en en

Prehľad usmernení Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) v oblasti trhu cenných papierov prijatých Národnou bankou Slovenska

Účelom usmernení ESMA vo všeobecnosti je vytvoriť konzistentné, účinné a efektívne postupy dohľadu v rámci Európskeho systému finančného dohľadu a zaistiť spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie práva EÚ.

V súlade s Metodickým usmernením NBS č. 4/2023 k aplikácii usmernení európskych orgánov dohľadu, ak NBS vyslovila súlad s usmerneniami EBA, od dohliadaných subjektov sa očakáva, že budú konať v súlade s týmito usmerneniami.

Rok 2024

Dátum účinnostiNázovVyslovenie súladu zo strany NBSStručná informácia o obsahu usmernení
7.5.2024*Usmernenie k scenárom stresových testov podľa nariadenia o fondoch peňažného trhu

Guidelines on stress tests scenarios under the MMF Regulation
ZATIAĽ NIE
 
NBS vyslovila zámer byť v súlade s usmerneniami a to od momentu, keď dohliadaný subjekt podliehajúci dohľadu NBS začne svoju činnosť podliehajúcu usmerneniam.
Tieto usmernenia sa uplatňujú v súvislosti s článkom 28 nariadenia o fondoch peňažného trhu a stanovujú sa v nich spoločné referenčné parametre pre scenáre stresových testov, ktoré sa majú zahrnúť do stresových testov vykonaných fondmi peňažného trhu alebo správcami fondov peňažného trhu v súlade s týmto článkom.
V súlade s článkom 28 ods. 7 nariadenia o fondoch peňažného trhu sa aktualizujú aspoň raz za rok s prihliadnutím na najnovší trhový vývoj.
9.4.2024Usmernenia o posúdení riešiteľnosti krízovej situácie (článok 15 ods. 5 nariadenia CCP RRR)

Guidelines on the assessment of resolvability (Article 15(5) of CCPRRR)
ZATIAĽ NIE
 
NBS vyslovila zámer byť v súlade s usmerneniami a to od momentu, keď dohliadaný subjekt podliehajúci dohľadu NBS začne svoju činnosť podliehajúcu usmerneniam.
Cieľom týchto usmernení je podporiť konvergenciu postupov riešenia krízových situácií. Usmernenia stanovujú spoločný súbor aspektov, ktoré musia orgány pre riešenie krízových situácií zohľadniť počas posudzovania riešiteľnosti krízovej situácie, a to pomocou 26 skutočností uvedených v oddiele C prílohy k nariadeniu CCP RRR.
9.4.2024Usmernenia o zhrnutí plánov riešenia krízových situácií

Guidelines on the summary of resolution plans
ZATIAĽ NIE
 
NBS vyslovila zámer byť v súlade s usmerneniami a to od momentu, keď dohliadaný subjekt podliehajúci dohľadu NBS začne svoju činnosť podliehajúcu usmerneniam.
Cieľom týchto usmernení je poskytnúť rezolučným orgánom usmernenie k zhrnutiu plánu riešenia krízových situácií, ktoré sa má zverejniť centrálnym protistranám podliehajúcim plánovaniu riešenia krízových situácií. Usmernenia objasňujú kľúčové prvky plánu riešenia krízových situácií a kľúčové prvky scenárov stanovených rezolučným orgánom, ktoré by malo obsahovať toto zhrnutie. Usmernenia uvádzajú aj vzor zhrnutia plánu riešenia krízových situácii (Príloha A).
2.4.2024Usmernenia o písomných opatreniach a postupoch pre fungovanie kolégií pre riešenie krízových situácií

Guidelines on written arrangements and procedures for the functioning of resolution colleges
ZATIAĽ NIE
 
NBS vyslovila zámer byť v súlade s usmerneniami a to od momentu, keď dohliadaný subjekt podliehajúci dohľadu NBS začne svoju činnosť podliehajúcu usmerneniam.
Tieto usmernenia sa vzťahujú na orgány pre riešenie krízových situácií centrálnych protistrán.

V usmerneniach sa uvádza vzor štandardného písomného dojednania medzi členmi kolégia pre riešenie krízových situácií (Príloha), ktorým sa stanovujú praktické opatrenia pre zriadenie a efektívne fungovanie kolégia pre riešenie krízových situácií.
2.4.2024Usmernenia o druhoch a obsahu ustanovení dohôd o spolupráci (článok 79 nariadenia o CCP RRR)

Guidelines on the types and content of the provisions of Cooperation Arrangements
(Article 79 of CCPRRR)
ZATIAĽ NIE
 
NBS vyslovila zámer byť v súlade s usmerneniami a to od momentu, keď dohliadaný subjekt podliehajúci dohľadu NBS začne svoju činnosť podliehajúcu usmerneniam.
Tieto usmernenia sa uplatňujú v súvislosti s článkom 79 nariadenia CCP RRR v spojitosti s druhmi a obsahom ustanovení dohôd o spolupráci.

V dohode o spolupráci sa stanovujú postupy a opatrenia medzi zmluvnými stranami na výmenu informácií potrebných na vykonávanie určitých úloh, na vykonávanie právomocí podľa ich príslušných právnych predpisov a na spoluprácu s cieľom podporiť účinné cezhraničné plánovanie riešenia krízových situácií a riešenie krízových situácií.
3.10.2022Usmernenia o prenose údajov medzi archívmi obchodných údajov podľa EMIR a SFTR

Guidelines on transfer of data between Trade Repositories under EMIR and SFTR
ÁNOTieto usmernenia sa vzťahujú na archívy obchodných údajov registrované alebo uznané ESMA, na príslušné vnútroštátne orgány a ohlasujúce zmluvné strany alebo subjekty ohlasujúce v ich mene.
Usmernenia upravujú ohlasovanie údajov o derivátoch zmluvnými stranami a centrálnymi protistranami tak, aby nedochádzalo k duplicitám, tiež postupy prenosnosti dát a samotný prenos derivátov medzi archívmi obchodných údajov a uchovávanie záznamov o údajoch o derivátoch.

Týmito usmerneniami sa menia Usmernenia pre prenos údajov medzi archívmi obchodných údajov
29.4.2024Usmernenia pre ohlasovanie podľa nariadenia EMIR

Guidelines for reporting under EMIR
ÁNOUsmernenia sa uplatňujú v súvislosti s povinnosťou ohlasovania derivátov, ako sa uvádza v článku 9 nariadenia EMIR, a povinnosťami archívov obchodných údajov podľa článkov 78 a 81 nariadenia EMIR.  Vzťahujú sa na finančné a nefinančné protistrany derivátov, na archívy obchodných údajov a na príslušné orgány. Účelom je harmonizácia a štandardizácia ohlasovania údajov podľa EMIR s cieľom účinnejšieho monitorovania systémového rizika.

*pokiaľ ide o časti uvedené červeným písmom – ostatné časti usmernení sa už uplatňujú od dátumov stanovených v článkoch 44 a 47 nariadenia o fondoch peňažného trhu

Rok 2023

Dátum účinnostiNázovVyslovenie súladu zo strany NBSStručná informácia o obsahu usmernení
3.10.2023Usmernenia k požiadavkám na riadenie produktov stanoveným v smernici MiFID II

Guidelines on MiFID II product governance requirements
ÁNOTieto usmernenia sa uplatňujú v súvislosti s vytváraním alebo distribúciou finančných nástrojov a štruktúrovaných vkladov. Konkrétne sa tieto usmernenia uplatňujú vo vzťahu k týmto požiadavkám:
i. článok 9 ods. 3 smernice MiFID II;
ii. článok 16 ods. 3 a ods. 6 smernice MiFID II;
iii. článok 24 ods. 1 a ods. 2 smernice MiFID II;
iv. články 9 a 10 delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2017/5932.

Predchádzajúce Usmernenia k požiadavkám na riadenie produktov stanoveným v smernici MiFID II sa prestanú uplatňovať 3.10.2023.
1.7.2023Guidelines on Disclosure Requirements for Initial Reviews and Preliminary RatingsN/A

Usmernenia sú zamerané na subjekty, ktoré nepodliehajú dohľadu NBS.
Tieto usmernenia sa vzťahujú na ratingové agentúry usadené v Únii a zaregistrované orgánom ESMA v súlade s nariadením o ratingových agentúrach a týkajú sa času, obsahu a formátu informácií zverejňovaných o všetkých subjektoch alebo dlhových nástrojoch, ktoré im boli predložené na úvodné preskúmanie alebo predbežný rating.
2.8.2023Guidelines further specifying the circumstances for temporary restrictions in the case of a significant non-default event in accordance with Article 45a of EMIRZATIAĽ NIE
 
NBS vyslovila zámer byť v súlade s usmerneniami a to od momentu, keď dohliadaný subjekt podliehajúci dohľadu NBS začne svoju činnosť podliehajúcu usmerneniam.
Usmernenia poskytujú príslušným orgánom usmernenia týkajúce sa okolností, za ktorých by mali zvážiť požiadavku od centrálnej protistrany, aby sa zdržala prijímania určitých obmedzených opatrení na ochranu ich kapitálových zdrojov. V usmerneniach sa identifikujú ukazovatele a rozpracúvajú okolnosti, ktoré vedú k zváženiu, či je potrebné požadovať, aby centrálna protistrana upustila od prijatia týchto opatrení.
2.8.2023Guidelines on the methodology to be used by the resolution authority for determining the valuation of contracts prior to their termination as referred to in Article 29(1) of CCPRRRZATIAĽ NIE
 
NBS vyslovila zámer byť v súlade s usmerneniami a to od momentu, keď dohliadaný subjekt podliehajúci dohľadu NBS začne svoju činnosť podliehajúcu usmerneniam.
Usmernenia pokrývajú proces rezolučného oceňovania, jeho rozsah. Oceňovanie podľa pravidiel fungovania pre CCP by sa mali zvážiť ako prvé a až následne, ak je to nevyhnuté, zvážiť použitie ocenenia pomocou alternatívnych metód. Usmernenia tiež obsahuje požiadavky, aby centrálna protistrana poskytovala informácie orgánu pre riešenie krízových situácií a na jeho pripravenosť vykonať ich vyhodnotenie.
1.8.2023Usmernenia o uplatňovaní okolností, za ktorých sa centrálna protistrana považuje za zlyhávajúcu alebo pravdepodobne zlyhávajúcu (článok 22 ods. 6 nariadenia CCPR)

Guidelines on the application of the circumstances under which a central counterparty is deemed to be failing or likely to fail (Article 22(6) of CCPRRR)
ZATIAĽ NIE
 
NBS vyslovila zámer byť v súlade s usmerneniami a to od momentu, keď dohliadaný subjekt podliehajúci dohľadu NBS začne svoju činnosť podliehajúcu usmerneniam.
Usmernenia objasňujú rôzne okolnosti, za ktorých sa centrálna protistrana (CCP) považuje za zlyhávajúcu alebo pravdepodobne zlyhávajúcu, čo je jednou z troch kumulatívnych podmienok stanovených na aktiváciu opatrenia na riešenie krízovej situácie.
Ich cieľom je najmä podporovať zbližovanie postupov dohľadu a riešenia krízových situácií, pokiaľ ide o spôsob a čas začatia riešenia krízovej situácie vzhľadom na okolnosti, za ktorých sa CCP považuje za zlyhávajúcu alebo pravdepodobne zlyhávajúcu. V týchto usmerneniach sa uvádza súbor objektívnych prvkov, ktoré by mali podporiť konštatovanie, že CCP zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá.
1.8.2023Usmernenia o konzistentnom uplatňovaní spúšťacích faktorov pre využívanie opatrení včasnej intervencie (článok 18 ods. 8 nariadenia CCPRRR)
 Guidelines on the consistent application of the triggers for the use of Early Intervention Measures (Article 18(8) of CCPRRR)
ZATIAĽ NIE
 
NBS vyslovila zámer byť v súlade s usmerneniami a to od momentu, keď dohliadaný subjekt podliehajúci dohľadu NBS začne svoju činnosť podliehajúcu usmerneniam.
Tieto usmernenia sa týkajú spoločných postupov a metodík postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu podľa článku 21 nariadenia EMIR. Týmito usmerneniami sa nezavádzajú nové požiadavky pre centrálne protistrany okrem tých požiadaviek, ktoré sú špecifikované v nariadení EMIR alebo v príslušných technických predpisoch.

Cieľom týchto usmernení je najmä poskytnúť orgánom dohľadu usmernenia pre také situácie, kedy by mali zvážiť uplatňovanie opatrení včasnej intervencie voči centrálnej protistrane. V usmerneniach sa uvádzajú usmerňujúce ukazovatele, ktoré pôsobia ako spúšťače, kedy sa má zvážiť potreba uplatnenia opatrení včasnej intervencie.
3.10.2023Usmernenia o určitých aspektoch požiadaviek na odmeňovanie podľa smernice MiFID II

Guidelines on certain aspects of the MIFID II remuneration requirements
ÁNOTieto usmernenia sa uplatňujú vo vzťahu k požiadavkám na odmeňovanie stanovených v článku 27 delegovaného nariadenia, ktorým sa dopĺňa smernica MiFID II, ako aj k požiadavkám týkajúcich sa konfliktu záujmov stanoveným v článku 16 ods. 3 a v článku 23 smernice MiFID II a v článku 34 delegovaného nariadenia, ktorým sa dopĺňa smernica MiFID II v oblasti odmeňovania na jednej strane a k pravidlám výkonu činnosti stanoveným v článku 24 ods. 1 a ods. 10 smernice MiFID II na druhej strane. Okrem toho tieto usmernenia objasňujú uplatňovanie požiadaviek na správu a riadenie v oblasti odmeňovania podľa článku 9 ods. 3 smernice MIFID II.
3.10.2023Usmernenia o určitých aspektoch požiadaviek na vhodnosť podľa smernice MiFID II

Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirement
ÁNOTieto usmernenia sa uplatnia v súvislosti s článkom 25 ods. 2 smernice MiFID II a článkami 54 a 55 delegovaného nariadenia, ktorým sa dopĺňa smernica MiFID II, a to na poskytovanie investičných služieb investičné poradenstvo a riadenie portfólia. v zásade sa týkajú situácií, keď sa služby poskytujú retailovým klientom. V relevantnom rozsahu by sa mali uplatňovať aj v prípadoch, keď sa služby poskytujú profesionálnym klientom, a to s ohľadom na ustanovenia článku 54 ods. 3 delegovaného nariadenia a prílohu II k smernici MiFID II.

Predchádzajúce Usmernenia o určitých aspektoch požiadaviek na vhodnosť podľa smernice MiFID II sa prestanú uplatňovať 3.10.2023.
25.5.2023Usmernenia o ukazovateľoch plánu ozdravenia centrálnej protistrany

Guidelines on CCP recovery plan indicators
ZATIAĽ NIE
 
NBS vyslovila zámer byť v súlade s usmerneniami a to od momentu, keď dohliadaný subjekt podliehajúci dohľadu NBS začne svoju činnosť podliehajúcu usmerneniam.
Tieto usmernenia vychádzajú z článku 9 ods. 5 CCPRRR . Ich zámerom je najmä špecifikovať minimálny zoznam kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov, ktoré sa majú zahrnúť do plánov ozdravenia centrálnych protistrán. Cieľom prípravy súboru ukazovateľov plánu ozdravenia je vymedziť súbor podmienok aktivácie, ktoré by každá centrálna protistrana mala používať pri vymedzovaní okamihov, v ktorých sa musí rozhodnúť, či bude konať podľa svojho plánu ozdravenia, a určiť, ktoré konkrétne činnosti alebo opatrenia obsiahnuté v pláne ozdravenia môžu byť prijaté, v súlade s podmienkami a požiadavkami stanovenými v CCPRRR. Cieľom týchto usmernení je zabezpečiť aj monitorovanie všetkých relevantných druhov a zdrojov rizika a ich začlenenie do monitorovacieho systému, keďže ide o nevyhnutné kroky na zabezpečenie toho, aby ukazovatele plánu ozdravenia boli celkovo účinné.

Tieto usmernenia by sa mali vykladať v spojení s usmerneniami ESMA k scenárom plánu ozdravenia centrálnej protistrany (ESMA ESMA91-372-1701).
25.5.2023Usmernenia o scenároch plánu ozdravenia centrálnej protistrany

Guidelines on CCP recovery plan scenarios
ZATIAĽ NIE
 
NBS vyslovila zámer byť v súlade s usmerneniami a to od momentu, keď dohliadaný subjekt podliehajúci dohľadu NBS začne svoju činnosť podliehajúcu usmerneniam.
Tieto usmernenia sa uplatňujú v súvislosti s článkom 9 ods. 12 CCPRRR. Ich zámerom je špecifikovať škálu scenárov plánov ozdravenia, ktoré majú centrálne protistrany zohľadniť pri vypracúvaní a dodržiavaní svojich plánov ozdravenia a príslušné orgány pri posudzovaní týchto plánov ozdravenia. Cieľom prípravy škály scenárov plánov ozdravenia je vymedziť rozsah budúcich výskytov závažných ťažkostí, ktorým môže centrálna protistrana čeliť a pri ktorých môže byť skúšaná účinnosť opatrení na ozdravenie a primeranosť ukazovateľov obsiahnutých v pláne ozdravenia centrálnej protistrany.

Tieto usmernenia by sa mali vykladať v spojení s usmerneniami ESMA k ukazovateľom plánu ozdravenia centrálnej protistrany.
23.3.2023Usmernenie k štandardným formulárom, formátom a vzorom na podávanie žiadosti o povolenie na prevádzkovanie trhovej infraštruktúry DLT

Guidelines on standard forms, formats and templates to apply for permission to operate a DLT market infrastructure
ZATIAĽ NIE
 
NBS vyslovila zámer byť v súlade s usmerneniami a to od momentu, keď dohliadaný subjekt podliehajúci dohľadu NBS začne svoju činnosť podliehajúcu usmerneniam.
Tieto usmernenia sa vzťahujú na štandardné formuláre, formáty a vzory, ktoré sa majú používať na predkladanie informácií pri podávaní žiadostí o akékoľvek osobitné povolenie na prevádzkovanie trhovej infraštruktúry DLT (DLT MI), konkrétne:
multilaterálneho obchodného systému DLT (DLT MTF), DLT systému vyrovnania (systém DLT SS) a DLT systému obchodovania a vyrovnania (systém DLT TSS).
28.3.2023*Usmernenie k scenárom stresových testov podľa nariadenia o fondoch peňažného trhu-aktualizácia

Guidelines on stress tests scenarios under the MMF Regulation
 
ZATIAĽ NIE
 
NBS vyslovila zámer byť v súlade s usmerneniami a to od momentu, keď dohliadaný subjekt podliehajúci dohľadu NBS začne svoju činnosť podliehajúcu usmerneniam.
Tieto usmernenia sa uplatňujú v súvislosti s článkom 28 nariadenia o fondoch peňažného trhu a stanovujú sa v nich spoločné referenčné parametre pre scenáre stresových testov, ktoré sa majú zahrnúť do stresových testov vykonaných fondmi peňažného trhu alebo správcami fondov peňažného trhu v súlade s týmto článkom.
V súlade s článkom 28 ods. 7 nariadenia o fondoch peňažného trhu sa aktualizujú aspoň raz za rok s prihliadnutím na najnovší trhový vývoj.

*pokiaľ ide o časti uvedené červeným písmom – ostatné časti usmernení sa už uplatňujú od dátumov stanovených v článkoch 44 a 47 nariadenia o fondoch peňažného trhu

Rok 2022

Dátum účinnostiNázovVyslovenie súladu zo strany NBSStručná informácia o obsahu usmernení
5.7.2022*Usmernenie k scenárom stresových testov podľa nariadenia o fondoch peňažného trhu-aktualizácia

Guidelines on stress tests scenarios under the MMF Regulation
 
ZATIAĽ NIE
 
NBS vyslovila zámer byť v súlade s usmerneniami a to od momentu, keď dohliadaný subjekt podliehajúci dohľadu NBS začne svoju činnosť podliehajúcu usmerneniam.
Tieto usmernenia sa uplatňujú v súvislosti s článkom 28 nariadenia o fondoch peňažného trhu a stanovujú sa v nich spoločné referenčné parametre pre scenáre stresových testov, ktoré sa majú zahrnúť do stresových testov vykonaných fondmi peňažného trhu alebo správcami fondov peňažného trhu v súlade s týmto článkom.
V súlade s článkom 28 ods. 7 nariadenia o fondoch peňažného trhu sa aktualizujú aspoň raz za rok s prihliadnutím na najnovší trhový vývoj.
13.6.2022Usmernenia o nariadení o zneužívaní trhu – Odklad zverejnenia dôverných informácií a interakcie s prudenciálnym dohľadom
 
Guidelines on MAR – Delay in the disclosure of inside information and interactions with prudential supervision
ÁNOV usmerneniach sa uvádza neúplný, orientačný zoznam oprávnených záujmov emitentov, ktoré by boli poškodené bezodkladným zverejnením dôverných informácií, a situácií, keď odklad zverejnenia dôverných informácií môže viesť k zavádzaniu verejnosti podľa článku 17 ods. 11 nariadenia MAR. Okrem toho sa v týchto usmerneniach poskytujú objasnenia týkajúce sa existencie dôverných informácií v súvislosti s kapitálovými požiadavkami a kapitálovými usmerneniami v rámci piliera 2.
13.10.2022Usmernenia o určitých aspektoch požiadaviek smernice MiFID II na primeranosť a samotné vykonávanie pokynov
 
Guidelines on certain aspects of the MiFID II appropriateness and execution-only requirements
ÁNOUsmernenia sú dôležitým prvkom na ochranu investorov pri poskytovaní investičných služieb a sú určené ako orgánom dohľadu, tak aj spoločnostiam, ktoré poskytujú investičné služby iné ako riadenie portfólia a investičné poradenstvo. Obchodníci s cennými papiermi, banky a sprostredkovatelia, ktorí poskytujú iné investičné služby ako riadenie portfólia alebo investičné poradenstvo sú povinní zisťovať informácie o znalostiach a skúsenostiach klienta, aby mohli posúdiť či investičná služba alebo produkt sú pre neho primerané, prípadne poskytnúť klientovi upozornenie, ak investičnú službu alebo produkt považujú za neprimerané.
11.5.2022Usmernenia o spoločných postupoch a metodikách postupu preskúmania a hodnotenia centrálnych protistrán orgánmi dohľadu podľa článku 21 EMIR
 
Guidelines on common procedures and methodologies on supervisory review and evaluation process of CCPs under Article 21 of EMIR
ZATIAĽ NIE
 
NBS vyslovila zámer byť v súlade s usmerneniami a to od momentu, keď dohliadaný subjekt podliehajúci dohľadu NBS začne svoju činnosť podliehajúcu usmerneniam.
Tieto usmernenia sa vzťahujú na príslušné orgány vymedzené v článku 22 nariadenia EMIR vykonávajúce dohľad nad centrálnymi protistranami, ktorým bolo udelené povolenie podľa článku 14 EMIR.
 
Tieto usmernenia sa týkajú spoločných postupov a metodík postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu podľa článku 21 nariadenia EMIR. Týmito usmerneniami sa nezavádzajú nové požiadavky pre centrálne protistrany okrem tých požiadaviek, ktoré sú špecifikované v nariadení EMIR alebo v príslušných technických predpisoch.

*pokiaľ ide o časti uvedené červeným písmom – ostatné časti usmernení sa už uplatňujú od dátumov stanovených v článkoch 44 a 47 nariadenia o fondoch peňažného trhu

Rok 2021

Dátum účinnostiNázovVyslovenie súladu zo strany NBSStručná informácia o obsahu usmernení
31.1.2022Usmernenia o výpočte pozícií v SFT archívmi obchodných údajov

Guidelines on calculation of positions in SFTs by Trade Repositories
N/A

Usmernenia sú zamerané na subjekty, ktoré nepodliehajú dohľadu NBS.
Tieto usmernenia sa budú vzťahovať na archívy obchodných údajov vymedzené v článku 3 ods. 1 nariadenia SFTR a registrované podľa kapitoly III tohto nariadenia.
Usmernenia sa uplatňujú vo vzťahu k: a) výpočtom vykonávaných archívmi obchodných údajov a formátu poskytovania prístupu k údajom podľa článku 80 ods. 4 nariadenia EMIR, ako sa uvádza v článku 5 ods. 2 SFTR a podrobne opisuje v článku 5 RTS o agregácii údajov; b) úrovni prístupu k pozíciám poskytovaným archívmi obchodných údajov subjektom uvedeným v článku 12 ods. 2 SFTR s prístupom k pozíciám v súlade s článkom 3 RTS o prístupe k údajom.
8.2.2022Usmernenia k  ohlasovaniu zlyhaní vyrovnaní podľa článku 7 CSDR

Guidelines on settlement fails reporting under Article 7 of CSDR
ÁNOÚčelom týchto usmernení je objasniť rozsah údajov, ktoré majú vykazovať centrálne depozitáre cenných papierov, zastúpenie a oceňovanie finančných nástrojov, ako aj spôsob ohlasovania zlyhaní vyrovnania na základe dôvodu (príčiny) zlyhaní vyrovnania.
31.5.2022Usmernenia o metodike, funkcii dohľadu a uchovávaní záznamov podľa nariadenia o referenčných hodnotách

Guidelines on methodology, oversight function and record keeping under the Benchmarks Regulation
ÁNOUsmernenia o podrobných údajoch o akejkoľvek metodike, ktorá sa má použiť za výnimočných okolností ako aj o podstatných zmenách metodiky použitej  na stanovenie  kritickej alebo významnej  referenčnej hodnoty, usmernenia o funkcii dohľadu a o požiadavkách uchovávania záznamov. Účelom týchto usmernení je aj zmena a doplnenie existujúcich usmernení k nevýznamným referenčným hodnotám.
1.1.2022Usmernenia o  povinnostiach vyplývajúcich zo smernice MiFID II/nariadenia MiFIR v oblasti údajov o trhu

Guidelines on the MiFIDII/MiFIR obligations on market data
ÁNOUsmernenia sa uplatňujú vo vzťahu k údajom o trhu, ktoré obchodné miesta, systematickí internalizátori, APA a CTP musia zverejňovať na účely režimu predobchodnej a poobchodnej transparentnosti v zmysle príslušných ustanovení MiFIR a MiFID II. Zároveň zabezpečujú, aby účastníci finančného trhu jednotne rozumeli požiadavke poskytovať údaje o trhu za primeraných obchodných podmienok (RCB) vrátane požiadaviek na zverejnenie, ako aj požiadavke poskytovať údaje o trhu 15 minút po zverejnení (oneskorené údaje) bezplatne.
2.2.2022Usmernenia o  marketingových oznámeniach podľa nariadenia o cezhraničnej distribúcii fondov

Guidelines on marketing communications under the Regulation on cross-border distribution of funds
ÁNOTieto usmernenia sa vzťahujú na správcovské spoločnosti podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) vrátane všetkých PKIPCP, ktoré neurčili správcovskú spoločnosť PKIPCP, správcov alternatívnych investičných fondov (AIF), správcov európskeho fondu rizikového kapitálu (EuVECA) a správcov európskeho fondu sociálneho podnikania (EuSEF).
31.12.2021Usmernenia ESMA a EBA k posúdeniu vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie

ESMA/EBA Joint Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders
ÁNO

(pre oblasť kapitálového trhu – ESMA)
V týchto usmerneniach sa bližšie špecifikujú požiadavky týkajúce sa vhodnosti členov riadiaceho orgánu, najmä také pojmy ako sú dostatočný časový záväzok na výkon funkcií; čestnosť, bezúhonnosť a nezávislé myslenie člena riadiaceho orgánu; primerané kolektívne vedomosti, zručnosti a skúsenosti riadiaceho orgánu a primerané ľudské a finančné zdroje určené na zaškolenie a odbornú prípravu takýchto členov. Spresňuje sa aj pojem rozmanitosti, ktorá sa má zohľadniť pri výbere členov riadiaceho orgánu. V týchto usmerneniach sa stanovujú aj prvky týkajúce sa vhodnosti vedúcich pracovníkov funkcií vnútornej kontroly a finančného riaditeľa, ak nie sú súčasťou riadiaceho orgánu, a iných osôb zastávajúcich kľúčové funkcie.

Predchádzajúce Usmernenia ESMA a EBA o posúdení vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkciesa rušia s účinnosťou od 31. decembra 2021.
1.7.2021Usmernenia o písomných dohodách medzi členmi kolégií centrálnych protistrán

Guidelines on written agreements between members of CCP colleges
ZATIAĽ NIE

NBS vyslovila zámer byť v súlade s usmerneniami a to od momentu, keď dohliadaný subjekt podliehajúci dohľadu NBS začne svoju činnosť podliehajúcu usmerneniam.
Tieto usmernenia sú určené pre príslušné orgány. Ustanovuje sa v nich vzorová písomná dohoda na zabezpečenie včasného zriadenia a hladkého fungovania kolégia centrálnej protistrany. Vzorová písomná dohoda zohľadňuje zmeny v nariadení EMIR, konkrétne jeho článkoch 18 a 19, ako aj zmeny v delegovanom nariadení o kolégiách.
29.8.2021*Usmernenia k scenárom stresových testov podľa nariadenia o fondoch peňažného trhu – aktualizácia

Guidelines on stress tests scenarios under the MMF Regulation
ZATIAĽ NIE

NBS vyslovila zámer byť v súlade s usmerneniami a to od momentu, keď dohliadaný subjekt podliehajúci dohľadu NBS začne svoju činnosť podliehajúcu usmerneniam.
Tieto usmernenia sa uplatňujú v súvislosti s článkom 28 nariadenia o fondoch peňažného trhu a stanovujú sa v nich spoločné referenčné parametre pre scenáre stresových testov, ktoré sa majú zahrnúť do stresových testov vykonaných fondmi peňažného trhu alebo správcami fondov peňažného trhu v súlade s týmto článkom.
V súlade s článkom 28 ods. 7 nariadenia o fondoch peňažného trhu sa aktualizujú aspoň raz za rok s prihliadnutím na najnovší trhový vývoj.
23.8.2021Usmernenia k článku 25 smernice 2011/61/EÚ

Guidelines on Article 25 of Directive 2011/61/EU (AIFMD)
ÁNOUsmernenia sa týkajú hlavne posudzovania systémového rizika súvisiaceho s pákovým efektom a cieľa zabezpečiť, aby príslušné orgány prijali efektívny prístup pri posudzovaní, či je splnená podmienka na zavedenie opatrení súvisiacich s pákovým efektom.
31.7.2021Usmernenia týkajúce sa outsourcingu poskytovateľom cloudových služieb

Guidelines on outsourcing to cloud service providers
ÁNOCieľom týchto usmernení je najmä pomôcť spoločnostiam, ktoré prostredníctvom outsourcingu využívajú poskytovateľov cloudových služieb a príslušným orgánom zistiť, riešiť a monitorovať riziká a výzvy vyplývajúce z dohôd o cloudovom outsourcingu, rozhodnutia využiť outsourcing, výberu poskytovateľa cloudových služieb, monitorovania činností zabezpečovaných prostredníctvom outsourcingu a zabezpečenia stratégií ukončenia angažovanosti.
7.6.2021Usmernenia o predkladaní pravidelných informácií ESMA ratingových agentúr 2. vydanie

Guidelines on the submission of periodic information to ESMA by Credit Rating Agencies – 2nd Edition
N/A

Usmernenia sú zamerané na subjekty, ktoré nepodliehajú dohľadu NBS.
V usmerneniach sa stanovujú informácie, ktoré by ratingové agentúry mali predložiť, aby umožnili orgánu ESMA dohľad nad nimi na konzistentnom základe.
6.6.2021Usmernenia o určitých aspektoch požiadaviek MiFID II vykonávania funkcie dodržiavanie súladu (compliance)

Guidelines on certain aspects of the MiFID II compliance function requirements
ÁNOCieľom usmernení je podpora väčšej konvergencie pri výklade požiadaviek týkajúcich sa funkcie dodržiavania súladu podľa smernice MiFID II a prístupov v oblasti dohľadu nad týmito požiadavkami, čím sa zvýši hodnota existujúcich štandardov. Taktiež sa očakáva, že zabezpečením toho, aby spoločnosti dodržiavali jednotné regulačné normy, sa primerane posilní ochrana investorov.
30.3.2021Usmernenia – Oznamovanie podľa článkov 4 a 12 SFTR

Guidelines on Reporting under Articles 4 and 12 SFTR
ÁNOCieľom je objasniť niektoré ustanovenia SFTR a poskytnúť praktické usmernenia na vykonávanie niektorých z týchto ustanovení. Usmernenia majú prispieť k zníženiu nákladov v celom reťazci – protistrany, archívy obchodných údajov a orgány vymedzené v článku 12 ods. 2 SFTR.
4.5.2021Usmernenia týkajúce sa požiadaviek na zverejňovanie podľa nariadenia o  prospekte

Guidelines on disclosure requirements under the Prospectus Regulation
ÁNOCieľom usmernení je zaviesť konzistentné a účinné postupy dohľadu medzi príslušnými orgánmi pri posudzovaní úplnosti, zrozumiteľnosti ako aj konzistentnosti informácií v prospektoch, ako aj zabezpečiť jednotné uplatňovanie požiadaviek na zverejňovanie stanovených v delegovanom nariadení Komisie.
1.1.2021Usmernenia o prenosnosti informácií medzi archívmi sekuritizačných údajov podľa nariadenia o sekuritizácii
 
Guidelines on portability of information between securitisation repositories under the Securitisation Regulation
N/A

Usmernenia sú zamerané na subjekty, ktoré nepodliehajú dohľadu NBS.
Tieto usmernenia sa vzťahujú na archívy sekuritizačných údajov a majú objasniť plnenie povinností najmä v prípade prenosu informácií o sekuritizáciách archívom, ktorého registrácia bola zrušená, do iných archívov podľa čl. 79 ods. 3 a obsahu stratégií pre riadny prenos údajov podľa čl. 78 ods. 9 písm. c) nariadenia EMIR ako sa uplatňujú podľa čl. 10 ods. 2 nariadenia o sekuritizácii.

*pokiaľ ide o časti uvedené červeným písmom – ostatné časti usmernení sa už uplatňujú od dátumov stanovených v článkoch 44 a 47 nariadenia o fondoch peňažného trhu

Rok 2020

Dátum účinnostiNázovVyslovenie súladu zo strany NBSStručná informácia o obsahu usmernení
1.1.2022Usmernenie o vymáhaní finančných informácií

Guidelines on enforcement of financial information
 
ÁNOTieto usmernenia sa vzťahujú na všetky príslušné orgány členských štátov EÚ, ktoré vymáhajú finančné informácie podľa smernice o transparentnosti. Vzťahujú sa aj na príslušné orgány krajín z EHP, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ, pretože smernica o transparentnosti je uplatniteľná v týchto krajinách. Tieto usmernenia sa uplatňujú vo vzťahu k vymáhaniu finančných informácií podľa smernice o transparentnosti s cieľom zabezpečiť, aby finančné informácie v harmonizovaných dokumentoch poskytovaných emitentmi, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, boli v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo smernice o transparentnosti.
1.1.2021Usmernenia o prahových hodnotách pre úplnosť a konzistentnosť údajov v archíve sekuritizačných údajov


Guidelines on securitisation repository data completeness and consistency thresholds
N/A

Usmernenia sú zamerané na subjekty, ktoré nepodliehajú dohľadu NBS.
Tieto usmernenia sa vzťahujú na archívy sekuritizačných údajov a uplatňujú sa v súvislosti s ich povinnosťou overiť, že použitie poznámky „žiadne údaje“ nebráni tomu, aby predloženie údajov dostatočne reprezentovalo podkladové expozície v sekuritizácii podľa článku 4 ods. 2 písm. d) delegovaného nariadenia o prevádzkových normách archívov sekuritizačných údajov.
5.1.2021Usmernenia o výkonnostných poplatkoch v podnikoch PKIPCP a určitých typoch AIF
 
Guidelines on performance fees in UCITS and certain types of AIF
ÁNOCieľom usmernení je predovšetkým zabezpečiť, aby modely výkonnostného poplatku používané správcovskými spoločnosťami boli v súlade so zásadami čestného a spravodlivého konania v rámci ich podnikateľskej činnosti, konania s náležitými odbornými znalosťami, starostlivosťou a opatrnosťou, v najlepšom záujme fondu, ktorý spravujú, tak, aby sa predchádzalo neprimeraným nákladom účtovaným fondu a jeho investorom. Cieľom je tiež stanoviť spoločné normy týkajúce sa poskytovania údajov o výkonnostných poplatkoch investorom.
30.9.2020Usmernenia pre stresové testovanie likvidity v PKIPCP a AIF
 
Guidelines on liquidity stress testing in UCITS and AIFs
ÁNOTieto usmernenia sa vzťahujú na správcov, depozitárov a príslušné vnútroštátne orgány a týkajú sa stresového testovania likvidity v PKIPCP a AIF vrátane fondov obchodovaných na burze bez ohľadu na to, či fungujú ako PKIPCP alebo AIF ako aj AIF uzavretého typu využívajúcich pákový efekt. Tieto usmernenia by sa mali prispôsobiť povahe, rozsahu a zložitosti fondu. Účelom týchto usmernení nie je poskytnutie komplexných usmernení týkajúcich sa otázok riadenia likvidity nad rámec stresového testovania likvidity.
22.8.2020Usmernenia k predkladaniu správ príslušným orgánom podľa článku 37 nariadenia o fondoch peňažného trhu
 
Guidelines on the reporting to competent authorities under Article 37 of the MMF
ZATIAĽ NIE

NBS vyslovila zámer byť v súlade s usmerneniami a to od momentu, keď dohliadaný subjekt podliehajúci dohľadu NBS začne svoju činnosť podliehajúcu usmerneniam.
Účelom týchto usmernení je stanoviť konzistentné, efektívne a účinné postupy dohľadu a zaistiť spoločné, jednotné a konzistentné vykonávanie článku 37 nariadenia o fondoch peňažného trhu a vykonávacieho nariadenia o podávaní správ. Ich cieľom je poskytnúť najmä pokyny k obsahu polí vo vzore správy, ktorý je zahrnutý v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu o podávaní správ.
13.9.2020Usmernenia o štandardizovaných postupoch a protokoloch zasielania správ podľa článku 6 ods. 2 CSDR


Guidelines on standardised procedures and messaging protocols under Article 6(2) of CSDR
ÁNOTieto usmernenia sa vzťahujú na investičné spoločnosti a príslušné orgány investičných spoločností.

Cieľom týchto usmernení je objasniť rozsah požiadavky uvedenej v článku 6 ods. 2 nariadenia CSDR a poskytnúť poradenstvo o štandardizovaných postupoch a normách zasielania správ, ktoré sa používajú na dosiahnutie súladu s článkom 6 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia CSDR. Ide o zavedenie opatrení na obmedzenie počtu zlyhaní vyrovnania.
3.5.2020*Usmernenie k scenárom stresových testov podľa nariadenia o fondoch peňažného trhu
 
Guidelines on stress tests scenarios under the MMF Regulation
ZATIAĽ NIE
 
NBS vyslovila zámer byť v súlade s usmerneniami a to od momentu, keď dohliadaný subjekt podliehajúci dohľadu NBS začne svoju činnosť podliehajúcu usmerneniam.
Tieto usmernenia sa uplatňujú v súvislosti s článkom 28 nariadenia o fondoch peňažného trhu a stanovujú sa v nich spoločné referenčné parametre pre scenáre stresových testov, ktoré sa majú zahrnúť do stresových testov vykonaných fondmi peňažného trhu alebo správcami fondov peňažného trhu v súlade s týmto článkom.
V súlade s článkom 28 ods. 7 nariadenia o fondoch peňažného trhu sa aktualizujú aspoň raz za rok s prihliadnutím na najnovší trhový vývoj.

*pokiaľ ide o časti uvedené červeným písmom – ostatné časti usmernení sa už uplatňujú od dátumov stanovených v článkoch 44 a 47 nariadenia o fondoch peňažného trhu

Rok 2019

Dátum účinnostiNázovVyslovenie súladu zo strany NBSStručná informácia o obsahu usmernení
4.12.2019Usmernenie o rizikových faktoroch podľa nariadenia o prospekte

Guidelines on risk factors under the Prospectus Regulation
 
ÁNOCieľom usmernení je pomôcť príslušným orgánom pri skúmaní špecifickosti a podstatnosti rizikových faktorov a uvádzania rizikových faktorov v jednotlivých kategóriách v závislosti od ich povahy. Boli vypracované v súlade s článkom 16 ods. 4 nariadenia o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu.
19.8.2019Usmernenia k nevýznamným referenčným hodnotám podľa nariadenia o referenčných hodnotách

Guidelines on non-significant benchmarks under the Benchmarks Regulation
ÁNOTieto usmernenia sa vzťahujú na príslušné orgány, správcov a na prispievateľov pod dohľadom podľa príslušných ustanovení nariadenia o referenčných hodnotách. Uplatňujú sa na poskytovanie nevýznamných referenčných hodnôt a prispievanie k nevýznamným referenčným hodnotám (články 5, 11, 13 a 16 nariadenia o referenčných hodnotách).
5.8.2019Usmernenia k uplatňovaniu oddielov C.6 a C.7 prílohy 1 k MiFID II

Guidelines on the application of C6 and C7 of Annex 1 of MIFID II
ÁNOTieto usmernenia sa vzťahujú na príslušné orgány a investičné spoločnosti, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice MiFID II.
Na základe uplatňovania smernice MiFID II a článku 7 nariadenia 2017/565 sa týmito usmerneniami menia usmernenia ESMA C6/C7 (ESMA/2015/1341). Usmerneniami sa objasňuje význam článku 4 ods. 1 bodu 2 smernice MiFID II v spojení s bodmi 6 a 7 časti C prílohy I k smernici MiFID II a článkom 7 nariadenia 2017/565.
30.4.2019Usmernenia k ohlasovaniu internalizovaného vyrovnania podľa článku 9 nariadenia o centrálnych depozitároch cenných papierov (CSDR)

Guidelines on internalised settlement reporting under article 9 of CSDR
ÁNOTieto usmernenia sa vzťahujú na príslušné orgány určené v súlade s článkom 11 CSDR a na internalizátorov vyrovnania vymedzených v článku 2 ods. 1 bode 11 CSDR.
Tieto usmernenia sa uplatnia v súvislosti s ohlasovaním internalizovaného vyrovnania a s výmenou informácií medzi Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ESMA) a príslušnými orgánmi, pokiaľ ide o internalizované vyrovnanie podľa článku 9 ods. 1 nariadenia CSDR.
3.12.2018Usmernenia k maržovým opatreniam proti procyklickosti pre centrálne protistrany podľa
nariadenia o infraštruktúre európskych trhov (EMIR)


Guidelines on EMIR Anti-Procyclicality Margin Measures for Central Counterparties
ZATIAĽ NIE
 
NBS vyslovila zámer byť v súlade s usmerneniami a to od momentu, keď dohliadaný subjekt podliehajúci dohľadu NBS začne svoju činnosť podliehajúcu usmerneniam.
Tieto usmernenia sú určené príslušným orgánom vymedzeným v článku 22 nariadenia EMIR vykonávajúcim dohľad nad centrálnymi protistranami, ktorým bolo udelené povolenie podľa článku 14 nariadenia EMIR a týkajú sa uplatňovania maržových požiadaviek na obmedzenie procyklickosti podľa článku 41 nariadenia EMIR, článku 10 a článku 28 regulačných technických noriem (RTS).

5.6.2019Usmernenia o riadení konfliktu záujmov v rámci centrálnej protistrany

Guidelines on CCP conflict of interest management
ZATIAĽ NIE
 
NBS vyslovila zámer byť v súlade s usmerneniami a to od momentu, keď dohliadaný subjekt podliehajúci dohľadu NBS začne svoju činnosť podliehajúcu usmerneniam.
Tieto usmernenia sa vzťahujú na príslušné vnútroštátne orgány, ktoré vykonávajú dohľad nad CCP a uplatňujú sa vo vzťahu k pravidlám a postupom, ktoré CCP stanovia na riešenie konfliktu záujmov v súlade s článkom 33 EMIR.

3.12.2018Usmernenia o výpočte pozície archívmi obchodných údajov podľa EMIR

Guidelines on position calculation by Trade Repositories under EMIR
N/A

Usmernenia sú zamerané na subjekty, ktoré nepodliehajú dohľadu NBS.
Prijaté usmernenia poskytujú informácie na zabezpečenie harmonizácie a konzistentnosti v súvislosti s:
a. výpočtami vykonávanými archívmi obchodných údajov podľa článku 80 ods. 4 nariadenia EMIR;
b. úrovňou prístupu k pozíciám poskytovaným archívmi obchodných údajov subjektom uvedeným v článku 81 ods. 3 EMIR s prístupom k pozíciám v súlade s článkom 2 delegovaného nariadenie o prístupe k údajom; a
c. prevádzkovými aspektmi týkajúcimi sa prístupu k údajom o pozíciách subjektmi uvedenými v článku 81 ods. 3 EMIR.

Rok 2018

Dátum účinnostiNázovVyslovenie súladu zo strany NBSStručná informácia o obsahu usmernení
5.1.2019Usmernenia o určitých aspektoch požiadaviek na vhodnosť podľa smernice MiFID II

Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirements
ÁNOTieto usmernenia sa uplatňujú v súvislosti s poskytovaním ďalej uvedených investičných služieb, ktoré sú zahrnuté v oddiele A prílohy I k smernici MiFID II: a. investičné poradenstvo; b. riadenie portfólia.
Tieto usmernenia sa v zásade týkajú situácií, keď sa služby poskytujú retailovým klientom. V relevantnom rozsahu by sa mali uplatňovať aj v prípadoch, keď sa služby poskytujú profesionálnym klientom, a to s ohľadom na ustanovenia článku 54 ods. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/5652 a prílohy II k smernici MiFID II.

Tieto usmernenia sa prestanú uplatňovať 3.10.2023, od tohto dátumu sa začnú uplatňovať nové Usmernenia o určitých aspektoch požiadaviek na vhodnosť podľa smernice MiFID II.
16.10.2017Usmernenia pre prenos údajov medzi archívmi obchodných údajov

Guidelines on transfer of data between Trade Repositories
N/A

Usmernenia sú zamerané na subjekty, ktoré nepodliehajú dohľadu NBS.
Tieto usmernenia sa týkajú archívov obchodných údajov, ktoré sú registrované alebo uznané podľa nariadenia EMIR.
Tieto usmernenia sa uplatňujú vo vzťahu k: ohlasovaniu údajov o derivátoch protistranami a centrálnymi protistranami bez ich zdvojovania podľa článku 9 ods. 1 nariadenia EMIR; prenosu údajov o derivátoch medzi archívmi obchodných údajov na žiadosť protistrán derivátu alebo subjektu, ktorý uskutočňuje ohlasovanie v ich mene, alebo v situácii, na ktorú sa vzťahuje článok 79 ods. 3 nariadenia EMIR; a uchovávaniu záznamov o údajoch o derivátoch podľa článku 80 ods. 3 nariadenia EMIR.

Tieto usmernenia sa menia Usmerneniami o prenose údajov medzi archívmi obchodných údajov podľa EMIR a SFTR
28.5.2018Usmernenia k spolupráci medzi orgánmi podľa článkov 17 až 23 nariadenia o centrálnych depozitároch cenných papierov (CSDR)

Guidelines on cooperation between authorities under Articles 17 and 23 of CSDR
ÁNOTieto usmernenia sú určené príslušným orgánom určeným podľa článku 11 CSDR.
Tieto usmernenia sa uplatňujú v súvislosti s požiadavkami na spoluprácu týkajúcimi sa príslušných orgánov pri ich zapojení do postupu udelenia povolenia žiadajúcemu CDCP ustanoveného v článku 17 CSDR a do postupu súvisiaceho s poskytovaním služieb v inom členskom štáte, ako je uvedené v článku 23 tohto nariadenia.
28.3.2018Usmernenia k postupu výpočtu ukazovateľov na stanovenie zásadného významu centrálneho depozitára cenných papierov pre hostiteľský členský štát

Guidelines on the Process for the Calculation of the Indicators to Determine the Substantial Importance of a CSD for a Host Member State
ÁNOTieto usmernenia sa týkajú príslušných orgánov určených podľa nariadenia CSDR.
Účelom týchto usmernení je poskytnúť najmä usmernenie k postupu zberu, spracovania a agregácie údajov a informácií potrebných na výpočet ukazovateľov na stanovenie zásadného významu centrálneho depozitára pre fungovanie trhov s cennými papiermi a ochranu investorov v hostiteľskom členskom štáte v súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o centrálnych depozitároch.
28.3.2018Usmernenia k postupu výpočtu ukazovateľov na stanovenie najrelevantnejších mien, v ktorých sa uskutočňuje vyrovnanie

Guidelines on the process for the calculation of the indicators to determine the most relevant currencies in which settlement takes place
ÁNOTieto usmernenia sa vzťahujú na príslušné orgány určené podľa nariadenia CSDR.
Účelom týchto usmernení je poskytnúť v nich predovšetkým usmernenie k postupu zberu, spracovania a agregácie údajov potrebných na výpočet ukazovateľov na stanovenie najrelevantnejších mien, v ktorých sa uskutočňuje vyrovnanie, v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. b) CSDR.
21.7.2018
  

 
Usmernenie k scenárom stresových testov podľa článku 28 nariadenia o fondoch peňažného trhu
  
Guidelines on stress tests scenarios under Article 28 of the MMF Regulation
ZATIAĽ NIE

NBS vyslovila zámer byť v súlade s usmerneniami a to od momentu, keď dohliadaný subjekt podliehajúci dohľadu NBS začne svoju činnosť podliehajúcu usmerneniam.
Tieto usmernenia sa uplatňujú v súvislosti s článkom 28 nariadenia o fondoch peňažného trhu a stanovujú sa v nich spoločné referenčné parametre pre scenáre stresových testov, ktoré sa majú zahrnúť do stresových testov vykonaných fondmi peňažného trhu alebo správcami fondov peňažného trhu v súlade s týmto článkom.
V súlade s článkom 28 ods. 7 nariadenia o fondoch peňažného trhu sa aktualizujú aspoň raz za rok s prihliadnutím na najnovší trhový vývoj.
30.6.2018Usmernenia ESMA a EBA o posúdení vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie

ESMA/EBA Joint Guidelines on the assessment of suitability of members of the management body and key function holders
ÁNO
(od 1.7.2020)
V týchto usmerneniach sa uvádzajú požiadavky týkajúce sa vhodnosti členov riadiaceho orgánu úverových inštitúcií, investičných spoločností, finančných holdingových spoločností a zmiešaných finančných holdingových spoločností, a najmä pojmy dostatočný časový záväzok; čestné a bezúhonné konanie a nezávislé myslenie člena riadiaceho orgánu; primerané kolektívne vedomosti, zručnosti a skúsenosti riadiaceho orgánu; a primerané ľudské a finančné zdroje, ktoré sa venujú zaškoleniu a odbornej príprave týchto členov. Stanovuje sa aj pojem rozmanitosti, ktorá sa má zohľadniť pri výbere členov riadiaceho orgánu. V týchto usmerneniach sa stanovujú aj požiadavky týkajúce sa vhodnosti vedúcich pracovníkov funkcií vnútornej kontroly, finančných riaditeľov úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností, pokiaľ nie sú súčasťou riadiaceho orgánu, a iných osôb zastávajúcich kľúčové funkcie, pokiaľ ich tieto inštitúcie určia prostredníctvom prístupu založeného na rizikách a požiadavky na súvisiace postupy hodnotenia, politiky a postupy riadenia vrátane zásady nezávislosti vzťahujúcej sa na určitých členov riadiaceho orgánu v jeho dozornej funkcii.

Tieto usmernenia sa rušia s účinnosťou od 31. decembra 2021 a od tohto dátumu sa začnú uplatňovať nové Usmernenia ESMA a EBA k posúdeniu vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie
3.1.2018Usmernenia k požiadavkám na riadenie produktov stanoveným v smernici MiFID II

Guidelines on MiFID II product governance requirements
ÁNOTieto usmernenia sa uplatňujú na spoločnosti, na ktoré sa vzťahujú ktorékoľvek požiadavky podľa článku 9 ods. 3, článku 16 ods. 3, článku 24 ods. 1 a ods. 2 smernice MiFIDII a článkov 9 a 10 delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2017/593 ako aj príslušné orgány, ktoré vykonávajú dohľad nad uvedenými spoločnosťami pričom ich účelom je lepšie objasniť povinnosti týchto spoločností v oblasti riadenia produktov.

Od 3.10.2023 sa uplatňujú novéUsmernenia k požiadavkám na riadenie produktov stanoveným v smernici MiFID II
22.3.2018Spoločné usmernenia podľa článku 25 nariadenia (EÚ) 2015/847 týkajúce sa opatrení, ktoré majú prijať poskytovatelia platobných služieb na zistenie chýbajúcich alebo neúplných údajov o platiteľovi alebo príjemcovi, a postupov, ktoré majú zaviesť na riadenie prevodu finančných prostriedkov, v ktorom chýbajú vyžadované údaje

Joint Guidelines under Article 25 of Regulation (EU) 2015/847 on the measures payment service providers should take to detect missing or incomplete information on the payer or the payee, and the procedures they should put in place to manage a transfer of funds lacking the required information
ÁNOV týchto usmerneniach:
a) sa stanovujú faktory, ktoré by PPS a SPS mali zvážiť pri vytváraní a vykonávaní postupov na zistenie a riadenie prevodov finančných prostriedkov, v ktorých chýbajú vyžadované údaje o platiteľovi a/alebo príjemcovi s cieľom zabezpečiť účinnosť týchto postupov a
b) sa stanovuje, čo by mali PPS a SPS robiť v záujme riadenia rizika prania špinavých peňazí (PŠP) alebo financovania terorizmu (FT), ak vyžadované údaje o platiteľovi a/alebo príjemcovi chýbajú alebo ak sú neúplné.

Rok 2017

Dátum účinnostiNázovVyslovenie súladu zo strany NBSStručná informácia o obsahu usmernení
3.1.2018Usmernenia týkajúce sa riadiacich orgánov organizátorov trhu a poskytovateľov služieb vykazovania údajov

Guidelines on the management body of market operators and data reporting services providers
ÁNOÚčelom týchto usmernení je vyvinúť spoločné normy, ktoré organizátori trhu a poskytovatelia služieb vykazovania údajov vezmú do úvahy pri vymenúvaní nových a posudzovaní súčasných členov riadiaceho orgánu, a poskytnúť usmernenia k tomu, ako by mali organizátori trhu a poskytovatelia služieb vykazovania údajov zaznamenávať informácie, aby sa sprístupnili príslušným orgánom na vykonávanie ich povinností v oblasti dohľadu.
3.1.2018Usmernenia – Oznamovanie transakcií, uchovávanie záznamov o pokynoch a synchronizácia hodín podľa smernice MiFID II

Guidelines on transaction reporting, order record keeping and clock synchronisation under MiFID II
ÁNOTieto usmernenia sa vzťahujú na investičné spoločnosti, obchodné miesta, schválené mechanizmy podávania správ (ARM) a príslušné orgány.
Usmernenia sa uplatňujú v súvislosti s predkladaním správ o transakciách podľa článku 26 nariadenia MiFIR; uchovávania záznamov o pokynoch podľa článku 25 nariadenia MiFIR a synchronizácie obchodných hodín podľa článku 50 smernice MiFID II.
.
25.6.2018Spoločné usmernenia EBA/EIOPA/ESMA o rizikových faktoroch


EBA, EIOPA, ESMA Joint Guidelines on Risk Factors
ÁNOV týchto usmerneniach sa stanovujú faktory, ktoré by spoločnosti mali zvážiť pri posudzovaní rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojeného s obchodným vzťahom alebo príležitostnou transakciou. Stanovuje sa v nich aj to, ako by spoločnosti mali upraviť rozsah svojich opatrení povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi tak, aby bol primeraný riziku prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré identifikovali.
Tieto usmernenia sú zamerané na hodnotenia rizík jednotlivých obchodných vzťahov a príležitostných transakcií, ale spoločnosti môžu používať tieto usmernenia mutatis mutandis pri hodnotení rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v celej svojej činnosti v súlade s článkom 8 smernice (EÚ) 2015/849.
8.8.2017Usmernenia o prístupe centrálneho depozitára cenných papierov k údajom o transakciách centrálnych protistrán a obchodných miest

Guidelines on access by a CSD to the transaction feeds of CCPs and trading venues
ÁNOTieto usmernenia sú určené príslušným orgánom centrálnych protistrán a obchodných miest.
Účelom týchto usmernení je určiť riziká, ktoré má zohľadniť centrálna protistrana alebo obchodné miesto pri vykonávaní celkového posúdenia rizík na základe žiadosti o prístu k údajom o transakciách centrálnej protistrany alebo obchodného miesta.
8.8.2017Usmernenie k pravidlám a postupom pre prípad zlyhania účastníkov centrálneho depozitára cenných papierov

Guidelines on CSD participants default rules and procedures
ÁNOTieto usmernenia sú určené pre príslušné orgány.
Cieľom je predovšetkým zabezpečiť, aby centrálne depozitáre vymedzili a uplatňovali jasné a účinné pravidlá a postupy na riadenie zlyhania ktoréhokoľvek zo svojich účastníkov a jednotné a konzistenté uplatňovanie ustanovení článku 41 nariadenia CSDR.
3.1.2018Usmernenia ku kalibrácii prerušovačov a uverejneniu informácií o zastavení obchodovania podľa smernice MiFID II

Guidelines on calibration of circuit breakers and publication of trading halts under MiFID II
ÁNOTieto usmernenia sa vzťahujú na obchodné miesta, ktoré vo svojich systémoch povoľujú alebo umožňujú algoritmické obchodovanie, a na príslušné orgány.
Objasňujú sa v nich ustanovenia článku 48 ods. 5 smernice MiFID II. Tieto usmernenia sa neobmedzujú na konkrétny druh prerušovača a uplatňujú sa bez rozdielu na všetky mechanizmy, ktoré môžu obchodné miesta potenciálne zaviesť v súlade s článkom 48 ods. 5 smernice MiFID II.
17.3.2017Usmernenia o nariadení o zneužívaní trhu – Informácie týkajúce sa trhov s komoditnými derivátmi alebo súvisiacich spotových trhov na účely vymedzenia pojmu dôverných informácií o komoditných derivátoch
 
Guidelines on MAR – Information relating to commodity derivatives markets or related spot markets for the purpose of the definition of inside information on commodity derivatives
ÁNOTieto usmernenia sa vzťahujú na príslušné orgány a investorov, finančných sprostredkovateľov, prevádzkovateľov obchodných miest a osoby profesionálne zabezpečujúce a vykonávajúce transakcie v oblasti komoditných derivátov. Usmernenia obsahujú neúplný a orientačný zoznam informácií, pri ktorých sa oprávnene očakáva ich zverejnenie alebo ktoré sa musia zverejniť, ako sa uvádza v článku 7 ods. 5 nariadenia MAR. Ide o príklady informácií týkajúcich sa priamo komoditných derivátov, príklady informácií týkajúcich sa nepriamo komoditných derivátov bez príslušného spotového trhu a príklady informácií týkajúcich sa priamo spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít.

Rok 2016

Dátum účinnostiNázovVyslovenie súladu zo strany NBSStručná informácia o obsahu usmernení
1.10.2017Spoločné usmernenia o obozretnom posudzovanı́ nadobudnutı́ a zvyšovanı́ kvalifikovaných účastı́ vo finančnom sektore

Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector
ÁNOCieľom týchto usmernení je objasnenie procesných pravidiel a kritérií posudzovania, ktoré sú príslušné orgány povinné uplatňovať na účel obozretného posudzovania nadobudnutí a zvyšovaní kvalifikovaných účastí vo finančnom sektore.
1.1.2017Usmernenia o správnych politikách odmeňovania podľa smernice o PKIPCP
 
Guidelines on sound remuneration policies under the UCITS Directive
ÁNOÚčelom týchto usmernení je zabezpečiť spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie ustanovení o odmeňovaní uvedených v článkoch 14a a 14b smernice o PKIPCP.
1.1.2017Usmernenia o správnych politikách odmeňovania podľa smernice o správcoch alternatívnych investičných fondov

Guidelines on sound remuneration policies under the AIFMD
ÁNOTýmito usmerneniami sa menia usmernenia o správnych politikách odmeňovania podľa smernice o správcoch alternatívnych investičných fondov (ESMA/2013/232) konkrétne odsek 33 a oddiel VIII. Ich rozsah pôsobnosti je rovnaký.
10.1.2017Usmernenia o nariadení o zneužívaní trhu – Osoby, pre ktoré sa vykonáva skúmanie trhu

Guidelines on MAR – Persons receiving market soundings
ÁNOTieto usmernenia sa vzťahujú na príslušné orgány a osoby, pre ktoré sa vykonáva skúmanie trhu. Usmernenia sa uplatňujú v súvislosti s faktormi, opatreniami a so záznamami, ktoré osoby, pre ktoré sa vykonáva skúmanie trhu, budú musieť zvážiť a vykonávať podľa článku 11 ods. 11 nariadenia MAR.
3.1.2018Usmernenia ku krížovému predaju

Guidelines on cross-selling practices
ÁNOUsmernenia majú pomôcť objasniť očakávané úrovne správania a organizačných opatrení spoločností, ktoré sa zapájajú do krížového predaja, aby sa minimalizovali prípadné súvisiace ujmy investorov. Uplatňujú sa v súvislosti s krížovým predajom v zmysle článku 4 ods. 1 pododseku 42 MiFID II. Usmernenia sa vzťahujú najmä na ponúkanie investičnej služby spolu s inou službou alebo produktom ako súčasť balíka alebo ako podmienka v rámci tej istej dohody alebo toho istého balíka.
3.1.2018Usmernenia o posudzovaní znalostí a odbornej spôsobilosti

Guidelines for the assessment of knowledge and competence
ÁNOÚčelom týchto usmernení je určiť kritériá pre posudzovanie znalostí a odbornej spôsobilosti požadovaných podľa článku 25 ods. 1 smernice MiFID II a v súlade s článkom 25 ods. 9 tejto smernice.
V týchto usmerneniach sa stanovujú dôležité štandardy, ktoré majú spoločnostiam pomáhať pri plnení ich povinností konať v najlepšom záujme klientov a majú pomáhať príslušnému orgánu pri posudzovaní toho, ako spoločnosti tieto povinnosti dodržiavajú. Stanovujú sa minimálne štandardy na posudzovanie znalostí a odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytujúcich príslušné služby.
Následne môžu príslušné orgány vyžadovať vyššiu úroveň znalostí a odborných spôsobilostí u zamestnancov, ktorí poskytujú poradenstvo a/alebo informácie.
3.1.2018Usmernenia týkajúce sa komplexných dlhových nástrojov a štruktúrovaných vkladov

Guidelines on complex debt instruments and structured deposits
ÁNOÚčelom týchto usmernení je bližšie určiť kritériá hodnotenia i) dlhových nástrojov, ktoré majú štruktúru, ktorá sťažuje klientovi porozumieť prípadnému riziku a ii) štruktúrovaných vkladov, ktoré majú takú štruktúru, ktorá sťažuje klientovi porozumieť riziku návratnosti alebo nákladom spojeným s predčasným ukončením platnosti produktu.
V týchto usmerneniach sa tiež vysvetľuje pojem vložených derivátov s cieľom stanoviť celkový rámec pre uplatňovanie článku 25 ods. 4 písm. a) smernice MiFID II v súvislosti s dlhovými nástrojmi.
Prostredníctvom týchto usmernení sa má posilniť ochrana investora a dosiahnuť väčšie zblíženie, pokiaľ ide o klasifikáciu tzv. komplexných alebo nekomplexných finančných nástrojov či štruktúrovaných vkladov na účely posúdenia primeranosti/posúdenia činnosti, ktorá spočíva len vo vykonávaní pokynov klientov v súlade s článkom 25 ods. 3 a článkom 25 ods. 4 smernice MiFID II.

Rok 2015

Dátum účinnostiNázovVyslovenie súladu zo strany NBSStručná informácia o obsahu usmernení
3.7.2016Usmernenia o alternatívnych ukazovateľoch výkonnosti
 

Guidelines on Alternative Performance Measures
ÁNOUsmernenia sa týkajú alternatívnych ukazovateľov výkonnosti zverejnených emitentmi alebo osobami zodpovednými za prospekt pri uverejnení regulovaných informácií a prospektov (a dodatkov). V usmerneniach sa stanovujú zásady zverejnenia, vysvetlenia, podrobný výklad a príklady alternatívnych ukazovateľov výkonnosti.

Rok 2014

Dátum účinnostiNázovVyslovenie súladu zo strany NBSStručná informácia o obsahu usmernení
23.2.2015Spoločné usmernenia EBA, EIOPA a ESMA ku konvergencii postupov dohľadu v súvislosti s konzistentnosťou mechanizmov koordinácie dohľadu pre finančné konglomeráty


Joint Guidelines on the convergence of supervisory practices relating to the consistency of supervisory coordination arrangements for financial conglomerates
ZATIAĽ NIETýmito usmerneniami sa spĺňa požiadavka stanovená v článku 11 ods. 1 smernice 2002/87/ES (smernica FICOD), aby európske orgány dohľadu prostredníctvom spoločného výboru vypracovali usmernenia s cieľom dosiahnuť konvergenciu postupov dohľadu súvisiacu s konzistentnosťou mechanizmov koordinácie dohľadu v súlade s článkom 116 smernice 2013/36/EÚ a článkom 248 ods. 4 smernice 2009/138/ES.
4.9.2014Usmernenia a odporúčania k vykonávaniu zásad CPSS-IOSCO pre infraštruktúry finančného trhu centrálnymi protistranami

Guidelines and Recommendations regarding the implementation of the CPSS-IOSCO Principles for Financial Market Infrastructures in respect of Central Counterparties
ZATIAĽ NIETieto usmernenia a odporúčania sa týkajú vykonávania zásad CPSS-IOSCO pre infraštruktúry finančného trhu (Principles for Financial Market Infrastructure – PFMI) príslušnými orgánmi v rámci vykonávania ich povinností vyplývajúcich z nariadenia EMIR, pokiaľ ide o udeľovanie povolení CCP a dohľad nad nimi podľa článku 22 ods. 1 nariadenia EMIR.
27.10.2014Spoločné usmernenia k vybavovaniu sťažností pre sektor cenných papierov (ESMA) a bankový sektor (EBA)
 

Joint Guidelines for complaints-handling for the securities (ESMA) and banking (EBA) sectors
ÁNOAby bolo možné zabezpečiť primeranú ochranu spotrebiteľov, cieľom týchto usmernení je: a) objasniť očakávania týkajúce sa organizácie firiem vo vzťahu k vybavovaniu sťažností, b) poskytnúť usmernenie k poskytovaniu informácií sťažovateľom, c) poskytnúť usmernenie k postupom odpovedania na sťažnosti, d) zosúladiť opatrenia firiem na vybavovanie všetkých sťažností, ktoré dostanú, a e) zabezpečiť, aby opatrenia firiem pre vybavovanie sťažností podliehali minimálnej úrovni zbližovania dohľadu v celej EÚ.
10.10.2014Usmernenia o ohlasovacej povinnosti podľa čl. 3 ods. 3 písm. d) a čl. 24 ods. 1, 2 a 4 smernice AIFMD
 
Guidelines on reporting obligations under Articles 3(3)(d) and 24(1),(2) and (4) of the AIFMD
ÁNOÚčelom usmernení je poskytnúť spresnenie informácií o tom, že správcovia AIF si musia splniť svoju ohlasovaciu povinnosť voči príslušným vnútroštátnym orgánom, ktorá vyplýva z článku 3 ods. 3 písm. d) a článku 24 ods. 1, 2 a 4 smernice AIFMD a článku 110 nariadenia, o lehotách takéhoto ohlasovania spolu s postupom, ktorý musia správcovia AIF dodržať pri prechode z jednej ohlasovacej povinnosti k druhej.
1.8.2014Usmernenia o fondoch obchodovaných na burze a iných otázkach súvisiacich s UCITS
 
Guidelines on ETFs and other UCITS issues
ÁNOÚčelom týchto usmernení je chrániť investorov poskytnutím usmernení k informáciám, ktoré by sa mali oznamovať v súvislosti s UCITS kopírujúcimi index a fondmi UCITS ETF, spolu s osobitnými pravidlami, ktoré UCITS musia uplatňovať pri transakciách s mimoburzovými finančných derivátmi a pri postupoch efektívneho riadenia portfólia. Usmernenia taktiež stanovujú kritériá pre finančné indexy, do ktorých UCITS investujú.
27.3.2014Usmernenia o systémoch spolupráce a výmene informácií medzi príslušnými orgánmi a medzi príslušnými orgánmi a ESMA
 

Guidelines on cooperation arrangements and information exchange between competent authorities and between competent authorities and ESMA
ÁNOÚčelom týchto usmernení je zabezpečiť, aby príslušné orgány vynaložili všetko úsilie na dodržanie ustanovení MMoP a aby bol orgán ESMA informovaný o akomkoľvek nedodržaní uvedených ustanovení. Pomocou MMoP sa uľahčí spolupráca a výmena informácií medzi príslušnými orgánmi a medzi príslušnými orgánmi a ESMA pri plnení povinností podľa práva Únie.

Rok 2013

Dátum účinnostiNázovVyslovenie súladu zo strany NBSStručná informácia o obsahu usmernení
4.6.2013Usmernenia – Výnimka pre činnosti tvorby trhu a operácie na primárnom trhu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie
 
Guidelines – Exemption for market making activities and primary market operations under Regulation (EU) 236/2012 of the European Parliament and the Council on short selling and certain aspects of Credit Default Swaps
ÁNOTieto usmernenia sa vzťahujú na investičné firmy, úverové inštitúcie, subjekty z tretích krajín, firmy uvedené v článku 2 ods. 1 bode i) smernice MiFID. Usmernenia sa uplatňujú vo vzťahu k oznámeniu, pokiaľ ide o výnimku pre činnosti tvorby trhu a výnimku pre oprávneného primárneho dílera podľa článku 17 nariadenia o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie.
29.11.2013Usmernenia o vzorovom memorande o porozumení o konzultáciách, spolupráci a výmene informácií v súvislosti s dohľadom nad subjektmi, na ktoré sa vzťahuje smernica AIFMD
 
Guidelines on the model MoU concerning consultation, cooperation and the exchange of information related to the supervision of AIFMD entities
ÁNOTýmito usmerneniami sa ustanovuje vzor memoranda o porozumení, ktoré uzatvoria orgány dohľadu EÚ s orgánmi dohľadu z krajín mimo EÚ s cieľom zaviesť primerané mechanizmy spolupráce orgánov dohľadu, ako sa stanovuje v smernici AIFMD. Tieto usmernenia sa vzťahujú na príslušné orgány EÚ.
 
3.10.2013Usmernenia a odporúčania k písomným dohodám medzi členmi kolégií centrálnych protistrán

Guidelines and Recommendations regarding written agreements between members of CCP colleges
ZATIAĽ NIE

NBS vyslovila zámer byť v súlade s usmerneniami a to od momentu, keď dohliadaný subjekt podliehajúci dohľadu NBS začne svoju činnosť podliehajúcu usmerneniam.
Tieto usmernenia a odporúčania sa uplatňujú na príslušné vnútroštátne orgány. Vymedzuje sa v nich písomná dohoda, ktorú by mal príslušný vnútroštátny orgán centrálnej protistrany navrhnúť v rámci svojho postupu zriadenia kolégia podľa článku 18 nariadenia EMIR (kolégiá centrálnych protistrán) s cieľom uľahčiť plnenie úloh podľa článkov 15, 17, 49, 51 a 54 nariadenia EMIR, ktorú by mali členovia kolégií centrálnych protistrán schváliť pred tým, ako sa v takomto kolégiu zúčastnia.
V usmerneniach a odporúčaniach sa nezavádzajú nové požiadavky na centrálne protistrany, upresňujú sa v nich však požiadavky na príslušné vnútroštátne orgány pri zriadení, riadena a výkone predsedníctva v kolégiách centrálnych protistrán podľa nariadenia EMIR.
13.10.2013Usmernenia o hlavných pojmoch smernice o správcoch AIF
 
Guidelines on key concepts of the AIFMD
ÁNOÚčelom týchto usmernení je prostredníctvom objasnenia všetkých pojmov obsiahnutých v definícii pojmu „AIF“ (alternatívny investičný fond“) v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice AIFMD zabezpečiť spoločné, jednotné a dôsledné uplatňovanie týchto pojmov. V týchto usmerneniach sa na zabránenie pochybnostiam objasňujú na príkladoch a podrobnejšie vysvetľujú charakteristické prvky, ktoré pravdepodobne povedú k tomu, že podnik sa bude pokladať za AIF, ale nijako sa nimi nemenia ustanovenia smernice AIFMD.
22.7.2013Usmernenia o správnych politikách odmeňovania podľa smernice o správcoch alternatívnych investičných fondov

Guidelines on sound remuneration policies under the AIFMD
ÁNOTieto usmernenia platia vo vzťahu k politikám a postupom odmeňovania správcov AIF a ich určených zamestnancov. V prílohe II k týmto usmerneniam sa uvádzajú podrobné informácie o tom, ktoré usmernenia sa vzťahujú na správcov AIF ako celok, a ktoré platia len pre určených zamestnancov.
Účel týchto usmernení je zabezpečiť spoločné a jednotné uplatňovanie ustanovení o odmeňovaní uvedených v článkoch 13 a 22 ods. 2 písm. e) a f) smernice AIFMD a tiež v prílohe II k smernici AIFMD.
Tieto usmernenia boli zmenené Usmerneniami o správnych politikách odmeňovania podľa smernice o správcoch alternatívnych investičných fondov.
10.6.2013Usmerenenia a odporúčania na zavedenie jednotných, efektívnych a účinných posúdení dohôd o interoperabilite


Guidelines and Recommendations for establishing consistent, efficient and effective assessments of interoperability arrangements
ZATIAĽ NIE

NBS vyslovila zámer byť v súlade s usmerneniami a to od momentu, keď dohliadaný subjekt podliehajúci dohľadu NBS začne svoju činnosť podliehajúcu usmerneniam.
Tieto usmernenia a odporúčania sa vzťahujú na príslušné vnútroštátne orgány.
Definuje sa v nich, čo by mali príslušné vnútroštátne orgány analyzovať pri posudzovaní dohody o interoperabilite a na ktoré aspekty dohody o interoperabilite budú musieť príslušné centrálne protistrany zamerať svoju pozornosť. Nezavádzajú sa nimi nové požiadavky pre centrálne protistrany, špecifikuje sa v nich však ako by mali byť tieto požiadavky splnené na účel vytvorenia spoľahlivých a stabilných dohôd o interoperabilite.
Tieto usmernenia a odporúčania sú zamerané na riziká, ktoré môžu vzniknúť z dohôd o interoperabilite a vymedzujú sa v nich oblasti, na ktoré by sa mali centrálne protistrany zamerať a ktoré by príslušné vnútroštátne orgány mali overovať s cieľom zmierniť takéto riziká.

Rok 2012

Dátum účinnostiNázovVyslovenie súladu zo strany NBSStručná informácia o obsahu usmernení
28.3.2012Usmerenenia o meraní rizika a výpočte celkového rizika pre určité typy štruktúrovaných PKIPCP

Guidelines on risk measurement and the calculation of global exposure for certain types of structured UCITS
ÁNOTýmito usmerneniami sa dopĺňajú požiadavky na výpočet celkového rizika týkajúceho sa derivátových nástrojov uvedených v článku 51 ods. 3 smernice o PKIPCP a článkoch 40 až 42 smernice Komisie 2010/43/EÚ.
Účelom týchto usmernení je poskytnúť určitým typom štruktúrovaných PKIPCP, opísaným v usmernení 1, voliteľný systém výpočtu celkového rizika použitím záväzkového prístupu.

Ďalšie informácie môžete nájsť na webovom sídle ESMA (napr. zoznam ESMA usmernení, prehľad notifikácií súladu s ESMA usmerneniami).