en en

Podmienka Q - Adresa ústredia žiadateľa

Vysvetlivky

Sídlo inštitúcie elektronických peňazí, jej ústredie a vydávanie elektronických peňazí musia byť na území Slovenskej republiky.

  • Právny základ
    • § 82 ods. 2 písm. k) ZoPS
    • § 82 ods. 3 písm. b) ZoPS
    • čl. 5 ods. 1 písm. q) Smernice PSD 2
    • Usmernenie 2, bod 2.1 písm. e), časť 4.3, Usmernenie EBA povoľovacie

Prílohy

PRÍLOHA Q1

doklad preukazujúci vzťah k sídlu žiadateľa (napr. list vlastníctva, nájomná zmluva)