en en

Postup pred podaním žiadosti AISP

Pred podaním žiadosti o registráciu odporúčame žiadateľovi postupovať nasledovne:

 1. Záujemca o vydanie rozhodnutia o registrácii poskytne Národnej banke Slovenska prostredníctvom e-mailovej adresy psd2@nbs.sk podrobný opis zamýšľaného obchodného modelu, finančných tokov, zmluvných vzťahov súvisiacich s poskytovaním služieb informovania o platobnom účte.
 2. Záujemca bude následne pozvaný na osobné stretnutie so zástupcami Národnej banky Slovenska, na ktorom predstaví svoj zámer poskytovať služby informovania o platobnom účte, kde mu bude poskytnutý priestor na konzultáciu vzniknutých prípadných nejasností vyplývajúcich z platnej právnej úpravy.
 3. Záujemcovi odporúčame podrobne naštudovať podmienky na vydanie rozhodnutia o registrácii a príslušnú platnú právnu úpravu.
 4. Žiadateľ môže pri príprave žiadosti využiť nasledovné:

Viac informácií:

 • 4.1. Formulár žiadosti

  Obsahuje potrebné náležitosti žiadosti v zmysle príslušných právnych predpisov.

 • 4.2. Časť podmienky a prílohy

  Obsahuje popis jednotlivých podmienok spolu s označenými prislúchajúcimi prílohami; v záujme transparentnosti nadväznosti európskej právnej úpravy uvádzame jednotlivé podmienky pod číselným označením ako sú uvedené v čl. 5 Smernice PSD 2.

 • 4.3. Zoznam príloh

  Obsahuje zoznam dokumentov, ktoré je potrebné v rámci žiadosti predložiť; žiadateľovi odporúčame označiť/očíslovať predkladané prílohy v predloženej forme

 1. Žiadosť je potrebné zostaviť v súlade s požiadavkami príslušných právnych predpisov. Zostavenie žiadosti je po právnej stránke náročné, vyžaduje si schopnosť interpretovať zákonné pojmy a poznať súvislosti medzi rôznymi predpismi. Kvalita žiadosti a jej príloh má vplyv na dĺžku licenčného konania. Prípravu žiadosti a súvisiacu komunikáciu s NBS preto odporúčame zveriť advokátskej kancelárii, ktorá má skúsenosti s konaním pred NBS.
 2. Spolu s podaním žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácii je potrebné zaplatiť poplatok za úkon a konanie Národnej banky Slovenska. Doklad o zaplatení poplatku podľa § 41 a § 42 zákona o dohľade v súlade s Opatrením o poplatkoch v znení platnom v čase podania žiadosti musí byť priložený k žiadosti.