en en

Podmienka M - Totožnosť osôb, ktoré majú v žiadateľovi priamy alebo nepriamy kvalifikovaný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach

Vysvetlivky

Spoločníci alebo akcionári žiadateľa o udelenie povolenia, ktorí disponujú podielom v zákonom stanovenej výške na základnom imaní alebo hlasovacích právach žiadateľa sa nazývajú osoby s kvalifikovanou účasťou, ktoré musia na účely udelenia povolenia preukázať vhodnosť svojej osoby. Podmienka vhodnosti a dôveryhodnosti je zložená z dobrej povesti osoby a majetkovej vhodnosti. Osoba s kvalifikovanou účasťou musí preukázať bezúhonnosť a rovnako prehľadnú a zákonnú finančnú históriu na to, aby mohla vložiť vklad alebo nadobudnúť podiel na žiadateľovi. Za osobu s kvalifikovanou účasťou sa považuje aj osoba, ktorá vykonáva významný vplyv na riadení žiadateľa, ako napr. právomoc vymenovať a odvolať členov riadiaceho či dozorného orgánu žiadateľa, ale aj osoby konajúce v zhode za účelom nadobudnutia takéhoto podielu na žiadateľovi. Uvedená podmienka je úzko spojená s podmienkami podľa § 82 ods. 2 písm. c), f), g) a h) ZoPS.

Žiadateľ o udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí je povinný preukázať zákonný pôvod peňažného vkladu do základného imania vrátane ďalších zdrojov inštitúcie elektronických peňazí, ako napr. kapitálových fondov či iných návratných alebo nenávratných príspevkov poskytnutých žiadateľovi. Uvedená podmienka je úzko spojená s vhodnosťou spoločníkov či akcionárov žiadateľa nazývaných osoby s kvalifikovanou účasťou, ktoré musia preukázať orgánu dohľadu svoje súkromné finančné zdroje, ktoré legálne nadobudli. Udelením povolenia sa žiadateľ ako inštitúcia elektronických peňazí stáva zároveň povinnou osobou v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) bod 14 Zákona AML, ktorá musí preventívne zabrániť zmene povahy majetku, ktorý má pôvod v trestnej činnosti.

Žiadateľ musí na účely splnenia podmienky preukázať svoju prehľadnú vlastnícku štruktúru vrátane majetkových vzťahov svojich spoločníkov resp. akcionárov v iných subjektoch. Cieľom podmienky je zobraziť v grafickom znázornení prepojenia medzi materskými, dcérskymi a sesterskými spoločnosťami poprípade inými subjektami, s ktorými majú osoby s kvalifikovanou účasťou vzťahy. V rámci podmienky je potrebné určiť povahu subjektov, či sa jedná o spoločnosti regulované na finančnom trhu, predmet ich činnosti, rovnako ako popísať vzťahy ovládania, resp. majetkového prepojenia na žiadateľovi.

Žiadateľ musí preukázať, že úzke väzby v rámci prepojených materských, dcérskych a sesterských spoločností vrátane majetkových vzťahov s inými subjektami nenarušia výkon dohľadu nad inštitúciou elektronických peňazí, ktorý je zverený Národnej banke Slovenska. Úzke väzby s vyššie uvedenými subjektami nesmú negatívne vplývať a brániť v plnení zákonných povinností, predkladaní vyjadrení a dokumentov inštitúciou elektronických peňazí.

 • Právny základ
  • § 82 ods. 2 písm. c), d), f), g,) a h) ZoPS
  • § 82 ods. 4 písm. o) ZoPS
  • čl. 5 ods. 1 písm. g) Smernice PSD 2
  • Usmernenie 10, časť 4.3, Usmernenie EBA povoľovacie

Prílohy

PRÍLOHY M1 – fyzická aj právnická osoba

Na účely doloženia totožnosti osôb, ktoré majú v inštitúcii elektronických peňazí žiadateľa kvalifikovaný podiel, a vhodnosti týchto osôb bez toho, aby bolo dotknuté posúdenie podľa príslušných kritérií stanovených v Smernici 2007/44/ES a špecifikovaných v spoločných usmerneniach k prudenciálnemu posudzovaniu získavania kvalifikovaného podielu (EBA/GL/2017/08), má žiadateľ predložiť tieto informácie:

opis skupiny, ku ktorej žiadateľ patrí a označenie prípadnej materskej spoločnosti

schematické zobrazenie štruktúry akcionárov spoločnosti žiadateľa vrátane:

 1. mena a percentuálneho podielu (kapitálu/hlasovacích práv) každej osoby, ktorá má alebo bude mať priamy podiel na základnom imaní spoločnosti žiadateľa, s identifikovaním tých, ktorí sa považujú za držiteľov kvalifikovaného podielu, a s uvedením dôvodu takejto kvalifikácie
 2. mena a percentuálneho podielu (kapitálu/hlasovacích práv) každej osoby, ktorá má alebo bude mať nepriamy podiel na základnom imaní spoločnosti žiadateľa, s identifikovaním tých, ktorí sa považujú za nepriamych držiteľov kvalifikovaného podielu, a s uvedením dôvodu takejto kvalifikácie

zoznam mien všetkých osôb a názvov ďalších subjektov, ktoré majú, alebo v prípade povolenia budú mať kvalifikovaný podiel na kapitáli spoločnosti žiadateľa, s uvedením týchto údajov pre každú osobu alebo subjekt:

 1. počet a druh akcií alebo iných podielov, ktoré sú upísané, alebo sa majú upísať
 2. nominálna hodnota akcií alebo iných podielov

PRÍLOHY M2 – len fyzická osoba

Ak osoba, ktorá má, alebo v prípade povolenia bude mať kvalifikovaný podiel na kapitáli spoločnosti žiadateľa, je fyzická osoba, v žiadosti majú byť uvedené všetky tieto informácie týkajúce sa totožnosti a vhodnosti danej osoby:

podrobný životopis s uvedením vzdelania a odbornej prípravy, predchádzajúcich pracovných skúseností a akýchkoľvek odborných činností alebo iných funkcií vykonávaných v súčasnosti

výpis z registra trestov alebo iný obdobný dokument vydaný príslušným orgánom preukazujúci bezúhonnosť osoby s kvalifikovanou účasťou:

 1. občan SR
  Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu a odpisu z registra trestov, ktoré NBS bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov (meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, štátne občianstvo, pohlavie, meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov).
 2. cudzí štátny príslušník
  Obdobný úradný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 – vzťahuje sa na verejné listiny vydané orgánmi jedného členského štátu v súlade s jeho vnútroštátnym právom, ktoré sa musia predložiť orgánom iného členského štátu a ktorých hlavným účelom je osvedčiť okrem iného neexistenciu záznamu v registri trestov za predpokladu, že verejné listiny týkajúce sa tejto skutočnosti vydávajú pre občana Únie orgány členského štátu, ktorého je občan štátnym príslušníkom. V súlade s týmto nariadením, výpis z registra trestov, ak osoba nemá záznam v registri, nepotrebuje osvedčenie apostilom. Na žiadosť osoby register vystaví aj viacjazyčný štandardný formulár s rubrikami v slovenčine a v danom jazyku, t. j. v tomto prípade nie je potrebný ani úradný preklad.

čestné vyhlásenie (vzor čestného vyhlásenia osoby s kvalifikovanou účasťou FO) podľa Usmernenia 15, bod 15.2 c) časť 4.3., Usmernenia EBA povoľovacieho spolu s potvrdeniami, ktoré preukazujú skutočnosti vo vyhlásení, a to:

 1. potvrdenie, že osoba nie je zapísaná v registri diskvalifikácií (potvrdenie poskytuje Okresný súd Žilina)

zdokladovanie pôvodu finančných prostriedkov a súčasnej finančnej situácie osoby s kvalifikovanou účasťou (ročná účtovná závierka za posledné tri účtovné obdobia a daňové priznanie k dani z príjmov za posledné tri zdaňovacie obdobia; ak fyzická osoba podnikateľ začala vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí, predkladá sa účtovná závierka a daňové priznanie len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti)

zoznam podnikov/spoločností, ktoré daná osoba riadi alebo kontroluje a o ktorých má žiadateľ údaje po riadnom a starostlivom preskúmaní, percentuálny podiel v týchto spoločnostiach kontrolovaný priamo alebo nepriamo, ich stav (či sú aktívne, zlikvidované/zrušené atď.) a opis platobnej neschopnosti alebo podobných postupov

ak posudzovanie dobrého mena danej osoby už vykonal príslušný orgán v sektore finančných služieb, totožnosť tohto orgánu a výsledok posudzovania

súčasná finančná situácia danej osoby vrátane podrobných informácií o zdrojoch príjmov, aktívach a pasívach, nárokoch zo záložných práv a zárukách, udelených alebo získaných (hnuteľný majetok a nehnuteľný majetok – doklady o vlastníctve, vlastníctvo cenných papierov a obchodných podielov-doklady o vlastníctve, vklady na účtoch v bankách – výpisy z účtov)

opis akýchkoľvek prepojení na politicky exponované osoby, ako sú vymedzené v § 6 Zákona AML

PRÍLOHY M3 – len právnická osoba

Ak osoba alebo subjekt, ktorý má, alebo v prípade povolenia bude mať kvalifikovaný podiel na základnom imaní spoločnosti žiadateľa (vrátane subjektov, ktoré nie sú právnickými osobami a ktoré vlastnia alebo by mali vlastniť podiely vo svojom mene), žiadosť má obsahovať tieto informácie týkajúce sa totožnosti a vhodnosti danej právnickej osoby alebo subjektu:

názov osoby s kvalifikovanou účasťou, ak je právnická osoba alebo subjekt registrovaný v centrálnom registri, obchodnom registri, registri spoločností alebo podobnom registri, ktorý má rovnaký účel ako uvedené registre, výpis z takéhoto registra, ak existuje, alebo v opačnom prípade kópiu osvedčenia o registrácii

dokumentáciu o založení subjektu (zakladateľská listina, spoločenská zmluva) alebo, ak je osoba alebo subjekt registrovaný v inom členskom štáte, súhrn objasňujúci základné zákonné znaky právnej formy alebo subjektu

výpis z registra trestov právnickej osoby, ktorý preukazuje, že osoba s kvalifikovanou účasťou nebola právoplatne odsúdená za trestný čin

informáciu, či právnická osoba alebo subjekt niekedy bol alebo v súčasnosti je regulovaný príslušným orgánom v sektore finančných služieb alebo iným štátnym orgánom

informácie uvedené v časti M2 C (vzor čestného vyhlásenia osoby s kvalifikovanou účasťou PO), M2.E, M2.F, M2.G a M2.H vo vzťahu k právnickej osobe alebo subjektu

zoznam obsahujúci podrobné údaje o každej osobe, ktorá skutočne riadi podnikanie právnickej osoby alebo subjektu, vrátane jej mena, priezviska, dátumu a miesta narodenia, adresy trvalého pobytu, národného identifikačného čísla, ak existuje, a podrobný životopis (s uvedením relevantného vzdelania a odbornej prípravy, predchádzajúcich pracovných skúseností, akýchkoľvek odborných činností alebo iných relevantných funkcií vykonávaných v súčasnosti) spolu s informáciami uvedenými v časti M2.C a M2.E vo vzťahu ku každej takej osobe

štruktúru akcionárov právnickej osoby vrátane prinajmenšom ich mien, dátumov a miest narodenia, adries a osobných identifikačných čísiel alebo registračných čísiel, ak existujú, a príslušné podiely na základnom imaní a hlasovacích právach priamych alebo nepriamych akcionárov alebo členov a konečných užívateľov výhod, ako je vymedzené v § 6a Zákona AML

opis regulovanej finančnej skupiny, ktorej súčasťou žiadateľ je alebo sa môže stať, s označením materského podniku a úverových, poistných a bezpečnostných subjektov v skupine, názvy ich príslušných orgánov (na individuálnom alebo konsolidovanom základe)

Ročné účtovné závierky na individuálnej úrovni a prípadne na úrovni konsolidovanej a subkonsolidovanej skupiny, za posledné tri účtovné roky, ak právnická osoba alebo subjekt v tom období vykonával činnosť (alebo, ak to bolo menej než tri roky, za obdobie, počas ktorého právnická osoba alebo subjekt vykonával činnosť a boli vypracované účtovné závierky), prípadne schválené štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou v zmysle smernice 2006/43/ES3 , vrátane každej z týchto položiek:

 1. súvahy
 2. účtov ziskov a strát alebo výkazu ziskov a strát
 3. výročných správ a finančných príloh a všetkých ostatných dokumentov zaevidovaných v príslušnom registri alebo u príslušného orgánu pre právnickú osobu

v prípade, že právnická osoba nevykonávala činnosť dostatočne dlho na to, aby bola povinná vypracovať účtovné závierky za tri účtovné roky bezprostredne pred termínom podania žiadosti, uvedú sa v žiadosti existujúce účtovné závierky (ak nejaké existujú)

ak má právnická osoba alebo subjekt ústredie v tretej krajine, všeobecné informácie o regulačnom režime tejto tretej krajiny vzťahujúcom sa na danú právnickú osobu alebo subjekt vrátane informácií o tom, do akej miery je systém boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v tretej krajine v súlade s odporúčaniami Finančnej akčnej skupiny

V prípade subjektov, ktoré nemajú právnu subjektivitu ako podnik kolektívneho investovania, štátny investičný fond alebo trust, uvedú sa v žiadosti tieto informácie:

 1. totožnosť osôb, ktoré spravujú aktíva, a osôb, ktoré sú oprávnenými osobami alebo účastníkmi
 2. kópiu dokumentu, ktorým sa zakladá a riadi daný subjekt, vrátane jeho investičnej politiky a akýchkoľvek obmedzení investovania, ktoré sa vzťahujú na daný subjekt

PRÍLOHY M4 – fyzická aj právnická osoba

V žiadosti sa uvedú všetky tieto informácie pre každú fyzickú alebo právnickú osobu alebo subjekt, ktorý má, alebo v prípade povolenia bude mať kvalifikovaný podiel na kapitáli spoločnosti žiadateľa:

zdokladovanie pôvodu ďalších zdrojov žiadateľa, t. j. vlastných aj cudzích zdrojov (vklady do kapitálových fondov, emisia finančných nástrojov, úvery, dotácie, nenávratné finančné príspevky, finančné dohody s inými osobami a iné)

podrobné informácie o finančných alebo obchodných dôvodoch, ktoré má daná osoba alebo subjekt na vlastnenie tohto podielu, a o stratégii osoby alebo subjektu týkajúcej sa podielu vrátane obdobia, počas ktorého osoba alebo subjekt zamýšľa vlastniť podiel, a akéhokoľvek úmyslu v dohľadnej budúcnosti zvýšiť, znížiť alebo udržať úroveň podielu

podrobné informácie o zámeroch danej osoby alebo subjektu v súvislosti so žiadateľom a o vplyve, ktorý osoba alebo subjekt zamýšľa uplatňovať voči žiadateľovi, vrátane vplyvu na politiku dividend, strategický rozvoj a alokáciu zdrojov žiadateľa, ako aj o tom, či osoba alebo subjekt zamýšľa konať ako aktívny menšinový akcionár, a o odôvodnení takého zámeru

informácie o ochote osoby alebo subjektu podporovať žiadateľa ďalšími vlastnými zdrojmi, ak to bude potrebné na rozvoj jeho činností alebo v prípade finančných ťažkostí

obsah akýchkoľvek zamýšľaných dohôd akcionára alebo člena s inými akcionármi alebo členmi, týkajúcich sa žiadateľa

analýza toho, či bude mať kvalifikovaný podiel nejaký vplyv, a to aj v dôsledku prípadných úzkych prepojení so žiadateľom, na schopnosť žiadateľa poskytovať včasné a presné informácie príslušným orgánom

Vysvetlenie:
Žiadateľ poskytne vyjadrenie, že právne predpisy upravujúce problematiku úzkych väzieb v štáte, na ktorého území má skupina úzke väzby, nebránia výkonu dohľadu, ak je akcionárom alebo spoločníkom cudzinec alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí.

Pokiaľ ide o úzke väzby v štáte mimo Európskej únie, má byť súčasťou aj odôvodnená právna analýza, z ktorej bude jednoznačne vyplývať, že úzke väzby skupiny, ktorej je žiadateľ súčasťou nebudú mať vplyv na schopnosť žiadateľa poskytovať včasné a presné informácie NBS, pričom súčasťou tejto právnej analýzy tiež bude porovnanie relevantných právnych predpisov danej krajiny, z ktorého bude jednoznačne vyplývať, že právny poriadok danej krajiny, spôsob jeho uplatňovania a jeho vymáhateľnosť v tejto krajine nebudú brániť výkonu dohľadu nad žiadateľom.

totožnosť každého člena riadiaceho orgánu alebo vrcholového manažmentu, ktorý bude riadiť podnikanie žiadateľa a bude menovaný alebo nominovaný akcionármi alebo členmi, spolu s informáciami uvedenými v Prílohe N, ktoré ešte neboli poskytnuté

PRÍLOHY M5 – fyzická aj právnická osoba

V žiadosti má byť uvedené podrobné vysvetlenie konkrétnych zdrojov financovania účasti každej osoby alebo subjektu s kvalifikovaným podielom na kapitáli spoločnosti žiadateľa, a toto vysvetlenie má zahŕňať:

podrobné informácie o súkromných finančných zdrojoch vrátane ich dostupnosti a pôvodu (s cieľom zabezpečiť, aby príslušný orgán dospel k záveru, že činnosť, ktorou sa vytvorili tieto finančné prostriedky, je zákonná)

podrobné informácie o prístupe k finančným trhom vrátane podrobných údajov o finančných nástrojoch, ktoré sa majú emitovať

informácie o použití požičaných finančných prostriedkov vrátane mien veriteľov a podrobných údajov o poskytnutých prostriedkoch, ako napríklad o splatnosti, podmienkach, záložných nárokoch a zárukách, ako aj informácie o zdroji príjmov, ktoré sa majú použiť na splatenie takých pôžičiek, a v prípadoch, ak veriteľ nie je úverová inštitúcia ani finančná inštitúcia oprávnená poskytovať úvery, žiadateľ má poskytnúť príslušným orgánom informáciu o pôvode požičaných finančných prostriedkov

informácie o každej finančnej dohode s inými osobami, ktoré sú akcionármi alebo členmi spoločnosti žiadateľa