en en

Podmienka E - Opis mechanizmov riadenia a vnútornej kontroly žiadateľa vrátane administratívnych postupov, postupov riadenia rizík a účtovných postupov

Vysvetlivky

Žiadateľ o udelenie povolenia musí vo svojej spoločnosti vytvoriť mechanizmy riadenia a vnútornej kontroly, do ktorých bude zapojený štatutárny orgán, dozorná rada, vedúci zamestnanci vrátane vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly. Uvedené mechanizmy sa týkajú opisu riadiacich štruktúr, riadenia rizík, účtovníctva, ale aj externého zabezpečovania prevádzkových činností.

  • Právny základ
    • § 82 ods. 2 písm. l) ZoPS
    • § 82 ods. 4 písm. g) ZoPS
    • čl. 5 ods. 1 písm. e) Smernice PSD 2
    • Usmernenie 8, časť 4.3, Usmernenie EBA povoľovacie

Prílohy

Žiadateľ má poskytnúť opis mechanizmov riadenia a vnútornej kontroly obsahujúci:

PRÍLOHA E1

mapovanie rizík zistených žiadateľom vrátane druhu rizika a postupov, ktoré žiadateľ zavedie na posudzovanie takých rizík a predchádzanie takým rizikám vo vzťahu k vydávaniu elektronických peňazí a prípadne platobným službám

PRÍLOHA E2

rôzne postupy na vykonávanie pravidelných a stálych kontrol vrátane ich frekvencie a vyčlenených ľudských zdrojov

PRÍLOHA E3

vnútorné predpisy upravujúce mechanizmy riadenia a vnútornej kontroly (v súlade s Metodickým usmernením k vnútornej kontrole)

PRÍLOHA E4

opatrenia, ktoré žiadateľ zaviedol alebo zavedie s cieľom zmiernenia rizík v súlade s § 77a ZoPS a dodržiavania príslušných povinností v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vrátane žiadateľovho postupu posúdenia rizika, politík a postupov plnenia požiadaviek hĺbkového preverovania zákazníkov, ako aj politík a postupov odhaľovania a oznamovania podozrivých transakcií alebo činností

PRÍLOHA E5

účtovné postupy, ktoré bude žiadateľ využívať pri zaznamenávaní a poskytovaní svojich finančných informácií

PRÍLOHA E6

totožnosť osôb zodpovedných za funkcie vnútornej kontroly vrátane pravidelnej a stálej kontroly a overovania súladu, ako aj ich aktuálne životopisy

PRÍLOHA E7

totožnosť každého audítora, ktorý nie je štatutárnym audítorom podľa smernice 2006/43/ES

PRÍLOHA E8

zloženie riadiaceho orgánu a prípadne akéhokoľvek iného orgánu dohľadu alebo výboru pre dohľad

PRÍLOHA E9

opis spôsobu monitorovania a kontroly externého vykonávania funkcií, aby sa predišlo zníženiu kvality vnútornej kontroly inštitúcie elektronických peňazí

PRÍLOHA E10

opis spôsobu monitorovania a kontroly všetkých agentov, pobočiek a distribútorov v rámci vnútornej kontroly žiadateľa

PRÍLOHA E11

v prípade, že žiadateľ je dcérskou spoločnosťou regulovaného subjektu z iného členského štátu EÚ, opis riadiacich štruktúr skupiny