en en

Podmienka B - Podnikateľský plán vrátane odhadu predbežného rozpočtu na prvé tri účtovné roky

Vysvetlivky

Na účely uvedenej podmienky musí žiadateľ o udelenie povolenia určiť cieľovú skupinu klientov, ktorým bude vydávať elektronické peniaze, prípadne poskytovať platobné služby berúc do úvahy konkurenčné prostredie v oblasti vydavateľov elektronických peňazí/poskytovateľov platobných služieb. V súvislosti s týmto je žiadateľ povinný predložiť predpokladaný odhad reálneho rozpočtu, t. j. ziskov a strát za prvé tri účtovné roky fungovania inštitúcie elektronických peňazí. Rozpočet je spojený aj s otázkou financovania, kedy musí žiadateľ zdokladovať výšku vlastných resp. cudzích zdrojov financovania na splatenie základného imania v zákonom požadovanej výške.

 • Právny základ
  • § 82 ods. 2 písm. j) ZoPS
  • § 82 ods. 4 písm. h) ZoPS
  • § 85b ZoPS
  • čl. 5 ods. 1 písm. b) Smernice PSD 2
  • čl. 9 Smernice PSD 2
  • čl. 5 ods. 3 Smernice IEP
  • Usmernenie 4, časť 4.3, Usmernenie EBA povoľovacie

Prílohy

Podnikateľský plán, ktorý má poskytnúť žiadateľ, má obsahovať:

PRÍLOHY B1

marketingový plán pozostávajúci z:

analýzy konkurenčného postavenia spoločnosti v príslušnom segmente trhu elektronických peňazí a prípadne platobného trhu

opisu používateľov platobných služieb a majiteľov elektronických peňazí, marketingových materiálov a distribučných kanálov

PRÍLOHA B2

overené ročné účtovné závierky za predchádzajúce tri roky, ak existujú, alebo súhrn finančnej situácie v prípade tých spoločností, ktoré zatiaľ nevypracovali ročné účtovné závierky

PRÍLOHY B3

odhad predbežného rozpočtu na prvé tri účtovné roky, ktorý preukazuje, že žiadateľ je schopný používať vhodné a primerané systémy, zdroje a postupy, ktoré mu umožnia riadne fungovanie, pričom tento odhad má zahŕňať:

odhad výkazu ziskov a strát a súvahy vrátane cieľových scenárov a stresových scenárov, ako aj ich základné predpoklady, ako napríklad objem a hodnota transakcií, počet klientov, stanovenie cien, priemerná suma na transakciu, očakávaný nárast prahu ziskovosti

vysvetlenia základných línií príjmov a výdavkov, finančných dlhov a kapitálových aktív

schému a podrobný rozpis odhadovaných peňažných tokov v nasledujúcich troch rokoch

do odhadu predbežného rozpočtu je potrebné zahrnúť aj dodatočné finančné prostriedky, ktoré budú použité pri ďalšej činnosti

PRÍLOHA B4

informácie o vlastných zdrojoch vrátane výšky a podrobného rozpisu zloženia počiatočného kapitálu

PRÍLOHA B5

informácie o minimálnych požiadavkách na vlastné zdroje a ich výpočet metódou D, ako je uvedená v čl. 5 ods. 3 Smernice EMI, ak inštitúcia elektronických peňazí zamýšľa iba vydávať elektronické peniaze, alebo metódou(-ami) uvedenou(-ými) v čl. 9 Smernice PSD 2, ako určí príslušný orgán, ak žiadateľ zamýšľa poskytovať platobné služby ako doplnok k službám elektronických peňazí, vrátane ročnej projekcie podrobného rozpisu vlastných zdrojov na tri roky podľa použitej metódy a prípadne ročnej projekcie vlastných zdrojov na tri roky podľa ostatných použitých metód