en en

Podmienka O - Totožnosť štatutárnych audítorov a audítorských spoločností v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES

Vysvetlivky

V prípade uzatvorenia zmluvy medzi žiadateľom o udelenie povolenia a audítorom je potrebné orgánu dohľadu poskytnúť identifikačné údaje audítora, ktorý bude zabezpečovať vyjadrenie k účtovným závierkam budúcej inštitúcie elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu v rozsahu časti 2.5 formuláru k žiadosti.

  • Právny základ
    • § 76 ZoPS
    • čl. 5 ods. 1 písm. o) Smernice PSD 2
    • Usmernenie 17, časť 4.3, Usmernenie EBA povoľovacie