en en

Podmienka A - Plán podnikateľských činností

Vysvetlivky

Plán podnikateľských činností má za úlohu predstaviť obchodný model poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte.

 • Právny základ
  • § 2 ods. 1 písm. h) ZoPS
  • § 79b ZoPS
  • čl. 5 ods. 1 písm. a) Smernice PSD 2
  • Usmernenie 3, časť 4.2, Usmernenie EBA povoľovacie
  • Usmernenia EBA k poisteniu

Prílohy

Plán podnikateľských činností, ktorý má poskytnúť žiadateľ, má obsahovať tieto informácie:

PRÍLOHA A1

opis služby informovania o účte, ktorú žiadateľ zamýšľa poskytovať, vrátane vysvetlenia postupu, ako žiadateľ určil, že táto činnosť zodpovedá vymedzeniu pojmu služieb informovania o účte v článku 4 ods. 16 Smernice PSD 2

PRÍLOHA A2

vyhlásenie žiadateľa, že nikdy nebude mať v držbe finančné prostriedky

PRÍLOHY A3

opis poskytovania služby informovania o účte vrátane:

prípadných návrhov zmlúv medzi všetkými zainteresovanými stranami

podmienok poskytovania služieb informovania o účte

časy spracovania

PRÍLOHA A4

odhadovaný počet rôznych priestorov, v ktorých žiadateľ zamýšľa poskytovať služby

PRÍLOHA A5

opis všetkých prípadných doplnkových služieb k službe informovania o účte

PRÍLOHA A6

vyhlásenie, či žiadateľ plánuje po registrácii poskytovať služby informovania o účte v iných členských štátoch alebo ďalších krajinách

PRÍLOHA A7

informáciu, či žiadateľ zamýšľa v priebehu nasledujúcich troch rokov vykonávať alebo už vykonáva iné podnikateľské činnosti, uvedené v článku 18 Smernice PSD 2, vrátane opisu druhu a očakávaného objemu týchto činností

PRÍLOHA A8

informácie uvedené v Usmerneniach EBA k poisteniu, ak žiadateľ zamýšľa poskytovať služby informovania o účte

PRÍLOHY A9

Ako dôkaz poistenia hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti alebo porovnateľnej záruky v súlade s Usmerneniami EBA k poisteniu, a v súlade s čl. 5 ods. 3 Smernice PSD 2, žiadateľ o vydanie registrácie na poskytovanie služieb informovania o účte má poskytnúť tieto informácie:

PRÍLOHY A9.A

poistnú zmluvu alebo iný rovnocenný dokument potvrdzujúci existenciu poistenia hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti alebo porovnateľnej záruky na pokrytie sumy, ktorá je v súlade s uvedenými usmerneniami EBA, a preukazujúci pokrytie príslušných záväzkov, a to:

zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu alebo inú porovnateľnú záruku zodpovednosti voči poskytovateľovi platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, alebo používateľovi platobných služieb vyplývajúca z neautorizovaného prístupu alebo podvodného prístupu k informáciám o platobnom účte alebo z neautorizovaného použitia alebo podvodného použitia informácií o platobnom účte pri platobnej službe podľa § 2 ods. 1 písm. h) ZoPS

PRÍLOHA A9.B

zdokumentovanie postupu, ako žiadateľ vypočítal minimálnu sumu tak, aby bola v súlade s uvedenými Usmerneniami EBA k poisteniu, vrátane všetkých použiteľných zložiek v Usmernení č.3 bod 3.1 nasledovného vzorca

Vysvetlivky:
Žiadateľ predkladá uzatvorenú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá:

 1. bude pokrývať riziká uvedené v čl. 73, 89, 90 a 92 Smernice PSD 2
 2. nebude obsahovať odpočítateľné položky
 3. bude zahŕňať výpočet poistnej sumy

Doterajšia aplikačná prax preukázala, že žiadatelia predkladajú návrhy poistných zmlúv, ktoré neobsahujú v predmete zmluvy krytie rizík pri poskytovaní služby informovania o platobnom účte a zmluvy obsahujú odpočítateľné položky. Predkladané zmluvy tak nie sú v súlade s Usmerneniami EBA k poisteniu. Odporúčame žiadateľovi v konaní najskôr predložiť návrh poistnej zmluvy a po jeho odsúhlasení, pred vydaním rozhodnutia o registrácii je žiadateľ povinný predložiť podpísanú poistnú zmluvy zodpovednosti za škodu s náležitosťami, tak ako je to uvedené vyššie.