en en

Podmienka E - Opis mechanizmov riadenia a vnútornej kontroly žiadateľa vrátane administratívnych postupov, postupov riadenia rizík a účtovných postupov

Vysvetlivky

Žiadateľ o vydanie rozhodnutia o registrácii musí v spoločnosti vytvoriť mechanizmy riadenia a vnútornej kontroly, do ktorých bude zapojený štatutárny orgán, dozorná rada a vedúci zamestnanci, vrátane vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly. Uvedené mechanizmy sa týkajú opisu riadiacich štruktúr, riadenia rizík, účtovníctva, ale aj externého zabezpečovania prevádzkových činností (outsourcing).

  • Právny základ
    • § 64 ods. 4 písm. g) ZoPS
    • čl. 5 ods. 1 písm. e) Smernice PSD 2
    • Usmernenie 6, časť 4.2, Usmernenie EBA povoľovacie

Prílohy

Žiadateľ má poskytnúť opis mechanizmov riadenia a vnútornej kontroly obsahujúci:

PRÍLOHA E1

mapovanie rizík zistených žiadateľom vrátane druhu rizika a postupov, ktoré žiadateľ zavedie na posudzovanie takých rizík a predchádzanie takým rizikám

PRÍLOHA E2

rôzne zamýšľané postupy na vykonávanie pravidelných a stálych kontrol vrátane ich frekvencie a vyčlenených ľudských zdrojov

PRÍLOHA E3

vnútorné predpisy upravujúce mechanizmy riadenia a vnútornej kontroly (v súlade s Metodickým usmernením k vnútornej kontrole)

PRÍLOHA E4

opatrenia, ktoré žiadateľ zaviedol alebo zavedie s cieľom zmiernenia rizík v súlade s § 77a ZoPS a dodržiavania príslušných povinností v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

PRÍLOHA E5

účtovné postupy, ktoré bude žiadateľ využívať pri zaznamenávaní a poskytovaní svojich finančných informácií

PRÍLOHA E6

totožnosť osôb zodpovedných za funkcie vnútornej kontroly vrátane pravidelnej a stálej kontroly a overovania súladu, ako aj ich aktuálne životopisy

PRÍLOHA E7

totožnosť každého audítora, ktorý nie je štatutárnym audítorom podľa Smernice 2006/43/ES

PRÍLOHA E8

zloženie riadiaceho orgánu a prípadne akéhokoľvek iného orgánu dohľadu alebo výboru pre dohľad

PRÍLOHA E9

opis spôsobu monitorovania a kontroly externého vykonávania funkcií, aby sa predišlo zníženiu kvality vnútornej kontroly žiadateľa

PRÍLOHA E10

opis spôsobu monitorovania a kontroly všetkých agentov a pobočiek v rámci vnútornej kontroly žiadateľa

PRÍLOHA E11

v prípade, že žiadateľ je dcérskou spoločnosťou regulovaného subjektu z iného členského štátu EÚ, opis riadiacich štruktúr skupiny