en en

Podmienka A - Plán podnikateľských činností

Vysvetlivky

Plán podnikateľských činností má za úlohu predstaviť obchodný model budúcej inštitúcie elektronických v obmedzenom rozsahu. Inštitúcia elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu je oprávnená poskytovať aj platobné služby v zmysle ZoPS. Rozsah poskytovaných platobných služieb je potrebné dôkladne zvážiť už pri podaní žiadosti, nakoľko obchodný model je podrobený dôslednému preskúmaniu orgánom dohľadu. Na účely vydávania elektronických peňazí v rozsahu udeleného povolenia musí žiadateľ predložiť návrh zmluvy o vydávaní elektronických peňazí, ktorú bude uzatvárať s klientami.

 • Právny základ
  • § 82 ods. 2 písm. a) a b) ZoPS
  • § 82 ods. 4 písm. o) v spojení s § 64 ods. 4 písm. v) a w) ZoPS
  • § 81 ods. 2 ZoPS
  • § 31 ods. 5 ZoPS
  • čl. 5 ods. 1 písm. a) Smernice PSD 2
  • čl. 11 ods. 5 Smernice PSD 2
  • Usmernenie 3, časť 4.3, Usmernenie EBA povoľovacie
  • Usmernenie 18, časť 4.3, Usmernenie EBA povoľovacie
  • Usmernenie EBA k poisteniu

Prílohy

Plán podnikateľských činností, ktorý má poskytnúť žiadateľ, má obsahovať tieto informácie:

PRÍLOHA A1

informáciu o službách elektronických peňazí, ktoré žiadateľ zamýšľa poskytovať: vydávanie, zámena, distribúcia

PRÍLOHA A2

prípadný postupný opis druhu plánovaných platobných služieb vrátane vysvetlenia, ako žiadateľ určil, že činnosti a operácie, ktoré sa budú vykonávať, zodpovedajú niektorej z právnych kategórií platobných služieb uvedených v prílohe I Smernice PSD 2, a informáciu, či sa tieto platobné služby budú poskytovať ako doplnok k službám elektronických peňazí, alebo či sú prepojené s vydávaním elektronických peňazí

PRÍLOHA A3

vyhlásenie, či žiadateľ niekedy bude mať v držbe finančné prostriedky

PRÍLOHY A4

Prípadný opis vydávania elektronických peňazí a prípadne platobných služieb s podrobným uvedením všetkých zainteresovaných strán pre vydávanie elektronických peňazí a prípadne pre každú poskytovanú platobnú službu:

schéma toku finančných prostriedkov

mechanizmy vyrovnania

prípadné návrhy zmlúv medzi všetkými stranami zapojenými do poskytovania platobných služieb vrátane služieb s kartovými schémami

časy spracovania

PRÍLOHA A5

kópiu návrhu zmluvy medzi vydavateľom elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu a majiteľom elektronických peňazí podľa § 80 ods. 4 ZoPS (môže byť súčasťou zmluvy podľa § 31 ods. 2 ZoPS) a návrhu rámcovej zmluvy v zmysle § 31 ods. 5 ZoPS, ak žiadateľ zamýšľa poskytovať platobné služby ako doplnok k službám elektronických peňazí, predkladá sa aj návrh obchodných podmienok a návrh sadzobníka poplatkov

PRÍLOHA A6

návrh postupu na prípravu, uzatváranie, vykonávanie a vysporiadanie obchodov vrátane mechanizmu a pravidiel tvorby cien, pokiaľ inštitúcia elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu chce vykonávať prevody s finančnými prostriedkami v cudzej mene, ktorých predmetom je nákup alebo predaj finančných prostriedkov v jednej mene za finančné prostriedky v inej mene vykonávaný na vlastný účet alebo na cudzí účet, prípadne sprostredkovanie takýchto prevodov

PRÍLOHA A7

odhadovaný počet prípadných rôznych priestorov, v ktorých žiadateľ zamýšľa poskytovať služby

PRÍLOHA A8

opis všetkých doplnkových služieb k vydávaniu elektronických peňazí a prípadne k platobným službám

PRÍLOHA A9

ak žiadateľ zamýšľa poskytovať platobné služby ako doplnok k vydávaniu elektronických peňazí, vyhlásenie, či žiadateľ zamýšľa poskytovať úvery, a ak áno, do akého limitu

PRÍLOHA A10

vyhlásenie, či žiadateľ plánuje po udelení povolenia vydávať elektronické peniaze a prípadne platobné služby v iných členských štátoch EÚ alebo v tretích krajinách

PRÍLOHA A11

informáciu, či žiadateľ zamýšľa v priebehu nasledujúcich troch rokov vykonávať alebo už vykonáva iné podnikateľské činnosti než vydávanie elektronických peňazí a prípadne platobné služby, ako je uvedené v čl. 11 ods. 5 Smernice PSD 2, vrátane opisu druhu a očakávaného objemu týchto činností

PRÍLOHY A12

informácie uvedené v usmerneniach EBA k poisteniu podľa článku 5 ods. 4 Smernice PSD2, ak žiadateľ zamýšľa poskytovať platobné iniciačné služby a služby informovania o účte

PRÍLOHY A13

Ako dôkaz poistenia hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti alebo porovnateľnej záruky v súlade s usmerneniami EBA týkajúcimi sa kritérií toho, ako stanoviť minimálnu peňažnú sumu poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti alebo inej porovnateľnej záruky (Usmernenia EBA k poisteniu), a v súlade s čl. 5 ods. 2 a 3 Smernice PSD 2, žiadateľ, ktorý má zámer poskytovať platobné iniciačné služby a služby informovania o účte má poskytnúť tieto informácie:

PRÍLOHY A13.A

Poistnú zmluvu alebo iný rovnocenný dokument potvrdzujúci existenciu poistenia hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti alebo porovnateľnej záruky na pokrytie sumy, ktorá je v súlade s uvedenými Usmerneniami EBA k poisteniu, a preukazujúci pokrytie príslušných záväzkov, a to:

zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu alebo inú porovnateľnú záruku s cieľom kryť záväzky pri platobnej službe podľa § 2 ods. 1 písm. g) ZoPS

zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu alebo inú porovnateľnú záruku voči poskytovateľovi platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, alebo používateľovi platobných služieb, ktorá má pokryť záväzky vyplývajúce z neautorizovaného prístupu alebo podvodného prístupu k informáciám o platobnom účte alebo z neautorizovaného použitia alebo podvodného použitia informácií o platobnom účte pri platobnej službe podľa § 2 ods. 1 písm. h) ZoPS

PRÍLOHA A13.B

Zdokumentovanie postupu, ako žiadateľ vypočítal minimálnu sumu tak, aby bola v súlade s uvedenými Usmerneniami EBA k poisteniu, vrátane všetkých použiteľných zložiek nasledovného vzorca.

Vysvetlivky:
Žiadateľ predkladá uzatvorenú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá:

 1. bude pokrývať riziká uvedené v čl. 73, 89, 90 a 92 Smernice PSD 2
 2. nebude obsahovať odpočítateľné položky
 3. bude zahŕňať výpočet poistnej sumy

Doterajšia aplikačná prax preukázala, že žiadatelia predkladajú návrhy poistných zmlúv, ktoré neobsahujú v predmete zmluvy krytie rizík pri poskytovaní platobnej iniciačnej služby/služby informovania o platobnom účte a zmluvy obsahujú odpočítateľné položky. Predkladané zmluvy tak nie sú v súlade s Usmerneniami EBA k poisteniu. Odporúčame žiadateľovi v konaní najskôr predložiť návrh poistnej zmluvy a po jeho odsúhlasení, pred udelením povolenia je žiadateľ povinný predložiť podpísanú poistnú zmluvy zodpovednosti za škodu s náležitosťami, tak ako je to uvedené vyššie.