en en

Prehľad usmernení Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (European Securities and Markets Authority - ESMA) v oblasti trhu cenných papierov prijatých Národnou bankou Slovenska

Účelom usmernení ESMA vo všeobecnosti je vytvoriť konzistentné, účinné a efektívne postupy dohľadu v rámci Európskeho systému finančného dohľadu a zaistiť spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie práva EÚ.

V prípade ak NBS s usmerneniami ESMA vyslovila súlad, očakáva od dohliadaných subjektov, že budú konať v súlade s týmito usmerneniami.

Rok 2022

Dátum účinnostiNázovVyslovenie súladu zo strany NBSStručná informácia o obsahu usmernení
5.7.2022Usmernenie k scenárom stresových testov podľa nariadenia o fondoch peňažného trhu

Guidelines on stress tests scenarios under the MMF Regulation
 
ZATIAĽ NIE
 
NBS vyslovila zámer byť v súlade s usmerneniami a to od momentu, keď dohliadaný subjekt podliehajúci dohľadu NBS začne svoju činnosť podliehajúcu usmerneniam.
Tieto usmernenia sa uplatňujú v súvislosti s článkom 28 nariadenia o fondoch peňažného trhu a stanovujú sa v nich spoločné referenčné parametre pre scenáre stresových testov, ktoré sa majú zahrnúť do stresových testov vykonaných fondmi peňažného trhu alebo správcami fondov peňažného trhu v súlade s týmto článkom.
V súlade s článkom 28 ods. 7 nariadeniach o fondoch peňažného trhu sa aktualizujú aspoň raz za rok s prihliadnutím na najnovší trhový vývoj.
13.6.2022Usmernenia o nariadení o zneužívaní trhu – Odklad zverejnenia dôverných informácií a interakcie s prudenciálnym dohľadom
 
Guidelines on MAR – Delay in the disclosure of inside information and interactions with prudential supervision
ÁNOV usmerneniach sa uvádza neúplný, orientačný zoznam oprávnených záujmov emitentov, ktoré by boli poškodené bezodkladným zverejnením dôverných informácií, a situácií, keď odklad zverejnenia dôverných informácií môže viesť k zavádzaniu verejnosti podľa článku 17 ods. 11 nariadenia MAR. Okrem toho sa v týchto usmerneniach poskytujú objasnenia týkajúce sa existencie dôverných informácií v súvislosti s kapitálovými požiadavkami a kapitálovými usmerneniami v rámci piliera 2.
13.10.2022Usmernenia o určitých aspektoch požiadaviek smernice MiFID II na primeranosť a samotné vykonávanie pokynov
 
Guidelines on certain aspects of the MiFID II appropriateness and execution-only requirements
ÁNOUsmernenia sú dôležitým prvkom na ochranu investorov pri poskytovaní investičných služieb a sú určené ako orgánom dohľadu, tak aj spoločnostiam, ktoré poskytujú investičné služby iné ako riadenie portfólia a investičné poradenstvo. Obchodníci s cennými papiermi, banky a sprostredkovatelia, ktorí poskytujú iné investičné služby ako riadenie portfólia alebo investičné poradenstvo sú povinní zisťovať informácie o znalostiach a skúsenostiach klienta, aby mohli posúdiť či investičná služba alebo produkt sú pre neho primerané, prípadne poskytnúť klientovi upozornenie, ak investičnú službu alebo produkt považujú za neprimerané.
11.5.2022Usmernenia o spoločných postupoch a metodikách postupu preskúmania a hodnotenia centrálnych protistrán orgánmi dohľadu podľa článku 21 EMIR
 
Guidelines on common procedures and methodologies on supervisory review and evaluation process of CCPs under Article 21 of EMIR
ZATIAĽ NIE
 
NBS vyslovila zámer byť v súlade s usmerneniami a to od momentu, keď dohliadaný subjekt podliehajúci dohľadu NBS začne svoju činnosť podliehajúcu usmerneniam.
Tieto usmernenia sa vzťahujú na príslušné orgány vymedzené v článku 22 nariadenia EMIR vykonávajúce dohľad nad centrálnymi protistranami, ktorým bolo udelené povolenie podľa článku 14 EMIR.
 
Tieto usmernenia sa týkajú spoločných postupov a metodík postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu podľa článku 21 nariadenia EMIR. Týmito usmerneniami sa nezavádzajú nové požiadavky pre centrálne protistrany okrem tých požiadaviek, ktoré sú špecifikované v nariadení EMIR alebo v príslušných technických predpisoch.

Rok 2021

Dátum účinnostiNázovVyslovenie súladu zo strany NBSStručná informácia o obsahu usmernení
8.2.2022Usmernenia k  ohlasovaniu zlyhaní vyrovnaní podľa článku 7 CSDR

Guidelines on settlement fails reporting under Article 7 of CSDR
ÁNOÚčelom týchto usmernení je objasniť rozsah údajov, ktoré majú vykazovať centrálne depozitáre cenných papierov, zastúpenie a oceňovanie finančných nástrojov, ako aj spôsob ohlasovania zlyhaní vyrovnania na základe dôvodu (príčiny) zlyhaní vyrovnania.
31.5.2022Usmernenia o metodike, funkcii dohľadu a uchovávaní záznamov podľa nariadenia o referenčných hodnotách

Guidelines on methodology, oversight function and record keeping under the Benchmarks Regulation
ÁNOUsmernenia o podrobných údajoch o akejkoľvek metodike, ktorá sa má použiť za výnimočných okolností ako aj o podstatných zmenách metodiky použitej  na stanovenie  kritickej alebo významnej  referenčnej hodnoty, usmernenia o funkcii dohľadu a o požiadavkách uchovávania záznamov. Účelom týchto usmernení je aj zmena a doplnenie existujúcich usmernení k nevýznamným referenčným hodnotám.
1.1.2022Usmernenia o  povinnostiach vyplývajúcich zo smernice MiFID II/nariadenia MiFIR v oblasti údajov o trhu

Guidelines on the MiFIDII/MiFIR obligations on market data
ÁNOUsmernenia sa uplatňujú vo vzťahu k údajom o trhu, ktoré obchodné miesta, systematickí internalizátori, APA a CTP musia zverejňovať na účely režimu predobchodnej a poobchodnej transparentnosti v zmysle príslušných ustanovení MiFIR a MiFID II. Zároveň zabezpečujú, aby účastníci finančného trhu jednotne rozumeli požiadavke poskytovať údaje o trhu za primeraných obchodných podmienok (RCB) vrátane požiadaviek na zverejnenie, ako aj požiadavke poskytovať údaje o trhu 15 minút po zverejnení (oneskorené údaje) bezplatne.
2.2.2022Usmernenia o  marketingových oznámeniach podľa nariadenia o cezhraničnej distribúcii fondov

Guidelines on marketing communications under the Regulation on cross-border distribution of funds
ÁNOTieto usmernenia sa vzťahujú na správcovské spoločnosti podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) vrátane všetkých PKIPCP, ktoré neurčili správcovskú spoločnosť PKIPCP, správcov alternatívnych investičných fondov (AIF), správcov európskeho fondu rizikového kapitálu (EuVECA) a správcov európskeho fondu sociálneho podnikania (EuSEF).
31.12.2021Usmernenia ESMA a EBA k posúdeniu vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie

ESMA/EBA Joint Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders
ÁNO

(pre oblasť kapitálového trhu – ESMA)
V týchto usmerneniach sa bližšie špecifikujú požiadavky týkajúce sa vhodnosti členov riadiaceho orgánu, najmä také pojmy ako sú dostatočný časový záväzok na výkon funkcií; čestnosť, bezúhonnosť a nezávislé myslenie člena riadiaceho orgánu; primerané kolektívne vedomosti, zručnosti a skúsenosti riadiaceho orgánu a primerané ľudské a finančné zdroje určené na zaškolenie a odbornú prípravu takýchto členov. Spresňuje sa aj pojem rozmanitosti, ktorá sa má zohľadniť pri výbere členov riadiaceho orgánu. V týchto usmerneniach sa stanovujú aj prvky týkajúce sa vhodnosti vedúcich pracovníkov funkcií vnútornej kontroly a finančného riaditeľa, ak nie sú súčasťou riadiaceho orgánu, a iných osôb zastávajúcich kľúčové funkcie.
29.8.2021Usmernenia k scenárom stresových testov podľa nariadenia o fondoch peňažného trhu

Guidelines on stress tests scenarios under the MMF Regulation
ZATIAĽ NIE

NBS vyslovila zámer byť v súlade s usmerneniami a to od momentu, keď dohliadaný subjekt podliehajúci dohľadu NBS začne svoju činnosť podliehajúcu usmerneniam.
Stanovujú sa v nich predovšetkým spoločné referenčné parametre scenárov stresových testov, ktoré by sa mali zahrnúť do stresových testov pri zohľadnení týchto faktorov uvedených v článku 28 ods. 1. nariadenia o fondoch peňažného trhu: a) hypotetické zmeny úrovne likvidity aktív v držbe portfólia FPT; b) hypotetické zmeny úrovne kreditného rizika aktív v držbe portfólia FPT vrátane kreditných udalostí a ratingových udalostí; c) hypotetické pohyby úrokových sadzieb a výmenných kurzov; d) hypotetické úrovne vyplácania; e) hypotetické rozšírenie alebo zúženie rozpätí medzi indexmi, na ktoré sú naviazané úrokové sadzby portfólia cenných papierov; f) hypotetické makrosystémové otrasy ovplyvňujúce hospodárstvo ako celok. Tieto usmernenia sa v súlade s článkom 28 ods. 7 nariadeniach o fondoch peňažného trhu aktualizujú aspoň raz za rok s prihliadnutím na najnovší trhový vývoj.
23.8.2021Usmernenia k článku 25 smernice 2011/61/EÚ

Guidelines on Article 25 of Directive 2011/61/EU (AIFMD)
ÁNOUsmernenia sa týkajú hlavne posudzovania rizika súvisiaceho s pákovým efektom a cieľa zabezpečiť, aby príslušné orgány prijali efektívny prístup pri posudzovaní, či je splnená podmienka na zavedenie opatrení súvisiacich s pákovým efektom.
31.7.2021Usmernenia týkajúce sa outsourcingu poskytovateľom cloudových služieb

Guidelines on outsourcing to cloud service providers
ÁNOCieľom týchto usmernení je najmä pomôcť spoločnostiam, ktoré prostredníctvom outsourcingu využívajú poskytovateľov cloudových služieb a príslušným orgánom zistiť, riešiť a monitorovať riziká a výzvy vyplývajúce z dohôd o cloudovom outsourcingu, rozhodnutia využiť outsourcing, výberu poskytovateľa cloudových služieb, monitorovania činností zabezpečovaných prostredníctvom outsourcingu a zabezpečenia stratégií ukončenia angažovanosti.
7.6.2021Usmernenia o predkladaní pravidelných informácií ESMA ratingových agentúr 2. vydanie

Guidelines on the submission of periodic information to ESMA by Credit Rating Agencies – 2nd Edition
NIE

NBS nevyslovila s usmerneniami súlad, keďže usmernenia sú zamerané na subjekty, ktoré nepodliehajú dohľadu NBS.
V usmerneniach sa stanovujú informácie, ktoré by ratingové agentúry mali predložiť, aby umožnili orgánu ESMA dohľad nad nimi na konzistentnom základe.
6.6.2021Usmernenia o určitých aspektoch požiadaviek MiFID II vykonávania funkcie dodržiavanie súladu (compliance)

Guidelines on certain aspects of the MiFID II compliance function requirements
ÁNOCieľom usmernení je podpora väčšej konvergencie pri výklade požiadaviek týkajúcich sa funkcie dodržiavania súladu podľa smernice MiFID II a prístupov v oblasti dohľadu nad týmito požiadavkami, čím sa zvýši hodnota existujúcich štandardov. Taktiež sa očakáva, že zabezpečením toho, aby spoločnosti dodržiavali jednotné regulačné normy, sa primerane posilní ochrana investorov.
30.3.2021Usmernenia – Oznamovanie podľa článkov 4 a 12 SFTR

Guidelines on Reporting under Articles 4 and 12 SFTR
ÁNOCieľom je objasniť niektoré ustanovenia SFTR a poskytnúť praktické usmernenia na vykonávanie niektorých z týchto ustanovení. Usmernenia majú prispieť k zníženiu nákladov v celom reťazci – protistrany, archívy obchodných údajov a orgány vymedzené v článku 12 ods. 2 SFTR.
4.5.2021Usmernenia týkajúce sa požiadaviek na zverejňovanie podľa nariadenia o  prospekte

Guidelines on disclosure requirements under the Prospectus Regulation
ÁNOCieľom usmernení je zaviesť konzistentné a účinné postupy dohľadu medzi príslušnými orgánmi pri posudzovaní úplnosti, zrozumiteľnosti ako aj konzistentnosti informácií v prospektoch, ako aj zabezpečiť jednotné uplatňovanie požiadaviek na zverejňovanie stanovených v delegovanom nariadení Komisie.
1.1.2021Usmernenia o prenosnosti informácií medzi archívmi sekuritizačných údajov podľa nariadenia o sekuritizácii

Guidelines on portability of information between securitisation repositories under the Securitisation Regulation
NIE

NBS nevyslovila s usmerneniami súlad, keďže usmernenia sú zamerané na subjekty, ktoré nepodliehajú dohľadu NBS.
Tieto usmernenia sa vzťahujú na archívy sekuritizačných údajov a majú objasniť plnenie povinností najmä v prípade prenosu informácií o sekuritizáciách archívom, ktorého registrácia bola zrušená, do iných archívov podľa čl. 79 ods. 3 a obsahu stratégií pre riadny prenos údajov podľa čl. 78 ods. 9 písm. c) nariadenia EMIR ako sa uplatňujú podľa čl. 10 ods. 2 nariadenia o sekuritizácii.