en en

Po podaní žiadosti

Aký je postup v rámci konania o udelenie povolenia na činnosť poskytovateľa služieb kryptoaktív?

 • 1. Začatie konania

  Konanie je začaté prvým pracovným dňom nasledujúcim po doručení listinnej podoby písomnej žiadosti. Žiadateľ je povinný uhradiť podľa ustanovenia § 42 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poplatok za úkon Národnej banky Slovenska a kópiu dokladu o zaplatení poplatku predložiť Národnej banke Slovenska v žiadosti.

 • 2. Potvrdenie prijatia žiadosti

  Národná banka Slovenska najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti písomne potvrdí žiadajúcemu subjektu jej prijatie.

 • 3. Posúdenie úplnosti žiadosti

  Národná banka Slovenska do 25 pracovných dní od prijatia žiadosti posúdi, či je táto žiadosť úplná. Úplnosť žiadosti sa posudzuje tak, že Národná banka Slovenska overí, či boli v rámci žiadosti riadne predložené všetky informácie uvedené v článku 62 ods. 2 nariadenia MiCA.

 • 4. Výzva na doplnenie žiadosti a/alebo oznámenie, že žiadosť je úplná

  Ak Národná banka Slovenská v rámci posúdenia zistí, že žiadosť nie je úplná, vyzve žiadateľa na jej doplnenie a stanoví lehotu, v ktorej má žiadateľ poskytnúť všetky chýbajúce informácie. Po riadnom doplnení žiadosti, v prípade ak bol naň žiadateľ vyzvaný, Národná banka Slovenska oznámi žiadateľovi, že žiadosť je úplná. V prípade, ak vo vyššie uvedenej lehote 25 pracovných dní od prijatia žiadosti Národná banka Slovenska posúdi, že žiadosť je úplná, žiadateľ nebude vyzvaný na jej doplnenie a bude mu oznámené, že žiadosť je úplná.

 • 5. Rozhodnutie o udelení povolenia alebo rozhodnutie o odmietnutí udelenia povolenia na činnosť poskytovateľa služieb kryptoaktív

  Národná banka Slovenska do 40 pracovných dní odo dňa prijatia úplnej žiadosti (t. j. v prípade dopĺňania žiadosti odo dňa doručenia poslednej informácie alebo dôkazu vyžadovaného právnymi predpismi) posúdi, či žiadateľ spĺňa príslušné ustanovenia nariadenia MiCA a vydá odôvodnené rozhodnutie o udelení povolenia alebo o odmietnutí udeliť povolenie na činnosť poskytovateľa služieb kryptoaktív. V priebehu tejto lehoty môže Národná banka Slovenska požiadať žiadateľa o poskytnutie dodatočných potrebných informácií a súčasne lehotu pozastaviť najviac na 20 pracovných dní.

Schéma posudzovania žiadosti o udelenie povolenia podľa čl. 63 MiCA

O stave vybavovania žiadosti sa žiadateľ môže informovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v potvrdení prijatia žiadosti, alebo na e-mailovej adrese crypto@nbs.sk.

Ako dlho trvá konanie o udelenie povolenia na činnosť poskytovateľa služieb kryptoaktív?

Národná banka Slovenska postupuje v konaní vo veci žiadosti podľa článku 63 nariadenia MiCA. Na celkovú dĺžku konania vo veci žiadosti má vplyv kvalita predloženej žiadosti a všetkých jej príloh, ich formálna správnosť, obsah všetkých dokladov a informácií, ktoré majú preukázať splnenie podmienok na udelenie povolenia, prípadné ustanovenie právneho zástupcu a v neposlednom rade aj interakcia samotného žiadateľa s Národnou bankou Slovenska, t.j. na jeho schopnosti relevantným spôsobom doplniť vytýkané nedostatky žiadosti v čo najkratšom čase.

Dĺžku konania o udelenie povolenia na činnosť poskytovateľa služieb kryptoaktív tak nemožno paušalizovať. V prípade úplnej a kvalitne spracovanej žiadosti sa dĺžka konania odvíja od lehôt uvedených v opise postupu v rámci konania o udelenie povolenia na činnosť poskytovateľa služieb kryptoaktív.


Dátum poslednej aktualizácie 18. jún 2024