en en

Prehľad usmernení Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) v oblasti poisťovníctva prijatých Národnou bankou Slovenska

Účelom usmernení EIOPA vo všeobecnosti je vytvoriť konzistentné, účinné a efektívne postupy dohľadu v rámci Európskeho systému finančného dohľadu a zaistiť spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie práva EÚ.

V súlade s Metodickým usmernením NBS č. 4/2023 k aplikácii usmernení európskych orgánov dohľadu, ak NBS vyslovila súlad s usmerneniami EIOPA, od dohliadaných subjektov sa očakáva, že budú konať v súlade s týmito usmerneniami.

DÁTUM ÚČINNOSTI
NÁZOV
VYSLOVENIE SÚLADU ZO STRANY NBS
STRUČNÁ INFORMÁCIA O OBSAHU USMERNENÍ
1.1.2023Zmenené usmernenia k oceňovaniu technických rezerv k usmerneniu EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/166 SK

Revised Guidelines on Valuation of Technical Provisions
ÁNOUsmernenia k oceňovaniu technických rezerv majú zabezpečiť zvýšenie konzistentnosti a konvergencie odbornej praxe pre všetky typy a veľkosti poisťovní a zaisťovní vo všetkých členských štátoch a na podporu poisťovniam a zaisťovniam pri výpočte ich technických rezerv podľa smernice Solventnosť II. Odborné posúdenie je kľúčovou zložkou výpočtu technických rezerv a malo by sa použiť pri stanovení predpokladov na použitie pri oceňovaní technických rezerv pre poisťovne a zaisťovne.
1.1.2023Zmenené usmernenia k hraniciam zmlúv k usmerneniu EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/165

Revised Guidelines on Contract Boundaries
ÁNOUsmerneniami sa podporuje konzistentné uplatňovanie hraníc poistných a zaistných zmlúv na účely určenia stanovenia hranice medzi súčasnými a budúcimi poisteniami. V usmerneniach sa poskytuje návod na určenie, ktoré poistné alebo zaistné záväzky s ohľadom na budúce poistné vznikajú v súvislosti s článkami 17 a 18 vykonávacích opatrení.
1.7.2022Usmernenie EIOPA z 30. septembra 2021 č. EIOPA-BoS-2021/456 – Zmenené usmernenia k identifikátoru právneho subjektu

Revised Guidelines on Legal Entity Identifier
ÁNOUsmernenia riešia potrebu právneho subjektu mať identifikátor a určujú právne subjekty, ktoré by mali identifikátor právneho subjektu mať. V usmerneniach sa nevymedzuje, kedy by sa mal identifikátor právneho subjektu použiť. Používanie identifikátora právneho subjektu v požiadavkách na predkladanie správ a zverejňovanie informácií sa v budúcnosti začlení do nových alebo zmenených legislatívnych aktov.
22.3.2022Usmernenia EIOPA z 31.3.2021 č. EIOPA-21/260 týkajúce sa predkladania informácií orgánom dohľadu o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP)

Guidelines on PEPP supervisory reporting
ÁNOUsmernenia majú za cieľ zabezpečiť spoločné, jednotné a konzistentné predkladanie informácií orgánom dohľadu o PEPP, pokiaľ ide o podrobnosti týkajúce sa povahy, rozsahu a formátu informácií, ktoré majú poskytovatelia PEPP predkladať príslušným orgánom vovopred stanovených intervaloch, v prípade, že dôjde k vopred stanoveným udalostiam.
1.7.2021Usmernenia EIOPA zo dňa 6. februára 2020 č. -BoS – 20/600-Usmernenia o bezpečnosti a riadení informačných a komunikačných technológií

Guidelines on information and communication technology security and governance
ÁNOUsmernenia poskytujú účastníkom trhu objasnenie a transparentnosť, pokiaľ ide o minimálne očakávania týkajúce sa spôsobilosti v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti, t. j. bezpečnostný základ, majú zabrániť potenciálnej regulačnej arbitráži a riadenia rizík v oblasti IKT a bezpečnosti.
1.1.2021Usmernenie EIOPA zo dňa 6. februára 2020 č. EIOPA-BoS-20-002 – Usmernenia týkajúce sa outsourcingu poskytovateľom cloudových služieb

Guidelines on outsourcing to cloud service providers
ÁNOUsmernenia sú určené príslušným orgánom s cieľom poskytnúť poisťovniam a zaisťovniam návod na uplatňovanie požiadaviek týkajúcich sa outsourcingu, ktoré sú stanovené v uvedených právnych aktoch, v súvislosti  s outsourcingom poskytovateľom cloudových služieb.
1.1.2019Usmernenie EIOPA zo dňa 4. októbra 2017 č. EIOPA-17/651 – Usmernenia podľa smernice o distribúcii poistenia k investičným produktom založeným na poistení so štruktúrou, ktorá zákazníkovi sťažuje porozumenie súvisiacich rizík

Guidelines under the Insurance Distribution Directive on Insurancebased investment products that incorporate a structure which makes it difficult for the customer to understand the risks involved
ÁNOTieto usmernenia sa vzťahujú na posúdenie všetkých druhov investičných produktov založených na poistení a je dôležité zabezpečiť, aby sa vo forme „len vykonania pokynov“ mohli predávať iba tie investičné produkty založené na poistení, v prípade ktorých zákazník dokáže ľahko pochopiť riziká. Tieto usmernenia sa v zásade venujú problematike identifikácie zmluvných štruktúr alebo vlastností, ktoré môžu zákazníkovi sťažiť pochopenie rizík súvisiacich s investičným produktom založeným na poistení. Týkajú sa však aj niekoľkých iných otázok, ktoré sú relevantné pre posúdenie komplexnosti investičných produktov založených na poistení. 
26.6.2018Usmernenie EBA, EIOPA, ESMA zo dňa 26. júla 2017 č. JC 2017 37 – Spoločné usmernenia o rizikových faktoroch

Joint Guidelines on Risk Factors
ÁNOUsmernenia podľa článkov 17 a 18 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/849 o zjednodušenej a zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a o faktoroch, ktoré by úverové a finančné inštitúcie mali zvážiť pri posudzovaní rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojeného s jednotlivými obchodnými vzťahmi a príležitostnými transakciami.
1.10.2017Usmernenie EBA, EIOPA, ESMA zo dňa 5. mája 2017 č. JC/GL/2016/01 Spoločné usmernenia o obozretnom posudzovanı́ nadobudnutı́ a zvyšovanı́ kvalifikovaných účastı́ vo finančnom sektore

Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector
ÁNOV usmerneniach sa uvádza stanovisko európskych orgánov dohľadu k náležitým postupom dohľadu v rámci európskeho systému finančného dohľadu a k spôsobu, ktorým sa má uplatňovať právo Únie v konkrétnej oblasti.
31.5.2017Usmernenie EIOPA zo 2. februára 2017 č. EIOPA 16/858 SK – Usmernenia o zjednodušení efektívnej komunikácie medzi príslušnými orgánmi, ktoré vykonávajú dohľad nad poisťovňami a štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami vykonávajúcimi štatutárny audit takýchto poisťovní

Guidelines on facilitating an effective dialogue between competent authorities supervising insurance undertakings and statutory auditor(s) and the audit firm(s) carrying out the statutory audit of those undertakings
ÁNOUsmernenia sa vydávajú s cieľom zjednodušiť efektívnu komunikáciu medzi príslušnými orgánmi, ktoré vykonávajú dohľad nad poisťovňami a štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami vykonávajúcimi štatutárny audit takýchto podnikov.
1.1.2016Usmernenie EIOPA zo 14. septembra 2015 č. EIOPA-BoS-15/113 SK – Usmernenia k vykazovaniu a oceňovaniu aktív a záväzkov iných, než sú technické rezervy

Guidelines on recognition and valuation of assets and liabilities other than technical provisions
ÁNOUsmernenia odkazujú na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/35, v ktorom sú konkrétne uvedené zásady pri vykazovaní a meraní na účely oceňovania aktív a záväzkov iných, než sú technické rezervy.
1.1.2016Usmernenie EIOPA zo 14. septembra 2015 č. EIOPA-BoS-15/112 SK – Usmernenia o systemtickej výmene informácií v rámci kolégií

Guidelines on the exchange of information within colleges
ÁNOUsmernenia sa týkajú konkrétnej spolupráce v oblasti dohľadu v rámci kolégií tým, že dopĺňajú usmernenia k operatívnemu fungovaniu kolégií.
1.1.2016Usmernenie EIOPA zo 14. septembra 2015 č. EIOPA-BoS-15/111 SK – Usmernenia k vykonávaniu opatrení týkajúcich sa dlhodobých záruk

Guidelines on the implementation of the long-term guarantee measures
ÁNOUsmernenia sa venujú oceňovaniu technických rezerv pomocou opatrení týkajúcich sa dlhodobých záruk a určeniu kapitálovej požiadavky na solventnosť v prípade používateľov štandardného vzorca, ako aj určeniu minimálnej kapitálovej požiadavky.
V usmerneniach o vzájomnom pôsobení opatrení týkajúcich sa dlhodobých záruk, kapitálovej požiadavky na solventnosť a minimálnej kapitálovej požiadavky sa predpokladá, že kapitálová požiadavka na solventnosť a minimálna kapitálová požiadavka sa vypočítavajú na základe technických rezerv oceňovaných opatreniami týkajúcimi sa dlhodobých záruk.
1.1.2016Usmernenie EIOPA zo 14. septembra 2015 č. EIOPA-BoS-15/110 SK – Usmernenia o dohľade nad pobočkami poisťovní z tretích krajín

Guidelines on the supervision of branches of third-country insurance undertakings
ÁNOÚčelom usmernení je zabezpečiť aspoň rovnakú úroveň ochrany poistníkov pobočky poisťovne z tretej krajiny, akú majú pri obchodovaní s poisťovňou so sídlom v EÚ, či už v jeho domovskom členskom štáte alebo
prostredníctvom pobočky, podľa smernice 2009/138/ES. Rozsah pôsobnosti sa vzťahuje len na pobočky poisťovní z tretích krajín, ktoré priamo podnikajú so životným a neživotným poistením.
1.1.2016Usmernenie EIOPA zo 14. septembra 2015 č. EIOPA-BoS-15/109 SK – Usmernenia o predkladaní a zverejňovaní informácií

Guidelines on reporting and public disclosure
ÁNOUsmernenia sa týkajú obsahu správ o solventnosti a finančnom stave a pravidelných správ orgánom dohľadu a sú zamerané na harmonizáciu zverejňovania informácií a predkladania informácií orgánom dohľadu v miere a spresňujú predpokladaný minimálny obsah vybraných oddielov správ.
1.1.2016Usmernenie EIOPA zo 14. septembra 2015 č. EIOPA-BoS-15/108 SK – Usmernenie o predĺžení lehoty na ozdravenie vo výnimočných nepriaznivých situáciách

Guidelines on the Extension of the Recovery Period
ÁNOUsmernenie má zabezpečiť spravodlivé konkurenčné podmienky v situáciách, keď je jednou z možností predĺženie lehoty na ozdravenie, aby orgány dohľadu vypracovali postupy zbližovania, keď sa budú rozhodovať o tom, komu udeliť predĺženie lehoty, a o trvaní predĺženia lehoty.
1.1.2016Usmernenie EIOPA zo 14. septembra 2015 č. EIOPA-BoS-15/107 SK – Usmernenia o predkladaní informácií na účely finančnej stability

Guidelines on Financial Stability Reporting​
ÁNOUsmernenia sa vydávajú, aby sa zabezpečil stály a jednotný prístup k zhromažďovaniu údajov na účely finančnej stability a aby vnútroštátnym orgánom dohľadu poskytol poučenie o spôsobe zhromažďovania údajov, ktoré si orgán EIOPA vyžiada na základe článku 35 nariadenia o EIOPA.
1.1.2016Usmernenie EIOPA zo 14. septembra 2015 č. EIOPA-BoS-15/106 SK – Usmernenia k metódam určovania trhových podielov na účely predkladania informácií

Guidelines on the methods for determining the market shares for reporting
ÁNOUsmernenia vymedzujú trhové podiely zodpovedajúce 100 % trhov, nad ktorými podľa smernice Solventnosť II vykonáva dohľad každý vnútroštátny príslušný orgán.
1.1.2016Usmernenie EIOPA zo 14. septembra 2015 č. EIOPA-BoS-14/259 SK – Usmernenia k vlastnému posúdeniu rizika a solventnosti

Guidelines on Own Risk Solvency Assessment (ORSA)
ÁNOUsmernenia sú zamerané na to, čo sa má týmto posúdením dosiahnuť. Napríklad posúdenie celkových potrieb solventnosti predstavuje vlastný pohľad poisťovne alebo zaisťovne na svoj rizikový profil, ako aj kapitál a ďalšie nástroje na riadenie, krytie alebo znižovanie týchto rizík, poisťovňa alebo zaisťovňa by sa a zložitosť rizík obsiahnutých v jej činnostiach.
1.1.2016Usmernenie EIOPA zo 14. septembra 2015 č. EIOPA-BoS-14/253 SK – Usmernenia k systému správy a riadenia

Guidelines on System of Governance
ÁNOUsmernenia riešia požiadavky na systém správy a riadenia. ktoré sú zamerané na zabezpečenie spoľahlivého a obozretného riadenia činností podnikov bez ich neprimeraného obmedzovania pri voľbe vlastnej organizačnej štruktúry, pokiaľ ustanovia náležité rozdelenie povinností a stanovujú ďalšie podrobnosti o niekoľkých otázkach týkajúcich sa politiky odmeňovania vrátane zloženia výboru pre odmeňovanie.
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/182 SK – Usmernenia k metodike posudzovaní rovnocennosti vnútroštátnych orgánov dohľadu podľa smernice Solventnosť II

Guidelines on the methodology for equivalence assessments by national supervisory authorities under Solvency II
ÁNOUsmernenia riešia podľa smernice Solventnosť II predpokladanú situáciiu, keď Európska komisia neprijme rozhodnutie o rovnocennosti konkrétnej tretej krajiny, potom podľa článku 227 ods. 2 smernice Solventnosť II orgán dohľadu nad skupinou overí rovnocennosť režimu tretej krajiny na účely výpočtu skupinovej solventnosti, a to z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie zúčastnenej poisťovne alebo zaisťovne.
1.4.2015Usmernenie Eiopa z 27. novembra 2014 č. BoS-14/181 SK – Usmernenie ku skupinovej solventnosti

Guidelines on group solvency
ÁNOCieľom usmernení je stanoviť a harmonizovať požiadavky na výpočet skupinovej solventnosti.Usmernenia sa uplatňujú na všetky metódy výpočtu skupinovej solventnosti, pokiaľ nie je stanovené inak.
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/180 SK – Usmernenia k používaniu vnútorných modelov

Guidelines on the use of internal models
ÁNOCieľom je poskytnúť usmernenia, čo by orgány dohľadu a poisťovne alebo zaisťovne mali zvážiť, aby orgány dohľadu mohli schváliť a dať ďalší súhlas s používaním vnútorného modelu pre výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť a aby poisťovne alebo zaisťovne mohli používať vnútorný model pre výpočet svojej kapitálovej požiadavky na solventnosť v súlade s požiadavkami smernice Solventnosť II, ako sa podrobnejšie špecifikuje vo vykonávacích opatreniach.
1.1.2016Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/179 SK – Usmernenia k procesu preskúmania orgánmi dohľadu

Guidelines on supervisory review process
ÁNOCieľom usmernení je určiť spôsob, akým možno v rámci procesu preskúmania orgánmi dohľadu dosiahnuť perspektívny a primeraný prístup k dohľadu založenom na rizikách.
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/178 SK – Usmernenia k parametrom špecifickým pre podniky

Guidelines on undertaking-specific parameters
ÁNOUsmernenia obsahujú ďalšie špecifikácie týkajúce sa kritérií kvality údajov, ktoré majú zohľadniť v priebehu výpočtu parametrov špecifických pre podniky a parametrov špecifických pre skupinu.
1.1.2016Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/177 SK – Usmernenia ku kapacite technických rezerv a odložených daní absorbovať straty

Guidelines on the loss-absorbing capacity of technical provisions and deferred taxes
ÁNOÚčelom týchto usmernení je vytvoriť dôsledné, efektívne a účinné postupy
dohľadu a zabezpečiť všeobecné, jednotné a dôsledné uplatňovanie práva Únie, pokiaľ ide o výpočet úprav kapitálovej požiadavky na solventnosť  zohľadňujúcich kapacitu technických rezerv a odložených daní absorbovať straty.
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/176 SK – Usmernenia k podmodulu katastrofického rizika v zdravotnom poistení

Guidelines on health catastrophe risk sub-module
ÁNOCieľom usmernení je uľahčiť proces zbližovania medzi členskými štátmi a pomôcť poisťovniam a zaisťovniam primerane identifikovať a vypočítať množstvá týkajúce sa výpočtu kapitálovej požiadavky katastrofického rizika v zdravotnom poistení v rôznych možných prípadoch a situáciách.
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/175 SK – Usmernenia k uplatňovaniu modulu upisovacieho rizika životného poistenia

Guidelines on application of the life underwriting risk module
ÁNOUsmernenia obsahujú poučenie o tom, ktoré miery by sa mali vystaviť šoku na účely výpočtu kapitálovej požiadavky pre modul upisovacieho rizika životného poistenia uvedený v článku 105 ods. 3 smernice Solventnosť II. 
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/174 SK – Usmernenia k zaobchádzaniu s expozíciami voči trhovým rizikám a voči riziku protistrany v rámci štandardného vzorca

Guidelines on the treatment of market and counterparty risk exposures in the standard formula
ÁNOUsmernenia majú uľahčiť zbližovanie postupov medzi členskými štátmi a podporiť podniky pri uplatňovaní modulu trhového rizika a modulu rizika zlyhania protistrany v štandardnom vzorci
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/173 SK – Usmernenia k uplatňovaniu pasívneho zaistenia k podmodulu upisovacieho rizika neživotného poistenia

Guidelines on the Application of Outwards Reinsurance
ÁNOUsmernenia určené na zabezpečenie spoločného, jednotného a dôsledného uplatňovania podmodulu katastrofického rizika neživotného poistenia vrátane posudzovania pasívneho zaistenia poisťovní a zaisťovní.
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/172 SK – Usmernenia k bázickému riziku

Guidelines on basis risk
ÁNOUsmernenia sa týkajú podnikov a odborníkov zodpovedných za posudzovanie techník zmierňovania rizika pri výpočte kapitálovej požiadavky na solventnosť pomocou štandardného vzorca.
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/171 SK – Usmernenia k prístupu založenému na prezretí podkladových expozíci

Guidelines on look-through approach
ÁNOUsmernenia majú podporiť podniky pri výpočte ich kapitálových požiadaviek na solventnosť súvisiacich s trhovým rizikom podľa smernice Solventnosť II.
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/170 SK – Usmernenia k zaobchádzaniu s prepojenými podnikmi vrátane účastí

Guidelines on treatment of related undertakings, including participations
ÁNOUsmernenia sa vzťahujú na zaobchádzanie so všetkými prepojenými podnikmi pri výpočte kapitálovej požiadavky na solventnosť a ich súčasťou je usmernenie k určeniu vlastných zdrojov v prípade účastí vo finančných a v úverových inštitúciách.
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/169 SK – Usmernenia k oddelene spravovaným fondom

Guidelines on ring-fenced funds
ÁNOCieľom usmernení je podporiť konzistentný prístup poskytovaním pomoci podnikom a orgánom dohľadu napríklad pri určovaní, z čoho pozostávajú aktíva a záväzky oddelene spravovaných fondov prostredníctvom určenia aktív a záväzkov súvisiacich s akýmikoľvek obmedzenými položkami vlastných zdrojov, pri výpočte SCR, pre každý oddelene spravovaný fond, v ktorom sa SCR počíta pomocou štandardného vzorca alebo použitím vnútorného modelu, porovnaní množstva obmedzených položiek vlastných zdrojov v rámci oddelene spravovaného fondu s hypotetickou SCR oddelene spravovaného fondu, výpočte SCR vykonávanom podnikmi, v prípade, že existuje jeden alebo viac oddelene spravovaných fondov.
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/168 SK – Usmernenia ku klasifikácii vlastných zdrojov

Guidelines on Classification of Own Funds
ÁNOÚčelom usmernení je poskytnúť rady o používaní zoznamov položiek vlastných zdrojov a vlastností určujúcich zaradenie do každej triedy. V týchto usmerneniach sa stanovujú aj postupy súvisiace s klasifikáciou vlastných zdrojov vrátane predchádzajúceho schválenia položiek neuvedených na zozname položiek vlastných zdrojov orgánom dohľadu.
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/167 SK – Usmernenia k dodatkovým vlastným zdrojom

Guidelines on ancillary own funds
ÁNOV usmerneniach sú opísané faktory v súvislosti s postupom schvaľovania orgánom dohľadu týkajúcim sa položiek dodatkových vlastných zdrojov, klasifikácie položiek dodatkových vlastných zdrojov a prebiehajúceho plnenia kritérií na udelenie schválenia.
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/166 SK – Usmernenia k oceňovaniu technických rezerv

Guidelines on valuation of technical provisions
ÁNOUsmernenia k oceňovaniu technických rezerv sa vytvárajú na zvýšenie konzistentnosti a konvergencie odbornej praxe pre všetky typy a veľkosti poisťovní a zaisťovní vo všetkých členských štátoch a na podporu poisťovniam a zaisťovniam pri výpočte ich technických rezerv podľa smernice Solventnosť II. Odborné posúdenie je kľúčovou zložkou výpočtu technických rezerv a malo by sa použiť pri stanovení predpokladov na použitie pri oceňovaní technických rezerv pre poisťovne a zaisťovne.
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/165 SK – Usmernenia k hraniciam zmlúv

Guidelines on contract boundaries
ÁNOUsmernenia sa vzťahujú na poisťovne a zaisťovne a ich prostredníctvom sa podporuje konzistentné uplatňovanie hraníc poistných a zaistných zmlúv na účely určenia stanovenia hranice medzi súčasnými a budúcimi poisteniami. V usmerneniach sa poskytuje návod na určenie, ktoré poistné alebo zaistné záväzky s ohľadom na budúce poistné vznikajú v súvislosti s článkami 17 a 18 vykonávacích opatrení
1.4.2015Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2014 č. EIOPA-BoS-14/146 SK – Usmernenia k operatívnemu fungovaniu kolégií

Guidelines on operational functioning of colleges
ÁNOUsmernenia zabezpečujú plán na zriadenie kolégia orgánov dohľadu a zjednodušenie spolupráce medzi jeho členmi a účastníkmi v rámci ich spoločného dohľadu, ako je výmena informácií, posudzovanie rizík, kontroly na mieste, rozhodovacie procesy a konzultácie.
23.2.2015Usmernenie EBA, EIOPA, ESMA z 22. decembra 2014 č. JC/GL/2014/01 – Spoločné usmernenia ku konvergencii postupov dohľadu v súvislosti s konzistentnosťou mechanizmov koordinácie dohľadu pre finančné konglomeráty

Joint Guidelines on the convergence of supervisory practices relating to the consistency of supervisory coordination arrangements for financial conglomerates
ÁNOV usmerneniach je vysvetlený názor európskych orgánov dohľadu na príslušné postupy dohľadu na to akým spôsobom sa v konkrétnej oblasti má uplatňovať právo Únie. 
31.12.2014Usmernenie EIOPA z 11. septembra 2014 č. EIOPA-BoS-14-026 SK – Usmernenia k používaniu identifikátora právnickej osoby (LEI)

Guidelines on the use of the Legal Entity Identifier
ÁNOÚčelom usmernenia je umožniť použítie identifikátorov právnickej osoby ako jedinečných kódov prev pre oisťovne a zaisťovne aj pre poisťovacie a zaisťovacie skupiny, ako aj pre institúcie zamestnaneckého dôchodkovského zabezpečenia.Cieľom je dosiahnuť jednotnú celosvetovú identifikáciu strán zúčastňujúcich sa finančných transakcií.
1.1.2014Usmernenie EIOPA z 27. septembra 2013 č. EIOPA-CP-13/09 SK – Usmernenia k posudzovaniu vlastných rizík podniku (na základe zásad ORSA) orientovanému na budúcnosť

Guidelines on Forward Looking assessment of own risks based on the ORSA principles
ÁNOUsmernenia  na posúdenie nepretržitého súladu s regulatórnymi kapitálovými požiadavkami
a požiadavkami týkajúcimi sa technických rezerv podľa článku 45 ods. 1 písm. b) a posúdenie významnosti odchýlky rizikového profilu poisťovne alebo zaisťovne od predpokladov výpočtu kapitálovej požiadavky na solventnosť podľa článku 45 ods. 1 písm. c) smernice Solventnosť II do veľkej miery súvisia s kvantitatívnymi požiadavkami smernice Solventnosť II, ktoré sa počas prípravného obdobia ešte neuplatňujú. 
1.1.2014Usmernenie EIOPA z 27. septembra 2013 č. EIOPA-CP-13/08 SK – Usmernenia k systému správy a riadenia

Preparatory Guidelines on System of Governance
ÁNOUsmernenia  vychádzajú z článkov 40 až 49, 93, 132 a 246 smernice SII a považujú sa za prípravu implementácie smernice SII spočívajúce v prípravných krokoch. Obsahujú usmernenia k zásade „obozretnej osoby“. Usmernenia týkajúce sa aktuárskej funkcie obsahujú odkazy na kapitálové požiadavky a technické rezervy. Tieto odkazy sa majú považovať za odkazy na požiadavky smernice Solventnosť II. Väčšina úloh aktuárskej funkcie sa týka koordinácie technických rezerv podľa smernice Solventnosť II.
1.1.2014Usmernenie EIOPA z 27. septembra 2013 č. EIOPA-CP-13/011 SK – Usmernenia k pred-aplikačnému procesu vnútorných modelov aplikačnému procesu vnútorných modelov

Guidelines on pre application of internal models
ÁNOUsmernenia platia pre pred-aplikačný proces vnútorných modelov v ktorom sa od národných orgánov očakáva vypracovanie stanoviska k tomu, do akej miery je poisťovňa alebo zaisťovňa pripravená predložiť žiadosť podľa smernice SII o použitie vnútorného modelu na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť a splniť požiadavky na vnútorné modely stanovené v tejto smernici, a to najmä v článkoch 112,113, 115, 116 a 120 až 126
1.1.2014Usmernenie EIOPA z 27. septembra 2013 č. EIOPA-CP-13/010 SK – Usmernenia o predkladaní informácií príslušným národným orgánom

Guidelines on Submission of Information to National Competent Authorities
ÁNOUsmernenia sa považujú za prípravu implementácie smernice SII, ktorá spočíva v prípravných krokoch a rešpektujú kľúčové oblasti smernice SII. Tieto oblasti tvoria systém správy a riadenia.
3.12.2013Usmernenie EIOPA z 27. novembra 2013 č. EIOPA-BoS-13/164 SK- Usmernenia k vybavovaniu sťažností sprostredkovateľmi poistenia

Guidelines on Complaints Handling by Insurance Intermediaries
ÁNOUsmernenia sú určené pre sprostredkovateľov poistenia a  upravujú postup pri vybavovaní sťažností, aby sa zabezpečila primeraná ochrana poistencov. 
1.11.2012Usmernenie EIOPA zo 14. júna 2012 č. EIOPA-BoS-12/069 SK – Usmernenia k vybavovaniu sťažností poisťovňami

Guidelines on Complaints-Handling by Insurance Undertakings
ÁNOUsmernenia sú určené pre poisťovne a  upravujú postup pri vybavovaní sťažností, aby sa zabezpečila primeraná ochrana poistencov.