en en

Podmienka F - Opis zavedených postupov na monitorovanie, riešenie a sledovanie bezpečnostného incidentu a sťažností zákazníkov týkajúcich sa bezpečnosti

Vysvetlivky

Žiadateľ o udelenia povolenia musí vytvoriť mechanizmy na predchádzanie podvodom a riadenie bezpečnostného rizika, postupy na ohlasovanie podvodov a riešenie bezpečnostných incidentov, ako aj kompetencie zodpovedných osôb v inštitúcii elektronických peňazí.

 • Právny základ
  • § 64 ods. 2 písm. j) a m) ZoPS
  • § 82 ods. 2 písm. j) a m) ZoPS
  • § 82 ods. 4 písm. o) ZoPS v spojení s § 64 ods. 4 písm. q) ZoPS
  • čl. 5 ods. 1 písm. f) Smernice PSD 2
  • Usmernenie 9, časť 4.3, Usmernenie EBA povoľovacie

Prílohy

Žiadateľ má poskytnúť opis svojich zavedených postupov na monitorovanie, riešenie a sledovanie bezpečnostných incidentov a sťažností zákazníkov týkajúcich sa bezpečnosti, ktorý má obsahovať:

PRÍLOHA F1

organizačné opatrenia a nástroje na predchádzanie podvodom

PRÍLOHA F2

podrobné údaje o osobách a orgánoch zodpovedných za pomoc zákazníkom v prípadoch podvodov, technických problémov a/alebo za správu nárokov

PRÍLOHA F3

hierarchické vzťahy v prípadoch ohlasovania podvodov

PRÍLOHA F4

kontaktný bod pre zákazníkov vrátane mena, priezviska a e-mailovej adresy

PRÍLOHA F5

postupy oznamovania incidentov vrátane poskytovania týchto správ vnútorným alebo vonkajším orgánom a oznamovania závažných incidentov príslušným vnútroštátnym orgánom podľa čl. 96 Smernice PSD 2 a v súlade s Usmerneniami EBA závažné incidenty podľa uvedeného článku

PRÍLOHA F6

používané nástroje na monitorovanie a zavedené opatrenia a postupy sledovania, určené na zmierňovanie bezpečnostných rizík