en en

Postup pred podaním žiadosti IEP

Pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí odporúčame postupovať nasledovne:

 1. Záujemca o udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí poskytne Národnej banke Slovenska prostredníctvom e-mailovej adresy psd2@nbs.sk podrobný opis zamýšľaného obchodného modelu, finančných tokov, zmluvných vzťahov súvisiacich s vydávaním elektronických peňazí.
 2. Záujemca bude následne pozvaný na osobné stretnutie so zástupcami Národnej banky Slovenska, na ktorom predstaví svoj zámer vydávania elektronických peňazí, kde mu bude poskytnutý priestor na konzultáciu vzniknutých prípadných nejasností vyplývajúcich z platnej právnej úpravy.
 3. Záujemcovi odporúčame podrobne naštudovať podmienky na udelenie povolenia a príslušnú platnú právnu úpravu.
 4. Žiadateľ môže pri príprave žiadosti o udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí využiť nasledovné:

Viac informácií:

 • 4.1. Formulár žiadosti

  Obsahuje potrebné náležitosti žiadosti v zmysle príslušných právnych predpisov.

 • 4.2. Časť podmienky a prílohy

  Obsahuje popis jednotlivých podmienok spolu s označenými prislúchajúcimi prílohami; v záujme transparentnosti nadväznosti európskej právnej úpravy uvádzame jednotlivé podmienky pod číselným označením ako sú uvedené v čl. 5 Smernice PSD 2.

 • 4.3. Zoznam príloh

  Obsahuje zoznam dokumentov, ktoré je potrebné v rámci žiadosti predložiť; žiadateľovi odporúčame označiť/očíslovať predkladané prílohy v predloženej forme

 1. Žiadateľ môže pri príprave žiadosti o udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu využiť nasledovné:

Viac informácií:

 • 5.1. Formulár žiadosti

  Obsahuje potrebné náležitosti žiadosti v zmysle príslušných právnych predpisov.

 • 5.2. Časť podmienky a prílohy

  Obsahuje popis jednotlivých podmienok spolu s označenými prislúchajúcimi prílohami; v záujme transparentnosti nadväznosti európskej právnej úpravy uvádzame jednotlivé podmienky pod číselným označením ako sú uvedené v čl. 5 Smernice PSD 2.

 • 5.3. Zoznam príloh

  Obsahuje zoznam dokumentov, ktoré je potrebné v rámci žiadosti predložiť; žiadateľovi odporúčame označiť/očíslovať predkladané prílohy v predloženej forme

 1. Žiadosť je potrebné zostaviť v súlade s požiadavkami príslušných právnych predpisov. Zostavenie žiadosti je po právnej stránke náročné, vyžaduje si schopnosť interpretovať zákonné pojmy a poznať súvislosti medzi rôznymi predpismi. Kvalita žiadosti a jej príloh má vplyv na dĺžku licenčného konania. Prípravu žiadosti a súvisiacu komunikáciu s NBS preto odporúčame zveriť advokátskej kancelárii, ktorá má skúsenosti s konaním pred NBS.
 2. Spolu s podaním žiadosti o udelenie povolenia je potrebné zaplatiť poplatok za úkon a konanie Národnej banky Slovenska. Doklad o zaplatení poplatku podľa § 41 a § 42 Zákona o dohľade v spojení s Opatrením o poplatkoch v znení platnom v čase podania žiadosti musí byť priložený k žiadosti.