en en

Prehľad usmernení Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) v oblasti poisťovníctva prijatých Národnou bankou Slovenska

Účelom usmernení EIOPA vo všeobecnosti je vytvoriť konzistentné, účinné a efektívne postupy dohľadu v rámci Európskeho systému finančného dohľadu a zaistiť spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie práva EÚ.

V súlade s Metodickým usmernením NBS č. 4/2023 k aplikácii usmernení európskych orgánov dohľadu, ak NBS vyslovila súlad s usmerneniami EIOPA, od dohliadaných subjektov sa očakáva, že budú konať v súlade s týmito usmerneniami.

DÁTUM ÚČINNOSTINÁZOV VYSLOVENIE SÚLADU ZO STRANY NBS
1.1.2023Zmenené usmernenia k oceňovaniu technických rezerv k usmerneniu EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/166 SK

Revised Guidelines on Valuation of Technical Provisions
ÁNO
1.1.2023Zmenené usmernenia k hraniciam zmlúv k usmerneniu EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/165

Revised Guidelines on Contract Boundaries
ÁNO
1.7.2022Usmernenie EIOPA z 30. septembra 2021 č. EIOPA-BoS-2021/456 – Zmenené usmernenia k identifikátoru právneho subjektu

Revised Guidelines on Legal Entity Identifier
ÁNO
22.3.2022Usmernenia EIOPA z 31.3.2021 č. EIOPA-21/260 týkajúce sa predkladania informácií orgánom dohľadu o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP)

Guidelines on PEPP supervisory reporting
ÁNO
1.7.2021Usmernenia EIOPA zo dňa 6. februára 2020 č. -BoS – 20/600-Usmernenia o bezpečnosti a riadení informačných a komunikačných technológií

Guidelines on information and communication technology security and governance
ÁNO
1.1.2021Usmernenie EIOPA zo dňa 6. februára 2020 č. EIOPA-BoS-20-002 – Usmernenia týkajúce sa outsourcingu poskytovateľom cloudových služieb

Guidelines on outsourcing to cloud service providers
ÁNO
1.1.2019Usmernenie EIOPA zo dňa 4. októbra 2017 č. EIOPA-17/651 – Usmernenia podľa smernice o distribúcii poistenia k investičným produktom založeným na poistení so štruktúrou, ktorá zákazníkovi sťažuje porozumenie súvisiacich rizík

Guidelines under the Insurance Distribution Directive on Insurancebased investment products that incorporate a structure which makes it difficult for the customer to understand the risks involved
ÁNO
26.6.2018Usmernenie EBA, EIOPA, ESMA zo dňa 26. júla 2017 č. JC 2017 37 – Spoločné usmernenia o rizikových faktoroch

Joint Guidelines on Risk Factors
ÁNO
1.10.2017Usmernenie EBA, EIOPA, ESMA zo dňa 5. mája 2017 č. JC/GL/2016/01 Spoločné usmernenia o obozretnom posudzovanı́ nadobudnutı́ a zvyšovanı́ kvalifikovaných účastı́ vo finančnom sektore

Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector
ÁNO
31.5.2017Usmernenie EIOPA zo 2. februára 2017 č. EIOPA 16/858 SK – Usmernenia o zjednodušení efektívnej komunikácie medzi príslušnými orgánmi, ktoré vykonávajú dohľad nad poisťovňami a štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami vykonávajúcimi štatutárny audit takýchto poisťovní

Guidelines on facilitating an effective dialogue between competent authorities supervising insurance undertakings and statutory auditor(s) and the audit firm(s) carrying out the statutory audit of those undertakings
ÁNO
1.1.2016Usmernenie EIOPA zo 14. septembra 2015 č. EIOPA-BoS-15/113 SK – Usmernenia k vykazovaniu a oceňovaniu aktív a záväzkov iných, než sú technické rezervy

Guidelines on recognition and valuation of assets and liabilities other than technical provisions
ÁNO
1.1.2016Usmernenie EIOPA zo 14. septembra 2015 č. EIOPA-BoS-15/112 SK – Usmernenia o systemtickej výmene informácií v rámci kolégií

Guidelines on the exchange of information within colleges
ÁNO
1.1.2016Usmernenie EIOPA zo 14. septembra 2015 č. EIOPA-BoS-15/111 SK – Usmernenia k vykonávaniu opatrení týkajúcich sa dlhodobých záruk

Guidelines on the implementation of the long-term guarantee measures
ÁNO
1.1.2016Usmernenie EIOPA zo 14. septembra 2015 č. EIOPA-BoS-15/110 SK – Usmernenia o dohľade nad pobočkami poisťovní z tretích krajín

Guidelines on the supervision of branches of third-country insurance undertakings
ÁNO
1.1.2016Usmernenie EIOPA zo 14. septembra 2015 č. EIOPA-BoS-15/109 SK – Usmernenia o predkladaní a zverejňovaní informácií

Guidelines on reporting and public disclosure
ÁNO
1.1.2016Usmernenie EIOPA zo 14. septembra 2015 č. EIOPA-BoS-15/108 SK – Usmernenie o predĺžení lehoty na ozdravenie vo výnimočných nepriaznivých situáciách

Guidelines on the Extension of the Recovery Period
ÁNO
1.1.2016Usmernenie EIOPA zo 14. septembra 2015 č. EIOPA-BoS-15/107 SK – Usmernenia o predkladaní informácií na účely finančnej stability

Guidelines on Financial Stability Reporting​
ÁNO
1.1.2016Usmernenie EIOPA zo 14. septembra 2015 č. EIOPA-BoS-15/106 SK – Usmernenia k metódam určovania trhových podielov na účely predkladania informácií

Guidelines on the methods for determining the market shares for reporting
ÁNO
1.1.2016Usmernenie EIOPA zo 14. septembra 2015 č. EIOPA-BoS-14/259 SK – Usmernenia k vlastnému posúdeniu rizika a solventnosti

Guidelines on Own Risk Solvency Assessment (ORSA)
ÁNO
1.1.2016Usmernenie EIOPA zo 14. septembra 2015 č. EIOPA-BoS-14/253 SK – Usmernenia k systému správy a riadenia

Guidelines on System of Governance
ÁNO
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/182 SK – Usmernenia k metodike posudzovaní rovnocennosti vnútroštátnych orgánov dohľadu podľa smernice Solventnosť II

Guidelines on the methodology for equivalence assessments by national supervisory authorities under Solvency II
ÁNO
1.4.2015Usmernenie Eiopa z 27. novembra 2014 č. BoS-14/181 SK – Usmernenie ku skupinovej solventnosti

Guidelines on group solvency
ÁNO
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/180 SK – Usmernenia k používaniu vnútorných modelov

Guidelines on the use of internal models
ÁNO
1.1.2016Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/179 SK – Usmernenia k procesu preskúmania orgánmi dohľadu

Guidelines on supervisory review process
ÁNO
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/178 SK – Usmernenia k parametrom špecifickým pre podniky

Guidelines on undertaking-specific parameters
ÁNO
1.1.2016Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/177 SK – Usmernenia ku kapacite technických rezerv a odložených daní absorbovať straty

Guidelines on the loss-absorbing capacity of technical provisions and deferred taxes
ÁNO
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/176 SK – Usmernenia k podmodulu katastrofického rizika v zdravotnom poistení

Guidelines on health catastrophe risk sub-module
ÁNO
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/175 SK – Usmernenia k uplatňovaniu modulu upisovacieho rizika životného poistenia

Guidelines on application of the life underwriting risk module
ÁNO
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/174 SK – Usmernenia k zaobchádzaniu s expozíciami voči trhovým rizikám a voči riziku protistrany v rámci štandardného vzorca

Guidelines on the treatment of market and counterparty risk exposures in the standard formula
ÁNO
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/173 SK – Usmernenia k uplatňovaniu pasívneho zaistenia k podmodulu upisovacieho rizika neživotného poistenia

Guidelines on the Application of Outwards Reinsurance
ÁNO
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/172 SK – Usmernenia k bázickému riziku

Guidelines on basis risk
ÁNO
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/171 SK – Usmernenia k prístupu založenému na prezretí podkladových expozíci

Guidelines on look-through approach
ÁNO
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/170 SK – Usmernenia k zaobchádzaniu s prepojenými podnikmi vrátane účastí

Guidelines on treatment of related undertakings, including participations
ÁNO
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/169 SK – Usmernenia k oddelene spravovaným fondom

Guidelines on ring-fenced funds
ÁNO
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/168 SK – Usmernenia ku klasifikácii vlastných zdrojov

Guidelines on Classification of Own Funds
ÁNO
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/167 SK – Usmernenia k dodatkovým vlastným zdrojom

Guidelines on ancillary own funds
ÁNO
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/166 SK – Usmernenia k oceňovaniu technických rezerv

Guidelines on valuation of technical provisions
ÁNO
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/165 SK – Usmernenia k hraniciam zmlúv

Guidelines on contract boundaries
ÁNO
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/146 SK – Usmernenia k operatívnemu fungovaniu kolégií

Guidelines on operational functioning of colleges
ÁNO
23.2.2015Usmernenie EBA, EIOPA, ESMA z 22. decembra 2014 č. JC/GL/2014/01 – Spoločné usmernenia ku konvergencii postupov dohľadu v súvislosti s konzistentnosťou mechanizmov koordinácie dohľadu pre finančné konglomeráty

Joint Guidelines on the convergence of supervisory practices relating to the consistency of supervisory coordination arrangements for financial conglomerates
ÁNO
31.12.2014Usmernenie EIOPA z 11. septembra 2014 č. EIOPA-BoS-14-026 SK – Usmernenia k používaniu identifikátora právnickej osoby (LEI)

Guidelines on the use of the Legal Entity Identifier
ÁNO
1.1.2014Usmernenie EIOPA z 27. septembra 2013 č. EIOPA-CP-13/09 SK – Usmernenia k posudzovaniu vlastných rizík podniku (na základe zásad ORSA) orientovanému na budúcnosť

Guidelines on Forward Looking assessment of own risks based on the ORSA principles
ÁNO
1.1.2014Usmernenie EIOPA z 27. septembra 2013 č. EIOPA-CP-13/08 SK – Usmernenia k systému správy a riadenia

Preparatory Guidelines on System of Governance
ÁNO
1.1.2014Usmernenie EIOPA z 27. septembra 2013 č. EIOPA-CP-13/011 SK – Usmernenia k pred-aplikačnému procesu vnútorných modelov aplikačnému procesu vnútorných modelov

Guidelines on pre application of internal models
ÁNO
1.1.2014Usmernenie EIOPA z 27. septembra 2013 č. EIOPA-CP-13/010 SK – Usmernenia o predkladaní informácií príslušným národným orgánom

Guidelines on Submission of Information to National Competent Authorities
ÁNO
3.12.2013Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2013 č. EIOPA-BoS-13/164 SK- Usmernenia k vybavovaniu sťažností sprostredkovateľmi poistenia

Guidelines on Complaints Handling by Insurance Intermediaries
ÁNO
1.11.2012Usmernenie EIOPA zo 14. júna 2012 č. EIOPA-BoS-12/069 SK – Usmernenia k vybavovaniu sťažností poisťovňami

Guidelines on Complaints-Handling by Insurance Undertakings
ÁNO