Dohľad nad finančným trhom

Národná banka Slovenska (NBS) vykonáva od roku 2006 integrovaný dohľad nad subjektmi finančného trhu v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia. Všeobecné pravidlá postupu pri dohľade nad finančným trhom sú upravené zákonom o dohľade nad finančným trhom.

NBS je súčasťou Európskeho systému finančného dohľadu, ktorý sa zriadil k 1. januáru 2011, a ktorý zabezpečuje dohľad nad finančným systémom Európskej únie.

Od júna 2013 je NBS zverená právomoc vykonávať politiku obozretnosti na makroúrovni ako súčasť dohľadu nad finančným trhom. Jej úlohou je identifikovať, monitorovať a zmierňovať systémové riziká pre finančný systém, a tým prispievať k udržiavaniu stability finančného systému ako celku.

V novembri 2014 sa NBS stala súčasťou jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism - SSM), ktorý je prvým pilierom bankovej únie. Projekt bankovej únie vznikol ako reakcia na globálnu hospodársku a finančnú krízu.

Od januára 2015 NBS

  • pôsobí ako orgán ochrany spotrebiteľa na slovenskom finančnom trhu. To znamená, že dohliada na ochranu práv finančných spotrebiteľov a iných klientov s cieľom prispieť k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu,
  • odborne a organizačne zabezpečuje pôsobnosť a právomoci Rady pre riešenie krízových situácií.  Ide o národný rezolučný orgán pre riešenie krízových situácií vybraných inštitúcií vo finančnom sektore SR. Rada je súčasťou jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií,  t. j. druhého piliera bankovej únie.

 

Nahlasovanie porušení (Whistleblowing)

Aktuality

14.12.2018
Dňa 13.11.2018 ESMA zverejnila konzultačný materiál k prospektom s názvom Consultation Paper on Draft guidelines on the reporting to competent authorities under article 37 of the MMF Regulation. Termín na predkladanie príspevkov je do 14.2.2019.   viac

7.12.2018
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 18. januára 2019   viac

4.12.2018
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 27. novembra 2018 prerokovala a schválila Správu o finančnej stabilite k novembru 2018   (Zhrnutie)

23.10.2018
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 23. októbra 2018 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - október 2018 a rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,5 % s účinnosťou od 1. novembra 2019