en en

Podmienka B - Podnikateľský plán vrátane odhadu predbežného rozpočtu na prvé tri účtovné roky

Vysvetlivky

Na účely uvedenej podmienky musí žiadateľ o vydanie rozhodnutia o registrácii určiť cieľovú skupinu klientov, ktorým bude poskytovať služby informovania o platobnom účte, berúc do úvahy konkurenčné prostredie. V súvislosti s týmto je žiadateľ povinný predložiť predpokladaný odhad reálneho rozpočtu, t. j. ziskov a strát za prvé tri účtovné roky vykonávania činnosti poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte.

  • Právny základ
    • § 64 ods. 4 písm. i) ZoPS
    • čl. 5 ods. 1 písm. b) Smernice PSD 2
    • Usmernenie 4, časť 4.2, Usmernenie EBA povoľovacie

Prílohy

Podnikateľský plán, ktorý má poskytnúť žiadateľ, má obsahovať:

PRÍLOHY B1

marketingový plán pozostávajúci z:

analýzy konkurenčného postavenia spoločnosti

opisu používateľov služieb informovania o účte v príslušnom segmente trhu informovania o účte, marketingových materiálov a distribučných kanálov

PRÍLOHA B2

overené ročné účtovné závierky za predchádzajúce tri roky, ak existujú, alebo súhrn finančnej situácie v prípade tých žiadateľov, ktorí zatiaľ nevypracovali ročné účtovné závierky

PRÍLOHY B3

odhad predbežného rozpočtu na prvé tri účtovné roky, ktorý preukazuje, že žiadateľ je schopný používať vhodné a primerané systémy, zdroje a postupy, ktoré mu umožnia riadne fungovanie, pričom tento odhad má zahŕňať:

odhad výkazu ziskov a strát a súvahy vrátane cieľových scenárov a stresových scenárov, ako aj ich základné predpoklady, ako napr. počet klientov, stanovenie cien a očakávaný nárast prahu ziskovosti

vysvetlenia základných línií príjmov a výdavkov, finančných dlhov a kapitálových aktív

schému a podrobný rozpis odhadovaných peňažných tokov v nasledujúcich troch rokoch

do odhadu predbežného rozpočtu je potrebné zahrnúť aj dodatočné finančné prostriedky, ktoré budú použité pri ďalšej činnosti