en en

Podmienka M - Totožnosťou osôb, ktoré majú v žiadateľovi priamy kvalifikovaný podiel na základom imaní a hlasovacích právach

Vysvetlivky

Spoločníci alebo akcionári žiadateľa o vydanie rozhodnutia o registrácii, ktorí disponujú podielom v zákonom stanovenej výške na základnom imaní alebo hlasovacích právach žiadateľa sa nazývajú osoby s kvalifikovanou účasťou, ktoré musia na účely vydania rozhodnutia o registrácii preukázať vhodnosť svojej osoby. Podmienka vhodnosti a dôveryhodnosti je zložená z dobrej povesti osoby a majetkovej vhodnosti. Osoba s priamou kvalifikovanou účasťou musí preukázať bezúhonnosť a rovnako prehľadnú a zákonnú finančnú históriu na to, aby mohla vložiť vklad alebo nadobudnúť podiel na žiadateľovi. Za osobu s kvalifikovanou účasťou sa považuje aj osoba, ktorá vykonáva významný vplyv na riadení žiadateľa, ako napr. právomoc vymenovať a odvolať členov riadiaceho či dozorného orgánu žiadateľa, ale aj osoby konajúce v zhode za účelom nadobudnutia takéhoto podielu na žiadateľovi. Uvedená podmienka je úzko spojená s podmienkami podľa § 64 ods. 2 písm. c), f), g,) a h) ZoPS.

Žiadateľ o vydanie rozhodnutia o registrácii je povinný preukázať zákonný pôvod peňažného vkladu do základného imania vrátane ďalších zdrojov poskytovateľa platobných služieb v obmedzenom rozsahu, ako napr. kapitálových fondov či iných návratných alebo nenávratných príspevkov poskytnutých žiadateľovi. Uvedená podmienka je úzko spojená s vhodnosťou spoločníkov či akcionárov žiadateľa nazývaných osoby s kvalifikovanou účasťou, ktoré musia preukázať svoje súkromné finančné zdroje, ktoré legálne nadobudli. Vydaním rozhodnutia o registrácii sa žiadateľ stáva zároveň povinnou osobou v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) bod 14 Zákona AML, ktorá musí preventívne zabrániť zmene povahy majetku, ktorý má pôvod v trestnej činnosti.

Žiadateľ musí na účely splnenia podmienky preukázať svoju prehľadnú vlastnícku štruktúru vrátane majetkových vzťahov svojich spoločníkov resp. akcionárov na iných subjektoch. Cieľom podmienky je zobraziť v grafickom znázornení prepojenia medzi materskými, dcérskymi a sesterskými spoločnosťami poprípade inými subjektami, s ktorými majú osoby s priamou kvalifikovanou účasťou majetkové vzťahy. V rámci podmienky je potrebné určiť povahu subjektov, či sa jedná o spoločnosti regulované na finančnom trhu, predmet ich činnosti, rovnako ako popísať vzťahy ovládania, resp. majetkového prepojenia na žiadateľovi.

Žiadateľ musí preukázať, že úzke väzby v rámci prepojených materských, dcérskych či sesterských spoločností vrátane majetkových vzťahov s inými subjektami nenarušia výkon dohľadu, ktorý je zverený Národnej banke Slovenska. Úzke väzby s vyššie uvedenými subjektami nesmú negatívne vplývať a brániť v plnení zákonných povinností, predkladaní vyjadrení a dokumentov.

 • Právny základ
  • § 64 ods. 2 písm. c), d), f), g) a h) ZoPS
  • čl. 5 ods. 1 písm. m) Smernice PSD 2
  • Usmernenie 16, časť 4.1, Usmernenie EBA povoľovacie

Prílohy

PRÍLOHY M1 – fyzická aj právnická osoba

Na účely doloženia totožnosti osôb, ktoré majú priamy kvalifikovaný podiel, a vhodnosti týchto osôb, bez toho, aby bolo dotknuté posúdenie podľa príslušných kritérií stanovených v smernici 2007/44/ES a špecifikovaných v spoločných usmerneniach k prudenciálnemu posudzovaniu získavania priameho kvalifikovaného podielu (JC/GL/2016/01), má žiadateľ predložiť tieto informácie:

opis skupiny, ku ktorej žiadateľ patrí a označenie prípadnej materskej spoločnosti

schematické zobrazenie štruktúry akcionárov spoločnosti žiadateľa vrátane: mena a percentuálneho podielu (kapitálu/hlasovacích práv) každej osoby, ktorá má alebo bude mať priamy podiel na základnom imaní spoločnosti žiadateľa, s identifikovaním tých, ktorí sa považujú za držiteľov kvalifikovaného podielu, a s uvedením dôvodu takejto kvalifikácie

zoznam mien všetkých osôb a názvov ďalších subjektov, ktoré majú, alebo v prípade povolenia budú mať priamy kvalifikovaný podiel na kapitáli spoločnosti žiadateľa, s uvedením týchto údajov pre každú osobu alebo subjekt:

 1. počet a druh akcií alebo iných podielov, ktoré sú upísané, alebo sa majú upísať
 2. nominálna hodnota akcií alebo iných podielov

PRÍLOHY M2 – len fyzická osoba

Ak osoba, ktorá má, alebo v prípade povolenia bude mať priamy kvalifikovaný podiel na kapitáli spoločnosti žiadateľa, je fyzická osoba, v žiadosti majú byť uvedené všetky tieto informácie týkajúce sa totožnosti a vhodnosti danej osoby:

podrobný životopis s uvedením vzdelania a odbornej prípravy, predchádzajúcich pracovných skúseností a akýchkoľvek odborných činností alebo iných funkcií vykonávaných v súčasnosti

výpis z registra trestov alebo iný obdobný dokument vydaný príslušným orgánom preukazujúci bezúhonnosť osoby s priamou kvalifikovanou účasťou:

 1. občan SR
  Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu a odpisu z registra trestov, ktoré NBS bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov (meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, štátne občianstvo, pohlavie, meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov).
 2. cudzí štátny príslušník
  Obdobný úradný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) 1024/2012 –vzťahuje sa na verejné listiny vydané orgánmi jedného členského štátu v súlade s jeho vnútroštátnym právom, ktoré sa musia predložiť orgánom iného členského štátu a ktorých hlavným účelom je osvedčiť okrem iného neexistenciu záznamu v registri trestov za predpokladu, že verejné listiny týkajúce sa tejto skutočnosti vydávajú pre občana Únie orgány členského štátu, ktorého je občan štátnym príslušníkom. V súlade s týmto nariadením, výpis z registra trestov, ak osoba nemá záznam v registri, nepotrebuje osvedčenie apostilom. Na žiadosť osoby register vystaví aj viacjazyčný štandardný formulár s rubrikami v slovenčine a v danom jazyku, t. j. v tomto prípade nie je potrebný ani úradný preklad.

čestné vyhlásenie (vzor čestného vyhlásenia osoby s kvalifikovanou účasťou FO) podľa Usmernenia 15, bod 15.2 c) časť 4.1., Usmernenia EBA povoľovacieho spolu s potvrdeniami, ktoré preukazujú skutočnosti vo vyhlásení, a to:

 1. potvrdenie, že osoba nie je zapísaná v registri diskvalifikácií (potvrdenie poskytuje Okresný súd Žilina)

zdokladovanie pôvodu finančných prostriedkov a súčasnej finančnej situácie osoby s priamou kvalifikovanou účasťou (ročná účtovná závierka za posledné tri účtovné obdobia a daňové priznanie k dani z príjmov za posledné tri zdaňovacie obdobia; ak fyzická osoba podnikateľ začala vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti o povolenie na vydávanie elektronických peňazí, predkladá sa účtovná závierka a daňové priznanie len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti)

zoznam podnikov/spoločností, ktoré daná osoba riadi alebo kontroluje a o ktorých má žiadateľ údaje po riadnom a starostlivom preskúmaní, percentuálny podiel v týchto spoločnostiach kontrolovaný priamo, ich stav (či sú aktívne, zlikvidované/zrušené atď.) a opis platobnej neschopnosti alebo podobných postupov

ak posudzovanie dobrého mena danej osoby už vykonal príslušný orgán v sektore finančných služieb, totožnosť tohto orgánu a výsledok posudzovania

súčasná finančná situácia danej osoby vrátane podrobných informácií o zdrojoch príjmov, aktívach a pasívach, nárokoch zo záložných práv a zárukách, udelených alebo získaných (hnuteľný majetok a nehnuteľný majetok – doklady o vlastníctve, vlastníctvo cenných papierov a obchodných podielov-doklady o vlastníctve, vklady na účtoch v bankách – výpisy z účtov)

opis akýchkoľvek prepojení na politicky exponované osoby, ako sú vymedzené v § 6 Zákona AML

PRÍLOHY M3 – len právnická osoba

Ak osoba alebo subjekt, ktorý má, alebo v prípade povolenia bude mať priamy kvalifikovaný podiel na základnom imaní spoločnosti žiadateľa (vrátane subjektov, ktoré nie sú právnickými osobami a ktoré vlastnia alebo by mali vlastniť podiely vo svojom mene), žiadosť má obsahovať tieto informácie týkajúce sa totožnosti a vhodnosti danej právnickej osoby alebo subjektu:

názov osoby s priamou kvalifikovanou účasťou,ak je právnická osoba alebo subjekt registrovaný v centrálnom registri, obchodnom registri, registri spoločností alebo podobnom registri, ktorý má rovnaký účel ako uvedené registre, výpis z takéhoto registra, ak existuje, alebo v opačnom prípade kópiu osvedčenia o registrácii

dokumentáciu o založení subjektu (zakladateľská listina, spoločenská zmluva) alebo, ak je osoba alebo subjekt registrovaný v inom členskom štáte, súhrn objasňujúci základné zákonné znaky právnej formy alebo subjektu

výpis z registra trestov právnickej osoby, ktorý preukazuje, že osoba s priamou kvalifikovanou účasťou nebola právoplatne odsúdená za trestný čin

informáciu, či právnická osoba alebo subjekt niekedy bol alebo v súčasnosti je regulovaný príslušným orgánom v sektore finančných služieb alebo iným štátnym orgánom

informácie uvedené v časti M2 C (vzor čestného vyhlásenia osoby s kvalifikovanou účasťou PO), M2.E, M2.F, M2.G a M2.H vo vzťahu k právnickej osobe alebo subjektu

zoznam obsahujúci podrobné údaje o každej osobe, ktorá skutočne riadi podnikanie právnickej osoby alebo subjektu, vrátane jej mena, dátumu a miesta narodenia, adresy, národného identifikačného čísla, ak existuje, a podrobný životopis (s uvedením relevantného vzdelania a odbornej prípravy, predchádzajúcich pracovných skúseností, akýchkoľvek odborných činností alebo iných relevantných funkcií vykonávaných v súčasnosti) spolu s informáciami uvedenými v časti M2 C a M2 E vo vzťahu ku každej takej osobe

štruktúru akcionárov právnickej osoby vrátane prinajmenšom ich mien, dátumov a miest narodenia, adries a osobných identifikačných čísiel alebo registračných čísiel, ak existujú, a príslušné podiely na základnom imaní a hlasovacích právach priamych akcionárov alebo členov a konečných užívateľov výhod, ako je vymedzené v § 6a Zákona AML

opis regulovanej finančnej skupiny, ktorej súčasťou žiadateľ je alebo sa môže stať, s označením materského podniku a úverových, poistných a bezpečnostných subjektov v skupine, názvy ich príslušných orgánov (na individuálnom alebo konsolidovanom základe)

ročné účtovné závierky na individuálnej úrovni a prípadne na úrovni konsolidovanej a subkonsolidovanej skupiny, za posledné tri účtovné roky, ak právnická osoba alebo subjekt v tom období vykonával činnosť (alebo, ak to bolo menej než tri roky, za obdobie, počas ktorého právnická osoba alebo subjekt vykonával činnosť a boli vypracované účtovné závierky), prípadne schválené štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou v zmysle smernice 2006/43/ES3 , vrátane každej z týchto položiek:

 1. súvahy
 2. účtov ziskov a strát alebo výkazu ziskov a strát
 3. výročných správ a finančných príloh a všetkých ostatných dokumentov zaevidovaných v príslušnom registri alebo u príslušného orgánu pre právnickú osobu

v prípade, že právnická osoba nevykonávala činnosť dostatočne dlho na to, aby bola povinná vypracovať účtovné závierky za tri účtovné roky bezprostredne pred termínom podania žiadosti, uvedú sa v žiadosti existujúce účtovné závierky (ak nejaké existujú)

ak má právnická osoba alebo subjekt ústredie v tretej krajine, všeobecné informácie o regulačnom režime tejto tretej krajiny vzťahujúcom sa na danú právnickú osobu alebo subjekt vrátane informácií o tom, do akej miery je systém boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v tretej krajine v súlade s odporúčaniami Finančnej akčnej skupiny

V prípade subjektov, ktoré nemajú právnu subjektivitu ako podnik kolektívneho investovania, štátny investičný fond alebo trust, uvedú sa v žiadosti tieto informácie:

 1. totožnosť osôb, ktoré spravujú aktíva, a osôb, ktoré sú oprávnenými osobami alebo účastníkmi
 2. kópiu dokumentu, ktorým sa zakladá a riadi daný subjekt, vrátane jeho investičnej politiky a akýchkoľvek obmedzení investovania, ktoré sa vzťahujú na daný subjekt

PRÍLOHY M4 – fyzická aj právnická osoba

V žiadosti sa uvedú všetky tieto informácie pre každú fyzickú alebo právnickú osobu alebo subjekt, ktorý má, alebo v prípade povolenia bude mať priamy kvalifikovaný podiel na kapitáli spoločnosti žiadateľa:

zdokladovanie pôvodu ďalších zdrojov žiadateľa, t. j. vlastných aj cudzích zdrojov (vklady do kapitálových fondov, emisia finančných nástrojov, úvery, dotácie, nenávratné finančné príspevky, finančné dohody s inými osobami a iné)

podrobné informácie o finančných alebo obchodných dôvodoch, ktoré má daná osoba alebo subjekt na vlastnenie tohto podielu, a o stratégii osoby alebo subjektu týkajúcej sa podielu vrátane obdobia, počas ktorého osoba alebo subjekt zamýšľa vlastniť podiel, a akéhokoľvek úmyslu v dohľadnej budúcnosti zvýšiť, znížiť alebo udržať úroveň podielu

podrobné informácie o finančných alebo obchodných dôvodoch, ktoré má daná osoba alebo subjekt na vlastnenie tohto podielu, a o stratégii osoby alebo subjektu týkajúcej sa podielu vrátane obdobia, počas ktorého osoba alebo subjekt zamýšľa vlastniť podiel, a akéhokoľvek úmyslu v dohľadnej budúcnosti zvýšiť, znížiť alebo udržať úroveň podielu

informácie o ochote osoby alebo subjektu podporovať žiadateľa ďalšími vlastnými zdrojmi, ak to bude potrebné na rozvoj jeho činností alebo v prípade finančných ťažkostí

obsah akýchkoľvek zamýšľaných dohôd akcionára alebo člena s inými akcionármi alebo členmi, týkajúcich sa žiadateľa

analýza toho, či bude mať priamy kvalifikovaný podiel nejaký vplyv, a to aj v dôsledku prípadných úzkych prepojení so žiadateľom, na schopnosť žiadateľa poskytovať včasné a presné informácie príslušným orgánom

Vysvetlenie:
Žiadateľ poskytne vyjadrenie, že právne predpisy upravujúce problematiku úzkych väzieb v štáte, na ktorého území má skupina úzke väzby, nebránia výkonu dohľadu, ak je akcionárom alebo spoločníkom cudzinec alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí.

Pokiaľ ide o úzke väzby v štáte mimo Európskej únie, má byť súčasťou aj odôvodnená právna analýza, z ktorej bude jednoznačne vyplývať, že úzke väzby skupiny, ktorej je žiadateľ súčasťou nebudú mať vplyv na schopnosť žiadateľa poskytovať včasné a presné informácie NBS, pričom súčasťou tejto právnej analýzy tiež bude porovnanie relevantných právnych predpisov danej krajiny, z ktorého bude jednoznačne vyplývať, že právny poriadok danej krajiny, spôsob jeho uplatňovania a jeho vymáhateľnosť v tejto krajine nebudú brániť výkonu dohľadu nad žiadateľom.

totožnosť každého člena riadiaceho orgánu alebo vrcholového manažmentu, ktorý bude riadiť podnikanie žiadateľa a bude menovaný alebo nominovaný akcionármi alebo členmi, spolu s informáciami uvedenými v Prílohe N, ktoré ešte neboli poskytnuté

PRÍLOHY M5 – fyzická aj právnická osoba

V žiadosti má byť uvedené podrobné vysvetlenie konkrétnych zdrojov financovania účasti každej osoby alebo subjektu s priamym kvalifikovaným podielom na kapitáli spoločnosti žiadateľa, a toto vysvetlenie má zahŕňať:

podrobné informácie o súkromných finančných zdrojoch vrátane ich dostupnosti a pôvodu (s cieľom zabezpečiť, aby príslušný orgán dospel k záveru, že činnosť, ktorou sa vytvorili tieto finančné prostriedky, je zákonná)

podrobné informácie o prístupe k finančným trhom vrátane podrobných údajov o finančných nástrojoch, ktoré sa majú emitovať

informácie o použití požičaných finančných prostriedkov vrátane mien veriteľov a podrobných údajov o poskytnutých prostriedkoch, ako napríklad o splatnosti, podmienkach, záložných nárokoch a zárukách, ako aj informácie o zdroji príjmov, ktoré sa majú použiť na splatenie takých pôžičiek, a v prípadoch, ak veriteľ nie je úverová inštitúcia ani finančná inštitúcia oprávnená poskytovať úvery, žiadateľ má poskytnúť príslušným orgánom informáciu o pôvode požičaných finančných prostriedkov

informácie o každej finančnej dohode s inými osobami, ktoré sú akcionármi alebo členmi spoločnosti žiadateľa