en en

Podmienka P - Právne postavenie žiadateľa, stanovy

Vysvetlivky

Žiadateľ o vydanie rozhodnutia o registrácii musí právnu formu spoločnosti prispôsobiť rozsahu poskytovanej platobnej služby s tým, že vzťahy a pomery spoločnosti budú opísané v stanovách. Stanovy žiadateľa musia obsahovať kritériá podľa smernice PSD 2, ZoPS berúc do úvahy požiadavky Obchodného zákonníka.

Žiadateľ o vydanie rozhodnutia o registrácii je povinný vytvárať stanovy, ktoré musia okrem základných náležitostí Obchodného zákonníka upravovať nielen mechanizmy riadenia medzi štatutárnym orgánom, dozornou radou, prokuristom a vedúcimi zamestnancami, ale aj postupy obchodnej politiky, vnútornej kontroly, informačných systémov a AML/CFT opatrení. Nedodržiavanie stanov predstavuje vážne porušenie účinného systému vnútornej kontroly a pravidiel obozretného podnikania.

 • Právny základ
  • § 64 ods. 4 písm. c) a d) ZoPS
  • čl. 5 ods. 1 písm. p) smernice PSD 2
  • Usmernenie 2, bod 2.2 písm. d), časť 4.2, Usmernenie EBA povoľovacie

Prílohy

PRÍLOHA P1

zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo spoločenská zmluva žiadateľa

PRÍLOHA P2

návrh stanov žiadateľa

Vysvetlivky:

Spoločnosť je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi štatutárnym orgánom, dozornou radou, prokuristom a vedúcimi zamestnancami a vedúcim zamestnancom zodpovedným za výkon vnútornej kontroly. Spoločnosť je tiež povinná v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci a zodpovednosť v spoločnosti za:

 • tvorbu, uskutočňovanie, sledovanie a kontrolu obchodných zámerov spoločnosti
 • systém vnútornej kontroly vrátane samostatného a nezávislého útvaru vnútornej kontroly
 • informačný systém
 • ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranu pred financovaním terorizmu