotlivým testovacím prípadom musia mať označenie, že sa jedná o testovaciu prevádzku. Vykonanie testovacej prevádzky musí byť vyhodnotené štatutárnym orgánom žiadateľa a predložené Národnej banke Slovenska.
  4. Výkon testovacej prevádzky zahŕňa testovanie informačného systému, testovanie personálnej pripravenosti na výkon poskytovania služieb informovania o platobnom účte, testovanie spracovania a zúčtovania platieb, testovanie spĺňania požiadaviek stanovených Zákonom AML.
  5. Výstupom z testovacej prevádzky je záznam vyhotovený prostredníctvom scanov obrazoviek, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú elektronicky archivované dáta a transakcie v čitateľnej podobe, ktoré boli použité a vygenerované počas testovacej prevádzky. Záznam musí obsahovať dátum a čas zahájenia a ukončenia testovacej prevádzky prípadne jej čiastkových etáp.