en en

Podmienka D - Opis opatrení prijatých na ochranu finančných prostriedkov používateľov elektronických peňazí a/alebo používateľov platobných služieb

Vysvetlivky

Žiadateľ o udelenie povolenia musí preukázať, že bude ochraňovať zverené finančné prostriedky používateľov elektronických peňazí/platobných služieb určené na vykonávanie platobných operácií. Žiadateľ chráni finančné prostriedky používateľov platobných služieb ich uložením na samostatný účet v úverovej inštitúcii alebo ich investovaním do bezpečných, likvidných a nízkorizikových aktív. Ak žiadateľ nepostupuje uvedeným spôsobom, je povinný mať uzatvorenú poistnú zmluvu alebo inú porovnateľnú záruku.

  • Právny základ
    • § 82 ods. 2 písm. o) ZoPS
    • § 82 ods. 4 písm. j) ZoPS
    • čl. 5 ods. 1 písm. d) Smernice PSD 2
    • Usmernenie 7, časť 4.3, Usmernenie EBA povoľovacie

Prílohy

PRÍLOHY D1

Ak žiadateľ chráni finančné prostriedky používateľov elektronických peňazí a/alebo používateľov platobných služieb ich uložením na separátny účet v úverovej inštitúcii alebo ich investovaním do bezpečných, likvidných, nízkorizikových aktív, opis ochranných opatrení má obsahovať:

opis investičnej politiky zaisťujúcej, že prípadné vybrané aktíva sú likvidné, zabezpečené a nízkorizikové

počet osôb, ktoré majú prístup k ochraňujúcemu účtu a ich funkcie

opis administratívneho procesu a procesu zosúlaďovania na ochranu používateľov elektronických peňazí a prípadne používateľov platobných služieb voči nárokom iných veriteľov inštitúcie elektronických peňazí, najmä v prípade jej platobnej neschopnosti

návrh zmluvy s úverovou inštitúciou

Vysvetlivky:
V prípade, ak nie je možné predložiť uzatvorenú dohodu s úverovou inštitúciou, je možné predložiť aj návrh tejto dohody, ktorý je vopred prekonzultovaný s úverovou inštitúciou. Národnej banke Slovenska bude zmluva predložená následne po jej uzatvorení s úverovou inštitúciou. Návrh dohody alebo uzatvorená dohoda s úverovou inštitúciou bude obsahovať doložku, že finančné prostriedky prijaté inštitúciou elektronických peňazí netvoria súčasť majetku inštitúcie elektronických peňazí ani nepodliehajú výkonu rozhodnutia a sú z neho vylúčené.

výslovné vyhlásenie inštitúcie elektronických peňazí o súlade s čl. 10 Smernice PSD 2

PRÍLOHY D2

Ak žiadateľ chráni finančné prostriedky používateľov elektronických peňazí a prípadne používateľov platobných služieb poistnou zmluvou alebo porovnateľnou zárukou, ktorú poskytne poisťovňa alebo úverová inštitúcia, a pokiaľ žiadateľ nezamýšľa poskytovať len platobné iniciačné služby, opis ochranných opatrení má obsahovať:

potvrdenie, že poistná zmluva alebo porovnateľná záruka, ktorú poskytne poisťovňa alebo úverová inštitúcia, pochádza od subjektu, ktorý nie je súčasťou rovnakej skupiny spoločností ako žiadateľ

podrobné údaje o zavedenom procese zosúlaďovania, ktorý zabezpečuje, že poistná zmluva alebo porovnateľná záruka je vždy dostatočná na splnenie povinností žiadateľa týkajúcich sa ochrany

trvanie a obnovenie krytia

kópiu (návrhu) poistnej zmluvy alebo (návrhu) porovnateľnej záruky