en en

Podmienka N - Totožnosť členov predstavenstva a osôb zodpovedných za riadenie poskytovateľa platobných služieb v obmedzenom rozsahu

Vysvetlivky

Žiadateľ o vydanie rozhodnutia o registrácii musí preveriť a následne preukázať odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb zodpovedných za riadenie jednotlivých činností. Podmienka sa týka členov štatutárneho orgánu, prokuristov, vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly a vedúceho zamestnanca zodpovedného za dodržiavanie predpisov týkajúcich sa ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorí sú zodpovední za činnosť poskytovania platobnej služby. Uvedené osoby musia preukázať bezúhonnosť a dobrú povesť, ako aj kompetentnosť, pričom sú vyžadované skúsenosti v oblasti bankovníctva, platobných služieb odvetvia finančného trhu alebo v inej ekonomickej oblasti. Na fyzické osoby navrhované za členov dozornej rady sa vzťahuje požiadavka splnenia ich dôveryhodnosti.

 • Právny základ
  • § 2 ods. 30 ZoPS
  • § 64 ods. 2 písm. e) ZoPS
  • § 64 ods. 4 písm. e) ZoPS
  • čl. 5 ods. 1 písm. n) Smernice PSD 2
  • Usmernenie 16, časť 4.1, Usmernenie EBA povoľovacie

Prílohy

Na účely doloženia totožnosti, dôveryhodnosti a posúdenia odbornej spôsobilosti členov štatutárneho orgánu, prokuristu, vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly a vedúceho zamestnanca zodpovedného za dodržiavanie predpisov týkajúcich sa ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, má žiadateľ poskytnúť tieto informácie, vo vzťahu k všetkým osobám uvedeným v časti 2.4 formuláru k žiadosti.

Pri osobách navrhnutých za členov dozornej rady sa preveruje splnenie požiadavky totožnosti a dôveryhodnosti, a to predložením kópie preukazu totožnosti, výpisu z registra trestov (v prípade občana SR zabezpečí výpis z registra trestov NBS) a čestného vyhlásenia podľa Prílohy N7. Odborná spôsobilosť sa pri osobách navrhnutých za členov dozornej rady nepreveruje.

PRÍLOHA N1

Podrobné údaje o každej osobe:

 1. kópia preukazu totožnosti
 2. podrobné informácie o pozícii, pre ktorú sa požaduje posúdenie, či je pozícia riadiaceho orgánu výkonná alebo nie. To má zahŕňať aj tieto informácie:
  • prípadný menovací dekrét, zmluvu, ponuku zamestnania alebo príslušné návrhy
  • plánovaný termín začiatku a trvanie mandátu
  • opis základných povinností a zodpovedností danej osoby

PRÍLOHA N2

informácie o posúdení vhodnosti vykonanom žiadateľom, ktoré majú obsahovať podrobné údaje o výsledku každého posúdenia vhodnosti danej osoby vykonaného inštitúciou, ako sú napríklad príslušné zápisnice alebo správy o posúdení vhodnosti, prípadne iné dokumenty

PRÍLOHA N3

štruktúrovaný odborný životopis

Vysvetlivky:

Životopis má zahŕňať podrobné informácie o vzdelaní a odborných skúsenostiach vrátane akademických kvalifikácií, inej relevantnej odbornej prípravy, názvu a zamerania organizácií, v ktorých navrhovaná osoba pracuje alebo pracovala, ako aj povahu a trvanie vykonávaných funkcií, so zameraním sa predovšetkým na činnosti v rozsahu posudzovanej pozície.

PRÍLOHA N4

doklad o dosiahnutom vzdelaní

Vysvetlivky:

Predkladá sa úradne osvedčená kópia diplomu o ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa alebo maturitné vysvedčenie. Ak ide o iné obdobné zahraničné vzdelanie, úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní. Z predloženého dokladu musí byť zrejmé, že sa jedná o vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, resp. ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou (napr. predloženie potvrdenia od zahraničnej školy, resp. potvrdenia z Ministerstva školstva o uznaní stupňa vzdelania); a úradne osvedčený preklad dokladov do štátneho jazyka.

PRÍLOHA N5

doklad o odbornej praxi navrhovanej fyzickej osoby

Vysvetlivky:

Predkladá sa úradne osvedčená kópia alebo originál a z predloženého dokladu musí byť jednoznačná dĺžka a náplň práce navrhovanej osoby, a to tak, aby bola zrejmá jej odborná a riadiaca prax, ktorá sa pre danú pozíciu vyžaduje. Doklad o odbornej praxi sa musí zhodovať s praxou a dátumami uvedenými v odbornom životopise. V prípade nepredloženia dokladu o odbornej praxi zamestnávateľom môžu byť uznané ako doklad o odbornej praxi aj napr. príslušná pracovná zmluva, ukončenie pracovnej zmluvy, prípadne zápočtový list spolu s vysvetlením, z akého dôvodu nie je možné predložiť potvrdenie o praxi vystavené zamestnávateľom (napr. zánik zamestnávateľa), alebo zmluva na základe Obchodného zákonníka. Z uvedených dokumentov však musí vyplývať pozícia navrhovanej osoby, ako aj doba trvania zamestnania. V prípade štatutárneho orgánu je možné uznať aj výpis z Obchodného registra.

INFO

Žiadateľ je povinný preukázať, že navrhovaní členovia štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu majú trojročné riadiace skúsenosti v oblasti poskytovania platobných služieb, bankovníctva, inej oblasti finančného trhu, prípadne v inej ekonomickej oblasti. NBS môže uznať riadiace skúsenosti navrhovanej osoby aj z inej ekonomickej oblasti, t.j. v inej oblasti ako v oblasti finančného trhu.

V prípade odbornej spôsobilosti, dosiahnutej odbornej praxe a riadiacich skúseností navrhovanej osoby v inej ako finančnej oblasti, NBS preveruje riadiace skúsenosti posudzovanej osoby najmä z pohľadu, či dosiahnutá odborná prax navrhovanej osoby a teda jej doterajšie skúsenosti zabezpečia riadne a bezpečné fungovanie žiadateľa na finančnom trhu.

Odbornou spôsobilosťou na účely ZoPS sa rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a trojročné riadiace skúsenosti v oblasti poskytovania platobných služieb, bankovníctva alebo inej oblasti finančného trhu. Za odborne spôsobilú osobu je možné uznať aj:

 • fyzickú osobu, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a má trojročné riadiace skúsenosti v inej ekonomickej oblasti alebo
 • fyzickú osobu, ktorá má ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou a má sedemročnú prax v oblasti poskytovania platobných služieb, bankovníctva, v inej oblasti finančného trhu alebo v inej ekonomickej oblasti a najmenej trojročné riadiace skúsenosti v oblasti poskytovania platobných služieb, bankovníctva, v inej oblasti finančného trhu alebo v inej ekonomickej oblasti

Pri posudzovaní odbornej praxe osoby navrhovanej za vedúceho zamestnanca útvaru AML sa zároveň skúmajú požiadavky uvedené v Usmernení EBA AML officer, že navrhovaný zamestnanec disponuje príslušnými zručnosťami a odbornými znalosťami v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Opis požadovanej praxe v zmysle Usmernenia EBA AML officer sa predkladá spolu s dokladmi potvrdzujúcimi odbornú prax navrhovanej osoby.

Riadiacimi skúsenosťami sa v rámci odbornej praxe NBS rozumie:

 • oprávnenie určovať a ukladať podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny
 • oprávnenie zabezpečovať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 • zabezpečovať odmeňovanie zamestnancov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, kolektívnych zmlúv a pracovných zmlúv
 • utvárať priaznivé podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov a na uspokojovanie ich sociálnych potrieb
 • zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny
 • zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku subjektu, pre ktorý je riadiaca prax vykonávaná

Doterajšia aplikačná prax preukázala, že predkladané navrhované fyzické osoby zvyčajne nemajú dostatočnú odbornú spôsobilosť (riadiace skúsenosti, odbornú prax) spočívajúcu v riadení osôb a riadení procesov. Riadiace skúsenosti navrhovaných osôb sú často zamieňané s riadiacimi skúsenosťami pri riadení procesov. Predkladané údaje o období vykonávanej činnosti u zamestnávateľa a tiež v životopise sú nepresné, neobsahujú mesiac, kedy odborná prax začala byť vykonávaná/ukončená, takže nie je možné posúdiť presné plynutie praxe danej osoby. Doterajšia aplikačná prax tiež preukázala, že niektorí žiadatelia navrhujú viac vedúcich zamestnancov ako vyžaduje ZoPS (vedúci zamestnanec útvaru vnútornej kontroly, vedúci zamestnanec zodpovedný za dodržiavanie predpisov týkajúcich sa ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti) a majú následne problém zdokladovať ich riadiace skúsenosti. Doklad o riadiacich skúsenostiach/odbornej praxi (spravidla potvrdenie od zamestnávateľa) musí obsahovať presný časový úsek, kedy navrhovaná osoba začala a prestala vykonávať činnosť u zamestnávateľa, ktorý potvrdenie o riadiacich skúsenostiach vystavuje a na akej pozícii spočívajúcej v riadení osôb a procesov navrhovaná osoba pôsobila.

Obdobie výkonu činnosti uvedené v potvrdení od zamestnávateľa sa musí presne zhodovať s predloženým životopisom navrhovanej osoby. Posudzovaná osoba, navrhnutá žiadateľom na pozíciu zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly má mať praktické skúsenosti s vnútorným riadením obchodnej spoločnosti. V danom prípade musí ísť o pracovnoprávny vzťah. Doterajšia aplikačná prax preukázala, že v prípade, ak má vedúci zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly trvalý pobyt v inej krajine vzniká problém jeho nedostatočného zapojenia sa do chodu poskytovateľa platobných služieb v obmedzenom rozsahu, čo môže vyústiť do prevádzkového zlyhania spoločnosti a následne vyplývajúcim sankciám. O pracovnoprávny vzťah musí ísť aj v prípade zamestnanca zodpovedného za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.

PRÍLOHA N6

Výpis z registra trestov alebo iný obdobný dokument vydaný príslušným orgánom preukazujúci bezúhonnosť členov štatutárneho orgánu, prokuristu, vedúcich zamestnancov a členov dozornej rady v žiadateľovi:

 1. občan SR
  Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu a odpisu z registra trestov, ktoré NBS bezodkladne zašle prostredníctvomelektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov (meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, štátne občianstvo, pohlavie, meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov).
 2. cudzí štátny príslušník
  Predkladá obdobný úradný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) 1024/2012 – sa vzťahuje na verejné listiny vydané orgánmi jedného členského štátu v súlade s jeho vnútroštátnym právom, ktoré sa musia predložiť orgánom iného členského štátu a ktorých hlavným účelom je osvedčiť okrem iného neexistenciu záznamu v registri trestov za predpokladu, že verejné listiny týkajúce sa tejto skutočnosti vydávajú pre občana Únie orgány členského štátu, ktorého je občan štátnym príslušníkom. V súlade s týmto nariadením, výpis z registra trestov, ak osoba nemá záznam v registri, nepotrebuje osvedčenie apostilom. Na žiadosť osoby register vystaví aj viacjazyčný štandardný formulár s rubrikami v slovenčine a v danom jazyku, t. j. v tomto prípade nie je potrebný ani úradný preklad.

PRÍLOHA N7

čestné vyhlásenie podľa § 64 ods. 4 písm. e) ZoPS, § 2 ods. 31 ZoPS, Usmernenia 16, bod 16.1 d) časť 4.1, Usmernenia EBA povoľovacieho, spolu s vyhlásením osoby, že všetky uvedené údaje a predložené doklady sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne vrátane úradne osvedčených kópií dokladov

PRÍLOHA N8

zoznam právnických osôb, v ktorých majú fyzické osoby navrhované za členov štatutárneho orgánu, prokuristu a vedúcich zamestnancov podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach najmenej 5 %, alebo v ktorých pôsobia ako členovia štatutárneho orgánu, kontrolného orgánu alebo vedenia, s uvedením ich obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla a prehľadu o vlastníckych vzťahoch v týchto právnických osobách, ako aj výšky a zloženia základného imania a výšky podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v percentuálnom vyjadrení