en en

Zoznam predpisov AISP

Pri podaní žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácii podľa ustanovenia § 79b zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s tým spojené náležitosti žiadosti vrátane jej príloh podľa ustanovenia § 16 ods. 3 až 5 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné sa riadiť nižšie uvedenými právnymi predpismi:

Zákony

 • Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoPS“)
 • Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dohľade“)
 • Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon AML“)
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Smernice

 • SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (ďalej len „Smernica PSD 2“)
 • SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (ďalej len „Smernica č. 2015/849“ alebo „Smernica AML 5“)

Metodické usmernenia NBS

 • Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom z 15. decembra 2014 č. 4/2014 k vnútornému kontrolnému systému platobnej inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí, pobočky zahraničnej platobnej inštitúcie a pobočky zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí (ďalej len „Metodické usmernenie k vnútornej kontrole“)
 • Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 13. mája 2019 č. 4/2019 k ochrane platobnej inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí, agenta platobných služieb, pobočky zahraničnej platobnej inštitúcie a pobočky zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu (ďalej len „Metodické usmernenie k AML“)

Opatrenia NBS

 • Opatrenie č. 5/2021 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (ďalej len „Opatrenie o poplatkoch“)

Stanoviská NBS

 • Stanovisko útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 5. apríla 2022 č. 1/2022 pre poskytovateľov platobných služieb, ktorí vedú platobný účet prístupný online k výkladu niektorých ustanovení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/389 z 27. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy (ďalej len „Stanovisko SCA“)

Nariadenia

 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/389 z 27. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy (ďalej len „Nariadenie o SCA“),
 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/847 z 20. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006 (ďalej len „Nariadenie č. 2015/847“)
 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (ďalej len „Nariadenie CRR“)

Usmernenia EBA

 • Usmernenia k informáciám, ktoré sa majú poskytnúť pre udelenie povolenia platobným inštitúciám a inštitúciám elektronických peňazí a pre registráciu poskytovateľov služieb informovania o účte podľa článku 5 ods. 5 smernice (EÚ) 2015/2366 (EBA/GL/2017/09) (ďalej len „Usmernenie EBA povoľovacie“)
 • Usmernenia podľa článkov 17 a 18 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/849 týkajúce sa povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a faktorov, ktoré by úverové a finančné inštitúcie mali zvážiť pri hodnotení rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojeného s jednotlivými obchodnými vzťahmi a príležitostnými transakciami, ktorými sa zrušujú a nahrádzajú usmernenia JC/2017/37 (EBA/GL/2021/02) (ďalej len „Usmernenie EBA k rizikovým faktorom“)
 • Usmernenia o zásadách a postupoch vo vzťahu k riadeniu dodržiavania súladu s predpismi a o úlohe a povinnostiach pracovníka zodpovedného za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu podľa článku 8 a kapitoly VI smernice (EÚ) 2015/849 (EBA/GL/2022/05) (ďalej len „Usmernenie EBA AML officer“)
 • Usmernenia k používaniu riešení pre uzatváranie zmluvných vzťahov s klientmi na diaľku podľa článku 13 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849 (EBA/GL/2022/15) (ďalej len „Usmernenie EBA onboarding“)
 • Návrh usmernení o vnútornom riadení (EBA/GL/2021/05) (ďalej len „Usmernenia EBA k vnútornému riadeniu“)
 • Usmernenia týkajúce sa kritérií na stanovenie minimálnej peňažnej sumy poistenia hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti alebo inej porovnateľnej záruky podľa Článku 5 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/2366 (EBA/GL/2017/08) (ďalej len „Usmernenia EBA k poisteniu“)
 • Usmernenia EBA k outsourcingu (EBA/GL/2019/02) (ďalej len „Usmernenia EBA k outsourcingu“)
 • Usmernenia EBA k riadeniu rizík v oblasti IKT a bezpečnosti (EBA/GL/2019/04) (ďalej len „Usmernenia EBA IKT“)
 • Usmernenia EBA k oznamovaniu závažných incidentov (EBA/GL/2017/10) (ďalej len „Usmernenia EBA závažné incidenty“)