Dohľad nad finančným trhom

Národná banka Slovenska (NBS) vykonáva od roku 2006 integrovaný dohľad nad subjektmi finančného trhu v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia. Všeobecné pravidlá postupu pri dohľade nad finančným trhom sú upravené zákonom o dohľade nad finančným trhom.

NBS je súčasťou Európskeho systému finančného dohľadu, ktorý sa zriadil k 1. januáru 2011, a ktorý zabezpečuje dohľad nad finančným systémom Európskej únie.

Od júna 2013 je NBS zverená právomoc vykonávať politiku obozretnosti na makroúrovni ako súčasť dohľadu nad finančným trhom. Jej úlohou je identifikovať, monitorovať a zmierňovať systémové riziká pre finančný systém, a tým prispievať k udržiavaniu stability finančného systému ako celku.

V novembri 2014 sa NBS stala súčasťou jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism - SSM), ktorý je prvým pilierom bankovej únie. Projekt bankovej únie vznikol ako reakcia na globálnu hospodársku a finančnú krízu.

Od januára 2015 NBS

  • pôsobí ako orgán ochrany spotrebiteľa na slovenskom finančnom trhu. To znamená, že dohliada na ochranu práv finančných spotrebiteľov a iných klientov s cieľom prispieť k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu,
  • odborne a organizačne zabezpečuje pôsobnosť a právomoci Rady pre riešenie krízových situácií.  Ide o národný rezolučný orgán pre riešenie krízových situácií vybraných inštitúcií vo finančnom sektore SR. Rada je súčasťou jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií,  t. j. druhého piliera bankovej únie.

 

Nahlasovanie porušení (Whistleblowing)

Aktuality

30.9.2020
Správa o stave a vývoji finančného trhu za 1. polrok 2020

23.9.2020
V rámci pripravovanej európskej regulácie zohľadňujúcej udržateľnosť spustili inštitúcie európskych orgánov dohľadu EBA, ESMA a EIOPA zisťovanie, v ktorom žiadajú verejnosť o názor na informácie pre klienta, ktoré sa klientovi budú poskytovať v rámci predzmluvného informovania. Klient v rámci toho dostane informácie o zohľadnení environmentálnych, sociálno-ekonomických faktoroch a klimatických dopadoch finančného produktu, ktorý si plánuje zakúpť.
Dotazník je možné vyplniť online na stránke https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ESGtemplatesSFDR

16.9.2020
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 8. septembra 2020 rozhodla o zrušení rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 21/2016 z 27. septembra 2016 o uznaní miery tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika pre expozície nachádzajúce sa v Estónsku. Rozhodnutie Bankovej rady NBS nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska“ na stránke

10.9.2020
NBS vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 24. septembra 2020, viac

18.8.2020
NBS vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 23. septembra 2020, viac