Dohľad nad finančným trhom

Národná banka Slovenska (NBS) vykonáva od roku 2006 integrovaný dohľad nad subjektmi finančného trhu v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia. Všeobecné pravidlá postupu pri dohľade nad finančným trhom sú upravené zákonom o dohľade nad finančným trhom.

NBS je súčasťou Európskeho systému finančného dohľadu, ktorý sa zriadil k 1. januáru 2011, a ktorý zabezpečuje dohľad nad finančným systémom Európskej únie.

Od júna 2013 je NBS zverená právomoc vykonávať politiku obozretnosti na makroúrovni ako súčasť dohľadu nad finančným trhom. Jej úlohou je identifikovať, monitorovať a zmierňovať systémové riziká pre finančný systém, a tým prispievať k udržiavaniu stability finančného systému ako celku.

V novembri 2014 sa NBS stala súčasťou jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism - SSM), ktorý je prvým pilierom bankovej únie. Projekt bankovej únie vznikol ako reakcia na globálnu hospodársku a finančnú krízu.

Od januára 2015 NBS

  • pôsobí ako orgán ochrany spotrebiteľa na slovenskom finančnom trhu. To znamená, že dohliada na ochranu práv finančných spotrebiteľov a iných klientov s cieľom prispieť k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu,
  • odborne a organizačne zabezpečuje pôsobnosť a právomoci Rady pre riešenie krízových situácií.  Ide o národný rezolučný orgán pre riešenie krízových situácií vybraných inštitúcií vo finančnom sektore SR. Rada je súčasťou jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií,  t. j. druhého piliera bankovej únie.

 

Nahlasovanie porušení (Whistleblowing)

Aktuality

11.5.2021
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 4. júna 2021, viac na http://regfap.nbs.sk/skusky/terminy

6.4.2021
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 30. 3. 2021 prerokovala a schválila Makroprudenciálny komentár - marec 2021 a ponechala mieru proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,00 %

31.3.2021
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 30.3.2021 prerokovala a schválila Správu o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS za rok 2020

25.1.2021
Banková rada Národnej banky Slovenska dňa 22. 1. 2021 rozhodla o ponechaní miery proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,00 %

20.1.2021
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 12. januára 2021 schválila Odporúčanie Národnej banky Slovenska o distribúcii vlastných zdrojov a zisku bankami počas pandémie COVID-19

28.10.2020
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 27. 10. 2020 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - október 2020 a rozhodla o ponechaní miery proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,00 %

30.9.2020
Správa o stave a vývoji finančného trhu za 1. polrok 2020