en en

Podmienka L - Organizačná štruktúra žiadateľa vrátane prípadného opisu zamýšľaného využívania agentov, pobočiek a distribútorov a opis externého vykonávania činností (outsourcing)

Vysvetlivky

Žiadateľ o udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí príp. poskytovanie platobných služieb musí preukázať svoju organizačnú pripravenosť na výkon činnosti inštitúcie elektronických peňazí, ktorá predpokladá na jednej strane vnútornú organizačnú štruktúru s osobami zodpovednými za riadenie, prevádzku a kontrolu inštitúcie elektronických peňazí, ale aj vonkajšiu štruktúru s prípadným zriadením pobočiek, agentov a distribútorov platobných služieb a osôb, ktorým bol zverený výkon iných prevádzkových činností (outsourcing). Žiadateľ o udelenie povolenia musí opísať budúce postavenie inštitúcie elektronických peňazí v infraštruktúre platobného systému.

 • Právny základ
  • § 82 ods. 4 písm. f) a k) ZoPS
  • čl. 5 ods. 1 písm. l) Smernice PSD 2
  • Usmernenie 5, časť 4.3, Usmernenie EBA povoľovacie
  • Usmernenia EBA k outsourcingu

Prílohy

Žiadateľ má poskytnúť opis organizačnej štruktúry inštitúcie pozostávajúci z:

PRÍLOHA L1

Podrobnej organizačnej schémy, znázorňujúcej každú divíziu, oddelenie alebo podobnú štrukturálne oddelenú časť vrátane mien zodpovedných osôb, predovšetkým tých, ktoré sú poverené funkciami vnútornej kontroly, pričom schéma má byť doplnená opisom funkcií a povinností každej divízie, oddelenia alebo podobnej štrukturálne oddelenej časti.

Vysvetlivky:

Zodpovednou osobou sa rozumie vedúci zamestnanec v zmysle § 2 ods. 34 ZoPS. Vedúcim zamestnancom poskytovateľa platobných služieb, prevádzkovateľa platobného systému a vydavateľa elektronických peňazí sa na účely ZoPS rozumie zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Takýmito zamestnancami sú vedúci zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly a vedúci zamestnanec zodpovedný za dodržiavanie predpisov týkajúcich sa ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Pri týchto vedúcich zamestnancoch posudzuje Národná banka Slovenska ich odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť

PRÍLOHA L2

celkového odhadu počtu zamestnancov na nasledujúce tri roky

PRÍLOHA L3

Opisu relevantných prevádzkových zmlúv o externom vykonávaní činností (outsourcing), obsahujúceho:

 1. identitu a zemepisnú polohu externého poskytovateľa
 2. totožnosť osôb v inštitúcii elektronických peňazí, ktoré sú zodpovedné za každú externe vykonávanú činnosť
 3. jednoznačný opis externe vykonávaných činností a ich základných charakteristík

Vysvetlivky:

Súčasťou opisu musí byť aj zoznam činností a subjektov, ktorým má byť výkon prevádzkových činností zverený a návrhy zmlúv o zverení výkonu prevádzkových činností. Súčasťou opisu musí byť tiež návrh písomnej politiky outsourcingu s náležitosťami ustanovenými v bode 7 v Usmernení EBA k outsourcingu a vykonanie analýzy pred zverením prevádzkových činností s náležitosťami ustanovenými v bode 12 v Usmernení EBA k outsourcingu. Pri nastavovaní činnosti žiadateľa je potrebné dbať na to, aby zverením prevádzkových činností nedošlo k tomu, aby žiadateľ fungoval ako „prázdna schránka“. Za týmto účelom by mal žiadateľ vždy zachovávať dostatočnú štruktúru v súlade s bodom 6 odsek 39 v Usmernení EBA k outsourcingu.

PRÍLOHA L4

návrhu zmlúv o externom vykonávaní činností

PRÍLOHA L5

Opisu prípadného využívania pobočiek a agentov a distribútorov vrátane:

 1. mapovania kontrol pobočiek, agentov a distribútorov na diaľku a na mieste, ktoré žiadateľ zamýšľa vykonávať aspoň raz za rok, ako aj ich frekvencie
 2. IT systémov, postupov a infraštruktúry, ktorú využívajú pobočky, agenti a distribútori žiadateľa na vykonávanie činností v mene žiadateľa
 3. v prípade agentov a distribútorov, politiky výberu, postupov monitorovania a odbornej prípravy agentov a distribútorov a prípadne návrhu spôsobu ich zaangažovania

Vysvetlivky:

Pre požiadavky v bode 2. je potrebné sa odkázať sa na podmienku J s určením konkrétnej prílohy, nakoľko IKT aktíva žiadateľa zahŕňajú aj IKT aktíva pobočiek, agentov a distribútorov.

PRÍLOHA L6

prípadného uvedenia vnútroštátneho a/alebo medzinárodného platobného systému, do ktorého sa žiadateľ zapojí

PRÍLOHA L7

zoznamu fyzických a právnických osôb, ktoré majú úzke prepojenie so žiadateľom, s uvedením ich identity a povahy týchto prepojení