en en

Podmienka L - Organizačná štruktúra žiadateľa vrátane prípadného opisu zamýšľaného využívania agentov a pobočiek a opis externého vykonávania činností (outsourcing)

Vysvetlivky

Žiadateľ musí preukázať svoju organizačnú pripravenosť na výkon činnosti poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte, ktorá predpokladá na jednej strane vnútornú organizačnú štruktúru s osobami zodpovednými za riadenie, prevádzku a kontrolu spoločnosti, ale aj vonkajšiu štruktúru s prípadným zriadením pobočiek, agentov a osôb, ktorým bol zverený výkon iných prevádzkových činností (outsourcing). Žiadateľ o vydanie rozhodnutia o registrácii musí opísať budúce postavenie poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte v infraštruktúre platobného systému.

 • Právny základ
  • § 64 ods. 4 písm. f) a k) ZoPS
  • čl. 5 ods. 1 písm. l) smernice PSD 2
  • Usmernenie 5, časť 4.2, Usmernenie EBA povoľovacie
  • Usmernenia EBA k outsourcingu

Prílohy

PRÍLOHY L1 – Žiadateľ je fyzická osoba

opis organizačnej štruktúry má obsahovať tieto informácie:

PRÍLOHA L1.A

celkový odhad počtu zamestnancov na nasledujúce tri roky

PRÍLOHA L1.B

opis relevantných prevádzkových zmlúv o externom vykonávaní činností (outsourcing), obsahujúci:

 1. identitu a zemepisnú polohu externého poskytovateľa
 2. totožnosť osôb poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte, ktoré sú zodpovedné za každú externe vykonávanú činnosť
 3. podrobný opis externe vykonávaných činností a ich základných charakteristík

Vysvetlivky:

Súčasťou opisu musí byť aj zoznam činností a subjektov, ktorým má byť výkon prevádzkových činností zverený a návrhy zmlúv o zverení výkonu prevádzkových činností. Súčasťou opisu musí byť tiež návrh písomnej politiky outsourcingu s náležitosťami ustanovenými v bode 7 v Usmernení EBA k outsourcingu a vykonanie analýzy pred zverením prevádzkových činností s náležitosťami ustanovenými v bode 12 v Usmernení EBA k outsourcingu. Pri nastavovaní činnosti žiadateľa je potrebné dbať na to, aby zverením prevádzkových činností nedošlo k tomu, aby žiadateľ fungoval ako „prázdna schránka“. Za týmto účelom by mal žiadateľ vždy zachovávať dostatočnú štruktúru v súlade s bodom 6 odsek 39 v Usmernení EBA k outsourcingu.

PRÍLOHA L1.C

návrh zmlúv o externom vykonávaní činností

PRÍLOHA L1.D

opis prípadného využívania pobočiek a agentov vrátane:

 1. mapovania kontrol pobočiek a agentov na diaľku a na mieste, ktoré žiadateľ zamýšľa vykonávať
 2. IT systémov, postupov a infraštruktúry, ktorú využívajú agenti žiadateľa na vykonávanie činností v mene žiadateľa
 3. v prípade agentov, politiky výberu, postupov monitorovania a odbornej prípravy agentov a prípadne návrhu spôsobu ich zaangažovania

Vysvetlivky:

Pre požiadavky v bode 2. je potrebné sa odkázať na podmienku J s určením konkrétnej prílohy, nakoľko IKT aktíva žiadateľa zahŕňajú aj IKT aktíva pobočiek a agentov.

PRÍLOHA L1.E

zoznam fyzických a právnických osôb, ktoré majú úzke prepojenie so žiadateľom, s uvedením ich identity a povahy týchto prepojení

PRÍLOHY L2 – Žiadateľ je právnická osoba

opis organizačnej štruktúry má obsahovať tieto informácie:

PRÍLOHA L2.A

podrobnú organizačnú schému, znázorňujúcu každú divíziu, oddelenie alebo podobnú štrukturálne oddelenú časť vrátane mien zodpovedných osôb, predovšetkým tých, ktoré sú poverené funkciami vnútornej kontroly, pričom schéma má byť doplnená opisom funkcií a povinností každej divízie, oddelenia alebo podobnej štrukturálne oddelenej časti

Vysvetlivky:

Zodpovednou osobou sa rozumie vedúci zamestnanec v zmysle § 2 ods. 34 ZoPS. Vedúcim zamestnancom poskytovateľa platobných služieb, prevádzkovateľa platobného systému a vydavateľa elektronických peňazí sa na účely ZoPS rozumie zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Takýmto zamestnancom je vedúci zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly, pri ktorom Národná banka Slovenska posudzuje odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť.

PRÍLOHA L2.B

celkový odhad počtu zamestnancov na nasledujúce tri roky

PRÍLOHA L2.C

opis relevantných zmlúv o externom vykonávaní činností, obsahujúci:

 1. identitu a zemepisnú polohu externého poskytovateľa
 2. totožnosť osôb poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte ktoré sú zodpovedné za každú externe vykonávanú činnosť
 3. podrobný opis externe vykonávaných činností a ich základných charakteristík

Vysvetlivky:

Súčasťou opisu musí byť aj zoznam činností a subjektov, ktorým má byť výkon prevádzkových činností zverený a návrhy zmlúv o zverení výkonu prevádzkových činností. Súčasťou opisu musí byť tiež návrh písomnej politiky outsourcingu s náležitosťami ustanovenými v bode 7 v Usmernení EBA k outsourcingu a vykonanie analýzy pred zverením prevádzkových činností s náležitosťami ustanovenými v bode 12 v Usmernení EBA k outsourcingu. Pri nastavovaní činnosti žiadateľa je potrebné dbať na to, aby zverením prevádzkových činností nedošlo k tomu, aby žiadateľ fungoval ako „prázdna schránka“. Za týmto účelom by mal žiadateľ vždy zachovávať dostatočnú štruktúru v súlade s bodom 6 odsek 39 v Usmernení EBA k outsourcingu.

PRÍLOHA L2.D

návrh zmlúv o externom vykonávaní činností

PRÍLOHA L2.E

opis prípadného využívania pobočiek a agentov vrátane:

 1. mapovania kontrol pobočiek a agentov na diaľku a na mieste, ktoré žiadateľ zamýšľa vykonávať
 2. IT systémov, postupov a infraštruktúry, ktorú využívajú agenti žiadateľa na vykonávanie činností v mene žiadateľa
 3. v prípade agentov, politiky výberu, postupov monitorovania a odbornej prípravy agentov a prípadne návrhu spôsobu ich zaangažovania

Vysvetlivky:

Pre požiadavky v bode 2. je potrebné sa odkázať na podmienku J s určením konkrétnej prílohy, nakoľko IKT aktíva žiadateľa zahŕňajú aj IKT aktíva pobočiek a agentov.

PRÍLOHA L2.F

zoznam fyzických a právnických osôb, ktoré majú úzke prepojenie so žiadateľom, s uvedením ich identity a povahy týchto prepojení