en en

Podmienka A - Plán podnikateľských činností, v ktorom sa stanovuje najmä druh predpokladaných platobných služieb

Vysvetlivky

Plán podnikateľských činností má za úlohu predstaviť obchodný model budúcej inštitúcie elektronických peňazí. Inštitúcia elektronických peňazí je oprávnená poskytovať aj platobné služby v zmysle ZoPS. Rozsah poskytovaných platobných služieb je potrebné dôkladne zvážiť už pri podaní žiadosti, nakoľko obchodný model je podrobený dôslednému preskúmaniu orgánom dohľadu. Na účely vydávania elektronických peňazí v rozsahu udeleného povolenia musí žiadateľ predložiť návrh zmluvy o vydávaní elektronických peňazí, ktorú bude uzatvárať s klientami.

 • Právny základ
  • § 82 ods. 2 písm. a) a b) ZoPS
  • § 82 ods. 4 písm. o) v spojení s § 64 ods. 4 písm. v) a w) ZoPS
  • § 81 ods. 2 ZoPS
  • § 31 ods. 5 ZoPS
  • čl. 5 ods. 1 písm. a) Smernice PSD 2
  • čl. 11 ods. 5 Smernice PSD 2
  • Usmernenie 3, časť 4.3, Usmernenie EBA povoľovacie
  • Usmernenie 18, časť 4.3, Usmernenie EBA povoľovacie
  • Usmernenie EBA k poisteniu

Prílohy

Plán podnikateľských činností, ktorý má poskytnúť žiadateľ, má obsahovať tieto informácie:

PRÍLOHA A1

informáciu o službách elektronických peňazí, ktoré žiadateľ zamýšľa poskytovať: vydávanie, zámena, distribúcia

PRÍLOHA A2

prípadný postupný opis druhu plánovaných platobných služieb vrátane vysvetlenia, ako žiadateľ určil, že činnosti a operácie, ktoré sa budú vykonávať, zodpovedajú niektorej z právnych kategórií platobných služieb uvedených v prílohe I Smernice PSD 2, a informáciu, či sa tieto platobné služby budú poskytovať ako doplnok k službám elektronických peňazí, alebo či sú prepojené s vydávaním elektronických peňazí

PRÍLOHA A3

vyhlásenie, či žiadateľ niekedy bude mať v držbe finančné prostriedky

PRÍLOHY A4

Prípadný opis vydávania elektronických peňazí a prípadne platobných služieb s podrobným uvedením všetkých zainteresovaných strán pre vydávanie elektronických peňazí a prípadne pre každú poskytovanú platobnú službu:

schéma toku finančných prostriedkov

mechanizmy vyrovnania

prípadné návrhy zmlúv medzi všetkými stranami zapojenými do poskytovania platobných služieb vrátane služieb s kartovými schémami

časy spracovania

PRÍLOHA A5

kópiu návrhu zmluvy medzi vydavateľom elektronických peňazí a majiteľom elektronických peňazí podľa § 80 ods. 4 ZoPS (môže byť súčasťou zmluvy podľa § 31 ods. 2 ZoPS) a kópiu návrhu rámcovej zmluvy v zmysle § 31 ods. 5 ZoPS, ak žiadateľ zamýšľa poskytovať platobné služby ako doplnok k službám elektronických peňazí, predkladá sa aj návrh obchodných podmienok a návrh sadzobníka poplatkov

PRÍLOHA A6

návrh postupu na prípravu, uzatváranie, vykonávanie a vysporiadanie obchodov vrátane mechanizmu a pravidiel tvorby cien, pokiaľ inštitúcia elektronických peňazí chce vykonávať prevody s finančnými prostriedkami v cudzej mene, ktorých predmetom je nákup alebo predaj finančných prostriedkov v jednej mene za finančné prostriedky v inej mene vykonávaný na vlastný účet alebo na cudzí účet, prípadne sprostredkovanie takýchto prevodov

PRÍLOHA A7

odhadovaný počet prípadných rôznych priestorov, v ktorých žiadateľ zamýšľa poskytovať služby

PRÍLOHA A8

opis všetkých doplnkových služieb k vydávaniu elektronických peňazí a prípadne k platobným službám

PRÍLOHA A9

ak žiadateľ zamýšľa poskytovať platobné služby ako doplnok k vydávaniu elektronických peňazí, vyhlásenie, či žiadateľ zamýšľa poskytovať úvery, a ak áno, do akého limitu

PRÍLOHA A10

vyhlásenie, či žiadateľ plánuje po udelení povolenia vydávať elektronické peniaze a prípadne platobné služby v iných členských štátoch EÚ alebo v tretích krajinách

PRÍLOHA A11

informáciu, či žiadateľ zamýšľa v priebehu nasledujúcich troch rokov vykonávať alebo už vykonáva iné podnikateľské činnosti než vydávanie elektronických peňazí a prípadne platobné služby, ako je uvedené v čl. 11 ods. 5 Smernice PSD 2, vrátane opisu druhu a očakávaného objemu týchto činností

PRÍLOHY A12

informácie uvedené v Usmerneniach EBA k poisteniu podľa čl. 5 ods. 4 Smernice PSD 2, ak žiadateľ zamýšľa poskytovať platobné iniciačné služby a služby informovania o účte

PRÍLOHY A13

Ako dôkaz poistenia hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti alebo porovnateľnej záruky v súlade s Usmerneniami EBA k poisteniu a v súlade s čl. 5 ods. 2 a 3 Smernice PSD 2, žiadateľ o udelenie povolenia na poskytovanie platobných iniciačných služieb a služieb informovania o účte má poskytnúť tieto informácie:

PRÍLOHY A13.A

Poistnú zmluvu alebo iný rovnocenný dokument potvrdzujúci existenciu poistenia hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti alebo porovnateľnej záruky na pokrytie sumy, ktorá je v súlade s uvedenými Usmerneniami EBA k poisteniu, a preukazujúci pokrytie príslušných záväzkov, a to:

zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu alebo inú porovnateľnú záruku s cieľom kryť záväzky pri platobnej službe podľa § 2 ods. 1 písm. g) ZoPS

zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu alebo inú porovnateľnú záruku voči poskytovateľovi platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, alebo používateľovi platobných služieb, ktorá má pokryť záväzky vyplývajúce z neautorizovaného prístupu alebo podvodného prístupu k informáciám o platobnom účte alebo z neautorizovaného použitia alebo podvodného použitia informácií o platobnom účte pri platobnej službe podľa § 2 ods. 1 písm. h) ZoPS

PRÍLOHA A13.B

Zdokumentovanie postupu, ako žiadateľ vypočítal minimálnu sumu tak, aby bola v súlade s uvedenými Usmerneniami EBA k poisteniu, vrátane všetkých použiteľných zložiek v Usmernení č.3 bod 3.1 nasledovného vzorca.

Vysvetlivky:
Žiadateľ predkladá uzatvorenú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá:

 1. bude pokrývať riziká uvedené v čl. 73, 89, 90 a 92 Smernice PSD 2
 2. nebude obsahovať odpočítateľné položky
 3. bude zahŕňať výpočet poistnej sumy

Doterajšia aplikačná prax preukázala, že žiadatelia predkladajú návrhy poistných zmlúv, ktoré neobsahujú v predmete zmluvy krytie rizík pri poskytovaní platobnej iniciačnej služby/služby informovania o platobnom účte a zmluvy obsahujú odpočítateľné položky. Predkladané zmluvy tak nie sú v súlade s Usmerneniami EBA k poisteniu. Odporúčame žiadateľovi v konaní najskôr predložiť návrh poistnej zmluvy a po jeho odsúhlasení, pred udelením povolenia je žiadateľ povinný predložiť podpísanú poistnú zmluvy zodpovednosti za škodu s náležitosťami, tak ako je to uvedené vyššie.