en en

Podmienka P - Právne postavenie žiadateľa, stanovy

Vysvetlivky

Žiadateľ o udelenie povolenia musí právnu formu inštitúcie prispôsobiť rozsahu poskytovaných služieb s tým, že vzťahy a pomery inštitúcie budú opísané v stanovách. Stanovy žiadateľa musia obsahovať kritériá podľa Smernice PSD 2 a ZoPS berúc do úvahy požiadavky Obchodného zákonníka.

Žiadateľ o udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu je povinný vytvárať stanovy, ktoré musia okrem základných náležitostí Obchodného zákonníka upravovať nielen mechanizmy riadenia medzi štatutárnym orgánom, dozornou radou, prokuristom a všetkými vedúcimi zamestnancami, ale aj postupy obchodnej politiky, vnútornej kontroly, informačných systémov a AML/CFT opatrení. Nedodržiavanie stanov inštitúciou elektrických peňazí v obmedzenom rozsahu predstavuje vážne porušenie účinného systému vnútornej kontroly a pravidiel obozretného podnikania.

Žiadateľom o udelenie povolenia môže byť iba kapitálová obchodná spoločnosť, ktorá povinne zriaďuje základné imanie v predpísanej výške podľa ustanovenia § 82 ods. 2 písm. b) ZoPS a vytvára dozornú radu tvorenú minimálne tromi členmi. Žiadateľom o udelenie povolenia nemôžu byť personálne obchodné spoločnosti, družstvá ani organizačné zložky podniku bez právnej subjektivity.

 • Právny základ
  • § 82 ods. 2 písm. a) ZoPS
  • § 82 ods. 4 písm. c) a d) ZoPS
  • čl. 5 ods. 1 písm. p) Smernice PSD 2
  • Usmernenie 2, bod 2.1 písm. d), časť 4.3, Usmernenie EBA povoľovacie

Prílohy

PRÍLOHA P1

zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo spoločenská zmluva žiadateľa

PRÍLOHA P2

návrh stanov inštitúcie elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu

Vysvetlivky:

Inštitúcia elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi štatutárnym orgánom, dozornou radou, prokuristom a vedúcimi zamestnancami a vedúcim zamestnancom zodpovedným za výkon vnútornej kontroly. Inštitúcia elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu je tiež povinná v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci a zodpovednosť v inštitúcii elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu za:

 • tvorbu, uskutočňovanie, sledovanie a kontrolu obchodných zámerov inštitúcie elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu
 • systém vnútornej kontroly vrátane samostatného a nezávislého útvaru vnútornej kontroly
 • informačný systém
 • ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranu pred financovaním terorizmu